Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: minhson111 trong 09:46:50 PM Ngày 10 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7643Tiêu đề: giải giúp em bài này
Gửi bởi: minhson111 trong 09:46:50 PM Ngày 10 Tháng Tư, 2012
Một vật dao động điều hòa với phương trình gia tốc: a = 2cos(2πt + 5π/6)m/s2. Lấy π^2 ≈ 10. Tại thời điểm t = 0 vật có vận tốc bằng


Tiêu đề: Trả lời: giải giúp em bài này
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:58:21 PM Ngày 10 Tháng Tư, 2012
Một vật dao động điều hòa với phương trình gia tốc: a = 2cos(2πt + 5π/6)m/s2. Lấy π^2 ≈ 10. Tại thời điểm t = 0 vật có vận tốc bằng


 ~O)[tex]\omega =2\pi \: rad/s[/tex]

 ~O) [tex]a_{max}= \omega ^{2}A = 200 \Rightarrow A = 5 \: cm[/tex]

 ~O) Tại thời điểm: t = 0 thì [tex]a= -100\sqrt{3} \: cm/s^{2}[/tex]

 ~O) Vận tốc lúc t = 0: Áp dụng hệ thức độc lập:

[tex]\frac{v^{2}}{\omega ^{2}} + \frac{a^{2}}{\omega ^{4}}=A^{2}[/tex]

là giải ra.


Tiêu đề: Trả lời: giải giúp em bài này
Gửi bởi: minhson111 trong 12:22:38 AM Ngày 11 Tháng Tư, 2012
em cám ơn


Tiêu đề: Trả lời: giải giúp em bài này
Gửi bởi: VictorHuyga trong 12:54:44 AM Ngày 11 Tháng Tư, 2012
uhm, mình có ý như thế này các bạn xem nhé.
ta sử dụng: a = v'
=> [tex]v=-A\omega sin(2\pi f t + \varphi) =- \frac{A\omega^2}{\omega} sin(2\pi f t + \varphi) = -\frac{a_{max}}{\omega}sin(2\pi f t + \varphi)[/tex]
=> [tex]v = - \frac{2}{2\pi}sin(2\pi t + \frac{5\pi}{6})[/tex]
Thay số t = 0 ta được kết quả:
[tex]v=-\frac{1}{\pi}sin (\frac{5\pi}{6})= - \frac{1}{2\pi}[/tex] (m/s)