Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: anhngoca1 trong 08:33:07 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7534Tiêu đề: 18.hỏi bài xoay chiều
Gửi bởi: anhngoca1 trong 08:33:07 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2012
Câu 3: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Biết L = CR2 . Đặt vào hai đầu đọan  mạch  điện  áp  xoay  chiều  ổn  định,  mạch  có  cùng  hệ  số  công  suất  với  hai  giá  trị  của  tần  số  góc w1=50II,w2=200II.Hệ số công suất của đoạn mạch bằng

A.3/[tex]\sqrt{12}[/tex]
 B.2/[tex]\sqrt{13}[/tex]
 C.1/[tex]\sqrt{2}[/tex]
D.1/2
 ai giúp mình với .Thanks!!!!!


Tiêu đề: Trả lời: 18.hỏi bài xoay chiều
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 09:41:11 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2012
Câu 3: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Biết L = CR2 . Đặt vào hai đầu đọan  mạch  điện  áp  xoay  chiều  ổn  định,  mạch  có  cùng  hệ  số  công  suất  với  hai  giá  trị  của  tần  số  góc w1=50II,w2=200II.Hệ số công suất của đoạn mạch bằng

A.3/[tex]\sqrt{12}[/tex]
 B.2/[tex]\sqrt{13}[/tex]
 C.1/[tex]\sqrt{2}[/tex]
D.1/2
 ai giúp mình với .Thanks!!!!!

Bài này phải hỏi rõ là tính hệ số công suất của mạch khi [tex]\omega = \omega 1[/tex] hoặc [tex]\omega = \omega 2[/tex] :D

+ Từ L = CR2 ==> [tex]R^{2} = Z_{L1}Z_{C1}[/tex]  (1)

+ Ta có: [tex]Cos\varphi 1 = \frac{R}{\sqrt{R^{2} + (Z_{L1} - Z_{C1})^{2}}}[/tex] = [tex]\frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1 + {Z_{L1}^{2} + Z_{C1}^{2} - 2Z_{L1}Z_{C1}}}{R^{2}}}}[/tex]

+ Thay (1) vào ta có: [tex]Cos\varphi 1 = \frac{1}{\sqrt{\frac{Z_{L1}}{Z_{C1}} + \frac{Z_{C1}}{Z_{L1} } - 1}} = \frac{1}{\sqrt{\omega _{1}^{2}LC + \frac{1}{\omega _{1}^{2}LC} - 1}}[/tex]  (2)

+ [tex]\omega 1\omega 2 = \frac{1}{LC}[/tex]  Thay vào (2) ta có KQ