Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: santacrus trong 01:44:40 PM Ngày 10 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7636Tiêu đề: điện và sóng nhờ mn giúp
Gửi bởi: santacrus trong 01:44:40 PM Ngày 10 Tháng Tư, 2012
Câu1.Ba điểm O, A, B cùng nằm trên một nửa đường xuất phát từ O. A là trung điểm của OB. Tại O đặt một nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng ra không gian, môi trường không hấp thụ âm. So với ở A, mức cường độ âm ở B giảm.Chọn câu trả lời đúng:
 A. 6,02 dB.                B. 4,37 dB.              C. 4 dB.                 D. 5,34 dB.   

Câu2.Đặt điện áp xoay chiều u = 200cos(ωt) V, (với ω không đổi) vào 2 đầu đoạn mạch R , L, C mắc nối tiếp. R và L không đổi và C thay đổi được. Khi C = C1 và khi  C=C2=1/3C1 thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch có cùng một giá trị. Khi C=C3=3/4C2 thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt cực đại là
 A. 200 V             B.100[tex]\sqrt{2}[/tex]V      C.200[tex]\sqrt{2}[/tex]V        D.100[tex]\sqrt{3}[/tex]V

Câu3. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến áp lí tưởng (bỏ qua hao phí) một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120 V thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở của nó là 100 V. Nếu đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp hiệu dụng 160 V, để điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở vẫn là 100 V thì phải giảm ở cuộn thứ cấp 150 vòng và tăng ở cuộn sơ cấp 150 vòng. Số vòng dây ở cuộn sơ cấp của biến áp khi chưa thay đổi là
A. 1170 vòng.    B. 1120 vòng.    C. 1000 vòng.    D. 1100 vòng.   

-----------thanks------------- [-O< [-O< [-O<


Tiêu đề: Trả lời: điện và sóng nhờ mn giúp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 02:43:09 PM Ngày 10 Tháng Tư, 2012
Câu1.Ba điểm O, A, B cùng nằm trên một nửa đường xuất phát từ O. A là trung điểm của OB. Tại O đặt một nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng ra không gian, môi trường không hấp thụ âm. So với ở A, mức cường độ âm ở B giảm.Chọn câu trả lời đúng:
 A. 6,02 dB.                B. 4,37 dB.              C. 4 dB.                 D. 5,34 dB.   
Em dùng công thức [tex]LA-LB=10lg\frac{r_B^2}{r_A^2}[/tex] (r là khỏag cách từ điểm đang xét đến nguồn)
[tex]==> LA-LB=10lg4[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: điện và sóng nhờ mn giúp
Gửi bởi: Quang Dương trong 09:45:38 PM Ngày 10 Tháng Tư, 2012

Câu3. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến áp lí tưởng (bỏ qua hao phí) một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120 V thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở của nó là 100 V. Nếu đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp hiệu dụng 160 V, để điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở vẫn là 100 V thì phải giảm ở cuộn thứ cấp 150 vòng và tăng ở cuộn sơ cấp 150 vòng. Số vòng dây ở cuộn sơ cấp của biến áp khi chưa thay đổi là
A. 1170 vòng.    B. 1120 vòng.    C. 1000 vòng.    D. 1100 vòng.    

-----------thanks------------- [-O< [-O< [-O<

Ban đầu : [tex]\frac{120}{100} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{6}{5} \Rightarrow N_2 = \frac{5}{6}N_1[/tex]

Lúc sau : [tex]\frac{160}{100} = \frac{N_1+150}{N_2-150} = \frac{8}{5} = \frac{N_1+150}{5N_1/6-150}[/tex]

Đáp án A


Tiêu đề: Trả lời: điện và sóng nhờ mn giúp
Gửi bởi: tedomiprovn trong 10:19:44 PM Ngày 10 Tháng Tư, 2012

Câu2.Đặt điện áp xoay chiều u = 200cos(ωt) V, (với ω không đổi) vào 2 đầu đoạn mạch R , L, C mắc nối tiếp. R và L không đổi và C thay đổi được. Khi C = C1 và khi  C=C2=1/3C1 thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch có cùng một giá trị. Khi C=C3=3/4C2 thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt cực đại là
 A. 200 V             B.100[tex]\sqrt{2}[/tex]V      C.200[tex]\sqrt{2}[/tex]V        D.100[tex]\sqrt{3}[/tex]V

Thay đổi C mà I không đổi nên Zc1 + Zc2 = 2ZL từ đó bạn tính ZL= 2Zc1
C thay đổi để Uc max thì [tex]Z_{C}= \frac{R^{2}+Z_{L}^{2}}{Z_{L}}[/tex]
suy ra R = 2 Zc1 ( chú ý Zc = 4Zc1)

Từ đó áp dụng CT [tex]U_{Cmax}= \frac{U}{R}\sqrt{R^{2}+Z_{L}^{2}}[/tex]

ĐA là 200V