Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Pjn0kjr0 trong 08:57:01 PM Ngày 06 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7501Tiêu đề: giúp mình 1 câu quang điện
Gửi bởi: Pjn0kjr0 trong 08:57:01 PM Ngày 06 Tháng Tư, 2012
Catot của tbqđ có A=1,9eV, diện tích Catot S=2 cm2. Ánh sáng tới vuông góc với bề mặt catot có lamđa=0.54 muycro, cường độ 0.01 kW/m2. Ibh=0.2 mA. Wđo và Hiệu suất lượng tử của tbqđ là? Đáp số là 0,4eV và 23%.

Giúp mình với, không biết CT liên quan đến mấy cái S với cường độ là gì :-[


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình 1 câu quang điện
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:00:32 PM Ngày 06 Tháng Tư, 2012
Catot của tbqđ có A=1,9eV, diện tích Catot S=2 cm2. Ánh sáng tới vuông góc với bề mặt catot có lamđa=0.54 muycro, cường = 0,01kW/m2. Ibh=0.2 mA. Wđo và Hiệu suất lượng tử của tbqđ là? Đáp số là 0,4eV và 23%.

Giúp mình với, không biết CT liên quan đến mấy cái S với cường độ là gì :-[


 ~O) Ta có: [tex]A = 1,9eV = 3,04.10^{-19}J[/tex]

[tex]\frac{hc}{\lambda }= A + W_{d_{0}}\: \Rightarrow W_{d_{0}}=6,405.10^{-20}\: J = 0,4\: eV[/tex]

 ~O) Ta có: Nhìn từ đơn vị suy ra công thức  8-x

[tex]a = 0,01\: kW/m^{2}=\frac{P}{S}[/tex] ( không biết ký hiệu là gì nên ký hiệu là a  8-x )

[tex]\Rightarrow P= 2.10^{-3}\: W[/tex]

Số photon: [tex]n_{p}=\frac{P.t}{\varepsilon } = 5,43.10^{15}[/tex] (t=1s)

Số electron: [tex]n_{e}=\frac{I_{bh}.t}{e} = 1,25.10^{15}[/tex] (t=1s)

Hiệu suất:

[tex]H = \frac{n_{e}}{n_{p}}=\frac{1,25.10^{15}}{5,43.10^{15}}.100[/tex]% = 23%


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình 1 câu quang điện
Gửi bởi: ODD trong 10:03:41 PM Ngày 06 Tháng Tư, 2012
Cái Wđo tính quá đơn giản
Tính hiệu suất:
   cường độ quang điện 10W/m2=1mW/cm2=> P=2m W
  Năng lượng mỗi photon là : [tex]3.68*10^{-19}[/tex] J
Số photon tới K mỗi s :[tex]n=\frac{P}{\varepsilon }=\frac{2m}{3.68*10^{-19}}[/tex]=5.43*10^15
Mặt # số quang e bứt ra khỏi mặt kl: [tex]n'=\frac{Ibh}{e}=1.25*10^{15}[/tex]
=> hiệu suất H= n'/n
                     


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình 1 câu quang điện
Gửi bởi: Pjn0kjr0 trong 10:38:04 PM Ngày 06 Tháng Tư, 2012
hì hì cám ơn