Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: vânanh. trong 08:08:43 PM Ngày 05 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7475Tiêu đề: Giúp em Mấy bài về truyền Tải điện năng !
Gửi bởi: vânanh. trong 08:08:43 PM Ngày 05 Tháng Tư, 2012
Câu 1 : Một máy phát điện Xoay chiều Một pha Truyền đi một công suất điện không đổi .Khi điện áp hiệu dụng hai đầu đường Dây là U thì hiệu suất truyền tải là 75%.Để hiệu Suất truyền tải 21% thì điện áp hiệu dụng hai đầu dây phải là ?
A.1,28 U              B.2,5 U                      C.4,25 U                        D.6,25 U
Câu 2: .Một trạm điện cần truyền tải điện năng đi xa .Nếu hiệu điện thế trạm phát là Ú=5(KV) thì hiệu suất truyền tải điện là 80%.Nếu dùng một máy biến thế để tăng hiệu điện thế trạm phát lên U2= 5 căn 2 (KV) thì hiệu suất truyền tải khi đó là ?
A.90%                B.85%                         C.92%                          D.95%
Câu 3 :Một trạm phát điện Xoay chiều có công Suất không đổi ,truyền điện đi xa với điện áp hai đầu dây truyền đi là 200Kv thì tổn hao điện năng là 30% .Nếu tăng điện áp truyền tải lên 500Kv thì tổn hao điện năng là ?
A.12%                 B.2,4%                        C.7,5%                         D.4,8%


Câu 4: Một máy phát điện Xoay chiều Một pha có tốc độ rô to có thể Thay đổi được .Bỏ Qua điện trở của các dây quấn của máy phát .Nối hai cực của máy phát điện đó với một đoạn mạch AB gồm điện trở R cuộn , Cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp .Khi rô to của máy quay đều với tốc độ n1 (vòng/phút) thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch AB là I1, tổng trở của mạch Là Z1 khi rô to của máy quay đều với tốc độ n2 (vòng/phút)  n2>n1 , thì cường độ dòng điện hiệu dụng của mạch AB khi đó là I2 và tổng trở của mạch là Z2 biết I2=4I1 , Z2=Z1. Biết tổng trở của mạch AB nhỏ nhất khi rôt quay máy đều với tốc độ bằng 480 (vòng/ phút ).Giá Trị của n1 và n2 là ?

A.n1=240 (vòng/phút) và n2=960 (vòng/phút)
B.n1=360 (vòng/phút) và n2=640 (vòng/phút)
C.n1=120 (vòng/phút) và n2=1920 (vòng/phút)
D.n1=300(vòng/phút) và n2=768( vòng/phút )

chân thành cảm ơn thầy cô! :)


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em Mấy bài về truyền Tải điện năng !
Gửi bởi: Điền Quang trong 08:44:56 PM Ngày 05 Tháng Tư, 2012

Câu 1 : Một máy phát điện Xoay chiều Một pha Truyền đi một công suất điện không đổi .Khi điện áp hiệu dụng hai đầu đường Dây là U thì hiệu suất truyền tải là 75%. Để hiệu Suất truyền tải 21% thì điện áp hiệu dụng hai đầu dây phải là ?
A.1,28 U              B.2,5 U                      C.4,25 U                        D.6,25 U


Hình như đề sai (chỗ tô đỏ), không thể nào U tăng mà hiệu suất truyền tải giảm được.

Cách làm như vầy:

 ~O) Lúc đầu: hiệu suất: [tex]H_{1}=1-\frac{\Delta P_{1}}{P}= x \Rightarrow \frac{\Delta P_{1}}{P}= a [/tex] (1)

 ~O) Lúc sau: hiệu suất: [tex]H_{2}=1-\frac{\Delta P_{2}}{P}= y \Rightarrow \frac{\Delta P_{2}}{P}= b [/tex] (2)

Với x, y là hiệu suất truyền tải trong hai trường hợp. Từ đó tính ra hai số a và b.

 ~O) Lấy (1) chia (2): [tex]\frac{\Delta P_{1}}{\Delta P_{2}}= \frac{U_{2}^{2}}{U_{1}^{2}}=\frac{a}{b}\Rightarrow U_{2}=\sqrt{\frac{a}{b}}U_{1}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em Mấy bài về truyền Tải điện năng !
Gửi bởi: Điền Quang trong 08:54:43 PM Ngày 05 Tháng Tư, 2012

Câu 2: .Một trạm điện cần truyền tải điện năng đi xa .Nếu hiệu điện thế trạm phát là Ú=5(KV) thì hiệu suất truyền tải điện là 80%.Nếu dùng một máy biến thế để tăng hiệu điện thế trạm phát lên U2= 5 căn 2 (KV) thì hiệu suất truyền tải khi đó là ?
A.90%                B.85%                         C.92%                          D.95%


 ~O) Lúc đầu: [tex]U_{1}=5 \: (kV)[/tex], hiệu suất:

[tex]H_{1}=1-\frac{\Delta P_{1}}{P}=0,8 \Rightarrow \frac{\Delta P_{1}}{P}=0,2[/tex]

Mà: [tex]\frac{\Delta P_{1}}{P}= \frac{RP}{U_{1}^{2}cos^{2}\varphi }=0,2[/tex]


~O) Lúc sau: [tex]U_{2}=5\sqrt{2} \: (kV) = U_{1}\sqrt{2} \: (kV)[/tex], hiệu suất:

[tex]\frac{\Delta P_{2}}{P}= \frac{RP}{U_{2}^{2}cos^{2}\varphi }= \frac{RP}{2U_{1}^{2}cos^{2}\varphi }=\frac{1}{2}. \frac{\Delta P_{1}}{P}= \frac{1}{2}.0,2 =0,1[/tex]


Hiệu suất:

[tex]H_{2}=1-\frac{\Delta P_{2}}{P}= 1 - 0,1 = 0,9 [/tex]

Vậy [tex]H_{2}=[/tex] 90%


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em Mấy bài về truyền Tải điện năng !
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:06:06 PM Ngày 05 Tháng Tư, 2012

Câu 3 :Một trạm phát điện Xoay chiều có công Suất không đổi ,truyền điện đi xa với điện áp hai đầu dây truyền đi là 200Kv thì tổn hao điện năng là 30% .Nếu tăng điện áp truyền tải lên 500Kv thì tổn hao điện năng là ?
A.12%                 B.2,4%                        C.7,5%                         D.4,8%


 ~O) Lúc đầu: tổn hao điện năng: [tex]\frac{\Delta P_{1}}{P}=\frac{RP}{U_{1}^{2}cos^{2}\varphi }[/tex] (1)

 ~O) Lúc đầu: tổn hao điện năng: [tex]\frac{\Delta P_{2}}{P}=\frac{RP}{U_{2}^{2}cos^{2}\varphi }[/tex] (2)

 ~O) Lấy (2) chia cho (1):

[tex]\frac{\frac{\Delta P_{1}}{P}}{\frac{\Delta P_{2}}{P}}=\frac{U_{2}^{2}}{U_{1}^{2}}[/tex]

[tex]\Rightarrow \frac{\Delta P_{2}}{P}= \frac{\Delta P_{1}}{P}. \frac{U_{1}^{2}}{U_{2}^{2}}[/tex]

Với [tex]\frac{\Delta P_{1}}{P}=0,3[/tex] thế vào tính được.


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em Mấy bài về truyền Tải điện năng !
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:26:21 PM Ngày 05 Tháng Tư, 2012

Câu 4: Một máy phát điện Xoay chiều Một pha có tốc độ rô to có thể Thay đổi được .Bỏ Qua điện trở của các dây quấn của máy phát .Nối hai cực của máy phát điện đó với một đoạn mạch AB gồm điện trở R cuộn , Cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp .Khi rô to của máy quay đều với tốc độ n1 (vòng/phút) thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch AB là I1, tổng trở của mạch Là Z1 khi rô to của máy quay đều với tốc độ n2 (vòng/phút)  n2>n1 , thì cường độ dòng điện hiệu dụng của mạch AB khi đó là I2 và tổng trở của mạch là Z2 biết I2=4I1 , Z2=Z1. Biết tổng trở của mạch AB nhỏ nhất khi rôt quay máy đều với tốc độ bằng 480 (vòng/ phút ).Giá Trị của n1 và n2 là ?

A.n1=240 (vòng/phút) và n2=960 (vòng/phút)
B.n1=360 (vòng/phút) và n2=640 (vòng/phút)
C.n1=120 (vòng/phút) và n2=1920 (vòng/phút)
D.n1=300(vòng/phút) và n2=768( vòng/phút )

chân thành cảm ơn thầy cô! :)


Bài này giải tà đạo một chút !!!  8-x 8-x 8-x Giải chính thống thì để xem lại đã.

Ta có: Cường độ hiệu dụng trong các trường hợp:

 ~O) TH1: [tex]I_{1} = \frac{NBS\omega _{1} }{\sqrt{2}. \sqrt{R^{2} +(L\omega _{1} -\frac{1}{C\omega _{1}})^{2}}}[/tex] (1)

 ~O) TH2: [tex]I_{2} = \frac{NBS\omega _{2} }{\sqrt{2}. \sqrt{R^{2} +(L\omega _{2} -\frac{1}{C\omega _{2}})^{2}}}[/tex] (2)

Lấy (2) chia (1):

[tex]\frac{I_{2}}{I_{1}}= \frac{\omega _{2}}{\omega _{1}}. \frac{Z_{1}}{Z_{2}}[/tex]

[tex]\Rightarrow \frac{\omega _{2}}{\omega _{1}}=4[/tex]

[tex]\Leftrightarrow \frac{n_{2}}{n_{1}}=4[/tex]

Nhìn từ đáp án thì chỉ có chọn lựa A thoả mãn điều kiện trên.  8-x 8-x 8-x


Tiêu đề: "Công suất truyền tải điện"
Gửi bởi: maituannghia12 trong 12:07:27 AM Ngày 24 Tháng Hai, 2015
Em thưa thầy, nếu truyền tải điện năng ở máy phát điện sao cho công suất điện truyền đi không đổi mà khi thay đổi điện áp 2 đầu dây tải điện thì cái gì sẽ phải thay đổi ạ
+Là cđdđ I hay cos (phi) ạ?????


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em Mấy bài về truyền Tải điện năng !
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 03:57:43 PM Ngày 24 Tháng Hai, 2015

Câu 4: Một máy phát điện Xoay chiều Một pha có tốc độ rô to có thể Thay đổi được .Bỏ Qua điện trở của các dây quấn của máy phát .Nối hai cực của máy phát điện đó với một đoạn mạch AB gồm điện trở R cuộn , Cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp .Khi rô to của máy quay đều với tốc độ n1 (vòng/phút) thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch AB là I1, tổng trở của mạch Là Z1 khi rô to của máy quay đều với tốc độ n2 (vòng/phút)  n2>n1 , thì cường độ dòng điện hiệu dụng của mạch AB khi đó là I2 và tổng trở của mạch là Z2 biết I2=4I1 , Z2=Z1. Biết tổng trở của mạch AB nhỏ nhất khi rôt quay máy đều với tốc độ bằng 480 (vòng/ phút ).Giá Trị của n1 và n2 là ?

A.n1=240 (vòng/phút) và n2=960 (vòng/phút)
B.n1=360 (vòng/phút) và n2=640 (vòng/phút)
C.n1=120 (vòng/phút) và n2=1920 (vòng/phút)
D.n1=300(vòng/phút) và n2=768( vòng/phút )

chân thành cảm ơn thầy cô! :)

Gọi E,ZL,ZC là điện áp hiệu dụng, camkhang, dung khang ung voi n=1v/p
==> [tex]I1 = n1.E/\sqrt{R^2+(ZL.n1-ZC/n1)^2}[/tex] và [tex]I2=n2.E/\sqrt{R^2+(ZL.n2-ZC/n2)^2}[/tex]
==> n2=4n1 và ZL.n1 - ZC/n1 = -ZL.n2 + ZC/n2 ==> ZL(n1+n2) = ZC(1/n2+1/n1) ==> ZL.n2.n1=ZC
mặt khác khi Zmin ==> ZL.n3=ZC/n3  ==>[tex] ZL.n3^2=ZC[/tex] ==>[tex] ZC = 480^2.ZL[/tex] ==> [tex]n1.n2=480^2[/tex] ==> n1=480/2(v/p)=240v/p và n2=960v/p


Tiêu đề: Trả lời: "Công suất truyền tải điện"
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 04:17:02 PM Ngày 24 Tháng Hai, 2015
Em thưa thầy, nếu truyền tải điện năng ở máy phát điện sao cho công suất điện truyền đi không đổi mà khi thay đổi điện áp 2 đầu dây tải điện thì cái gì sẽ phải thay đổi ạ
+Là cđdđ I hay cos (phi) ạ?????

Khi P không đổi mà thay đổi U truyền đi thì sẽ thay đổi Công suất hao phí và cường độ dòng điện vì [tex]\Delta P=RI^2=R\frac{P^2}{U^2cos^2\varphi }[/tex]