Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: anhngoca1 trong 07:59:14 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7531Tiêu đề: 16.xin giúp 2 bài xoay chiều
Gửi bởi: anhngoca1 trong 07:59:14 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2012
Bài 2:[/b] Một mạch điện gồm hai hộp kín X và Y mắc nối tiếp với nhau (trong X và Y không chứa các đoạn mạch song song). Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế không đổi U = 12V thì thấy hiệu điện thế hai đầu Y là UY = 12V. Đặt vào hai đầu mạch hiệu điện thế xoay chiều UAB = [tex]100\sqrt{2}cos\left<100\pi t - \frac{\pi }{3} \right>(V)[/tex] thì hiệu điện thế hai đầu X có phương trình UX = [tex]50\sqrt{6}cos\left<100\pi t - \frac{\pi }{6} \right>(V)[/tex], cường độ dòng điện trong mạch là i = [tex]2\sqrt{2}cos\left<100\pi t - \frac{\pi }{6} \right>(A)[/tex]. Nếu omega=200pi rad/s thì I = [tex]\frac{4}{\sqrt{7}}(A)[/tex] và UY = [tex]\frac{200}{\sqrt{7}}(V)[/tex]. X, Y chứa những phần tử nào, tìm độ lớn của chúng?

Bài 3: Trong cách mắc dòng điện 3 pha kiểu tam giác, các tải đối xứng cũng mắc tam giác. Giá trị biên độ của dòng điện chạy quạ các dây là I0. Nếu cắt 3 dây pha này thì biên độ của dòng điện chạy trong mạch vòng của 3 cuộn dây trong máy phát là:
A. Bằng I0          B. Nhỏ hơn I0          C. Lớn hơn I0          D. Bằng 0

nhờ các bạn giúp mình.thank nhé


Tiêu đề: Trả lời: 16.xin giúp 2 bài xoay chiều
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 08:15:35 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2012
Bài 2:[/b] Một mạch điện gồm hai hộp kín X và Y mắc nối tiếp với nhau (trong X và Y không chứa các đoạn mạch song song). Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế không đổi U = 12V thì thấy hiệu điện thế hai đầu Y là UY = 12V. Đặt vào hai đầu mạch hiệu điện thế xoay chiều UAB = [tex]100\sqrt{2}cos\left<100\pi t - \frac{\pi }{3} \right>(V)[/tex] thì hiệu điện thế hai đầu X có phương trình UX = [tex]50\sqrt{6}cos\left<100\pi t - \frac{\pi }{6} \right>(V)[/tex], cường độ dòng điện trong mạch là i = [tex]2\sqrt{2}cos\left<100\pi t - \frac{\pi }{6} \right>(A)[/tex]. Nếu omega=200pi rad/s thì I = [tex]\frac{4}{\sqrt{7}}(A)[/tex] và UY = [tex]\frac{200}{\sqrt{7}}(V)[/tex]. X, Y chứa những phần tử nào, tìm độ lớn của chúng?- Khi mắc vào mạch điện áp xoay chiều U = 12V thì [tex]U_{Y} = 12V[/tex] ==> Y chứa tụ còn X ko chứa tụ

- [tex]u_{X}[/tex] cùng pha với i ==> X chỉ chứa R ==> [tex]R = \frac{U_{X}}{I} = 25\sqrt{3}[/tex]

- Ta có u/i = [tex] 25\sqrt{3} - 25i[/tex]    (dùng FX570 bấm) ==> [tex]Z_{L} - Z_{C} = -25[/tex] (1)

- Khi [tex]\omega _{1} = 200\Pi = 2\omega[/tex]: [tex]Z_{L1} = 2Z_{L}[/tex] và [tex]Z_{C1} = \frac{Z_{C}}{2}[/tex]
==> [tex]Z_{L1} - Z_{C1} = 2Z_{L} - \frac{Z_{C}}{2} = \frac{U_{Y}}{I} = 50[/tex] (2)

Giải hệ (1) và (2) ta tìm được: [tex]Z_{L} = \frac{125}{3} \Rightarrow L = \frac{5}{12\Pi }H[/tex] và [tex]Z_{C} = \frac{200}{3} \Rightarrow C = \frac{1,5}{\Pi }10^{-4}F[/tex]