Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: mR.skT trong 09:14:08 PM Ngày 09 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7614Tiêu đề: bài tập Phóng Xạ
Gửi bởi: mR.skT trong 09:14:08 PM Ngày 09 Tháng Tư, 2012
mn giúp mình bài này, tks ạh
 Hatbài 1 Urani [tex]\bigcup_{92}^{238}{}[/tex] sau nhiều lần phóng xạ [tex]\alpha[/tex] và [tex]\beta[/tex]- biến thành 20682Pb. biết chu kỳ bán rã của sự biến đổi tổng hợp này là T=4,6.109 năm. Giả sử ban đầu một loại đá chỉ chứa Urani, không chứa Pb. Nếu hiện nay tỉ lệ của các khối năng lượng của Urani và chì là [tex]\frac{m(U)}{m(Pb)}[/tex]=37, thì tuổi của loại đá ấy là?
a.2.10^7 năm
b. 2.10^8
c.2.10^9
d.2.10^10
Tiêu đề: Trả lời: bài tập Phóng Xạ
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 09:28:50 PM Ngày 09 Tháng Tư, 2012
mn giúp mình bài này, tks ạh
 Hatbài 1 Urani [tex]\bigcup_{92}^{238}{}[/tex] sau nhiều lần phóng xạ [tex]\alpha[/tex] và [tex]\beta[/tex]- biến thành 20682Pb. biết chu kỳ bán rã của sự biến đổi tổng hợp này là T=4,6.109 năm. Giả sử ban đầu một loại đá chỉ chứa Urani, không chứa Pb. Nếu hiện nay tỉ lệ của các khối năng lượng của Urani và chì là [tex]\frac{m(U)}{m(Pb)}[/tex]=37, thì tuổi của loại đá ấy là?
a.2.10^7 năm
b. 2.10^8
c.2.10^9
d.2.10^10
gọi số mol ban đầu của U là  no
[tex]\frac{m_{U}}{m_{Pb}}=37 \Leftrightarrow \frac{238n_02^{-t/T}}{206n_0(1-2^{-t/T}}[/tex]
[tex]\Rightarrow 2^{-t/T}=0,96972 \Rightarrow t\approx 2.10^{8}[/tex]