Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: santacrus trong 06:39:20 AM Ngày 08 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7561Tiêu đề: 5. Cần giúp điện xoay chiều
Gửi bởi: santacrus trong 06:39:20 AM Ngày 08 Tháng Tư, 2012
1/Cho đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nt, đặt vào hai đầu đoạn mạch xoay chiều có biểu thức [tex]u=U\sqrt{2}coswt[/tex], tần só dòng điện thay đổi. Khi tần số dòng điện là f0=50hz thì công suất tiêu thụ trên mạch lớn nhất. Khi tần số dòng điện là f1 or f2 thì mạch tiêu thụ công suất là P. Biết f1+f2=145hz(f1<f2). Tần số f1, f2?

2/ Cho mạch điện xoay chiều RLC nt có R=210căn3(ôm). Điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu đoạn mạch có dạng [tex]u=U\sqrt{2}coswt[/tex], tần số góc biến đổi. Khi w=w1=40pi rad/s và w=w2=250pi rad/s thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch điện có giá trị bằng nhau. Để cường độ dòng điện trong mạch đạt giá trị lớn nhất thì w=?

3/ Trong động cơ không đồng bộ 3 pha, cảm ứng từ do mỗi cuộn dây gây ra tại tâm O của stato có giá trị cực đại B0 và tần số góc w. Cảm ứng từ tổng hợp do 3 cuộn dây gây tại O là
A.có độ lớn =1,5B0 và quay quanh O với tốc độ góc w0=w
B.------------3B0 và -----------------------------w0<w
C.---------- 1,5B0 và ----------------------------w0<w
D.----------2B0/3 và ----------------------------w0=w


Tiêu đề: Trả lời: 5. Cần giúp điện xoay chiều
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:04:05 AM Ngày 08 Tháng Tư, 2012
1/Cho đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nt, đặt vào hai đầu đoạn mạch xoay chiều có biểu thức [tex]u=U\sqrt{2}coswt[/tex], tần só dòng điện thay đổi. Khi tần số dòng điện là f0=50hz thì công suất tiêu thụ trên mạch lớn nhất. Khi tần số dòng điện là f1 or f2 thì mạch tiêu thụ công suất là P. Biết f1+f2=145hz(f1<f2). Tần số f1, f2?
[tex]f=f_0 ==> P_max ==> f_0=\frac{1}{2\pi.\sqrt{LC}}=50Hz[/tex]
[tex]f=f_1,f=f_2 ==> cùng P ==> Z_1=Z_2 [/tex]
[tex]==> |Z_{L1}-Z_{C1}|=|Z_{L2}-Z_{C2}|[/tex]
[tex]==> \omega_1.\omega_2=\frac{1}{LC} ==> f_1.f_2=\frac{1}{4\pi^2.LC}=f_0^2=2500[/tex]
[tex]==> f_2=125Hz,f_1=20Hz[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: 5. Cần giúp điện xoay chiều
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:06:40 AM Ngày 08 Tháng Tư, 2012
2/ Cho mạch điện xoay chiều RLC nt có R=210căn3(ôm). Điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu đoạn mạch có dạng [tex]u=U\sqrt{2}coswt[/tex], tần số góc biến đổi. Khi w=w1=40pi rad/s và w=w2=250pi rad/s thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch điện có giá trị bằng nhau. Để cường độ dòng điện trong mạch đạt giá trị lớn nhất thì w=?
Bài 2 làm tương tự bài trên cũng cho kết quả là [tex]\omega^2=\omega_1.\omega_2[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: 5. Cần giúp điện xoay chiều
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:08:51 AM Ngày 08 Tháng Tư, 2012
3/ Trong động cơ không đồng bộ 3 pha, cảm ứng từ do mỗi cuộn dây gây ra tại tâm O của stato có giá trị cực đại B0 và tần số góc w. Cảm ứng từ tổng hợp do 3 cuộn dây gây tại O là
A.có độ lớn =1,5B0 và quay quanh O với tốc độ góc w0=w
B.------------3B0 và -----------------------------w0<w
C.---------- 1,5B0 và ----------------------------w0<w
D.----------2B0/3 và ----------------------------w0=w
Đáp án A


Tiêu đề: Trả lời: 5. Cần giúp điện xoay chiều
Gửi bởi: santacrus trong 09:10:58 AM Ngày 08 Tháng Tư, 2012
3/ Trong động cơ không đồng bộ 3 pha, cảm ứng từ do mỗi cuộn dây gây ra tại tâm O của stato có giá trị cực đại B0 và tần số góc w. Cảm ứng từ tổng hợp do 3 cuộn dây gây tại O là
A.có độ lớn =1,5B0 và quay quanh O với tốc độ góc w0=w
B.------------3B0 và -----------------------------w0<w
C.---------- 1,5B0 và ----------------------------w0<w
D.----------2B0/3 và ----------------------------w0=w
Đáp án A

Xin thầy giải thích cho em hiểu tại sao chọn đ/s A ?????????