Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: arsenal2011 trong 06:20:59 PM Ngày 05 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7473Tiêu đề: Sóng cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: arsenal2011 trong 06:20:59 PM Ngày 05 Tháng Tư, 2012
Trên dây căng AB với 2 đầu dây A, B cố định ,có nguồn sóng S cách B một đoạn [tex]SB=5\lambda[/tex].Sóng do nguồn S phát ra có biên độ là [tex]a[/tex](cho biết trên dây có sóng dừng). Tìm số điểm trên đoạn SB có biên độ sóng tổng hợp là [tex]A=2a[/tex] và có dao động trễ pha hơn dao động phát ra từ S một góc [tex]\frac{\pi }{2}[/tex]
[tex]A.11[/tex]
[tex]B.10[/tex]
[tex]C.6[/tex]
[tex]D.5[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:28:05 PM Ngày 05 Tháng Tư, 2012
Trên dây căng AB với 2 đầu dây A, B cố định ,có nguồn sóng S cách B một đoạn [tex]SB=5\lambda[/tex].Sóng do nguồn S phát ra có biên độ là [tex]a[/tex](cho biết trên dây có sóng dừng). Tìm số điểm trên đoạn SB có biên độ sóng tổng hợp là [tex]A=2a[/tex] và có dao động trễ pha hơn dao động phát ra từ S một góc [tex]\frac{\pi }{2}[/tex]
[tex]A.11[/tex]
[tex]B.10[/tex]
[tex]C.6[/tex]
[tex]D.5[/tex]
[tex]SB=5\lambda ==>[/tex] S và B đồng pha (giả sử chọn 0) ==> Các vị trí biên độ 2A chính là vị trí bụng có pha là [tex]\pi/2[/tex] và [tex]\pi/2 ==> SB=10\lambda/2 ==>[/tex] 5 bụng có pha [tex]\pi/2[/tex] và 5 bụng có pha [tex]-\pi/2[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Sóng cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: arsenal2011 trong 11:26:07 PM Ngày 05 Tháng Tư, 2012
Trên dây căng AB với 2 đầu dây A, B cố định ,có nguồn sóng S cách B một đoạn [tex]SB=5\lambda[/tex].Sóng do nguồn S phát ra có biên độ là [tex]a[/tex](cho biết trên dây có sóng dừng). Tìm số điểm trên đoạn SB có biên độ sóng tổng hợp là [tex]A=2a[/tex] và có dao động trễ pha hơn dao động phát ra từ S một góc [tex]\frac{\pi }{2}[/tex]
[tex]A.11[/tex]
[tex]B.10[/tex]
[tex]C.6[/tex]
[tex]D.5[/tex]
[tex]SB=5\lambda ==>[/tex] S và B đồng pha (giả sử chọn 0) ==> Các vị trí biên độ 2A chính là vị trí bụng có pha là [tex]\pi/2[/tex] và [tex]\pi/2 ==> SB=10\lambda/2 ==>[/tex] 5 bụng có pha [tex]\pi/2[/tex] và 5 bụng có pha [tex]-\pi/2[/tex]
Sao đáp án là 6 vậy thầy


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Sóng cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:32:44 PM Ngày 05 Tháng Tư, 2012
Trên dây căng AB với 2 đầu dây A, B cố định ,có nguồn sóng S cách B một đoạn [tex]SB=5\lambda[/tex].Sóng do nguồn S phát ra có biên độ là [tex]a[/tex](cho biết trên dây có sóng dừng). Tìm số điểm trên đoạn SB có biên độ sóng tổng hợp là [tex]A=2a[/tex] và có dao động trễ pha hơn dao động phát ra từ S một góc [tex]\frac{\pi }{2}[/tex]
[tex]A.11[/tex]
[tex]B.10[/tex]
[tex]C.6[/tex]
[tex]D.5[/tex]
[tex]SB=5\lambda ==>[/tex] S và B đồng pha (giả sử chọn 0) ==> Các vị trí biên độ 2A chính là vị trí bụng có pha là [tex]\pi/2[/tex] và [tex]\pi/2 ==> SB=10\lambda/2 ==>[/tex] 5 bụng có pha [tex]\pi/2[/tex] và 5 bụng có pha [tex]-\pi/2[/tex]
Sao đáp án là 6 vậy thầy
oh vậy sao, ngay lúc đầu nguồn nằm ngay nút đã thấy kì kì, chắc chờ người có cách giải khác, thầy chịu rồi em ơi


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 11:40:15 PM Ngày 05 Tháng Tư, 2012
Trên dây căng AB với 2 đầu dây A, B cố định ,có nguồn sóng S cách B một đoạn [tex]SB=5\lambda[/tex].Sóng do nguồn S phát ra có biên độ là [tex]a[/tex](cho biết trên dây có sóng dừng). Tìm số điểm trên đoạn SB có biên độ sóng tổng hợp là [tex]A=2a[/tex] và có dao động trễ pha hơn dao động phát ra từ S một góc [tex]\frac{\pi }{2}[/tex]
[tex]A.11[/tex]
[tex]B.10[/tex]
[tex]C.6[/tex]
[tex]D.5[/tex]
[tex]SB=5\lambda ==>[/tex] S và B đồng pha (giả sử chọn 0) ==> Các vị trí biên độ 2A chính là vị trí bụng có pha là [tex]\pi/2[/tex] và [tex]\pi/2 ==> SB=10\lambda/2 ==>[/tex] 5 bụng có pha [tex]\pi/2[/tex] và 5 bụng có pha [tex]-\pi/2[/tex]
Sao đáp án là 6 vậy thầy
oh vậy sao, ngay lúc đầu nguồn nằm ngay nút đã thấy kì kì, chắc chờ người có cách giải khác, thầy chịu rồi em ơi
Bài này cần xem xét kĩ hiện tượng vật lý!


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 11:45:49 PM Ngày 05 Tháng Tư, 2012
Em thử nhá :D

Giả sử nguồn: [tex]u = acos(\omega t)[/tex]

- sóng tới tại M: [tex]u_{1} = acos[\omega t - \frac{2\Pi }{\lambda }(l - x)][/tex]

- sóng phản xạ tại M: [tex]u_{1} = -acos[\omega t - \frac{2\Pi }{\lambda }(l + x)][/tex]

- sóng dừng tại M: u = u1 + u2 = [tex]-2asin\frac{2\Pi x}{\lambda }sin(\omega t - \frac{2\Pi }{\lambda }l)[/tex]

thay l = [tex]5\lambda[/tex] vào ta có: [tex]u = -2asin\frac{2\Pi x}{\lambda }sin(\omega t)[/tex]  (1)

- M dao động với A = 2a và trễ pha [tex]\frac{\Pi }{2}[/tex] so với nguồn ==>
[tex]u_{M} = 2acos(\omega t - \frac{\Pi }{2})[/tex]   (2)

Từ (1) và (2) ==> [tex]-2asin\frac{2\Pi x}{\lambda }sin(\omega t) = 2acos(\omega t - \frac{\Pi }{2})[/tex]

==> [tex]==> sin\frac{2\Pi x}{\lambda } = -1 \Rightarrow \frac{2\Pi x}{\lambda } = (2k + 1)\Pi[/tex]

==> [tex]0 < x = (k + 0,5)\lambda < 5\lambda[/tex] ==> có 6 điểm

Em nghĩ điểm A đưa vào để chiều dài của dây TM điều kiện sóng dừng thôi :D
Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:13:29 AM Ngày 06 Tháng Tư, 2012
Em thử nhá :D

Giả sử nguồn: [tex]u = acos(\omega t)[/tex]

- sóng tới tại M: [tex]u_{1} = acos[\omega t - \frac{2\Pi }{\lambda }(l - x)][/tex]

- sóng phản xạ tại M: [tex]u_{1} = -acos[\omega t - \frac{2\Pi }{\lambda }(l + x)][/tex]

- sóng dừng tại M: u = u1 + u2 = [tex]-2asin\frac{2\Pi x}{\lambda }sin(\omega t - \frac{2\Pi }{\lambda }l)[/tex]
thay l = [tex]5\lambda[/tex] vào ta có: [tex]u = -2asin\frac{2\Pi x}{\lambda }sin(\omega t)[/tex]  (1)

- M dao động với A = 2a và trễ pha [tex]\frac{\Pi }{2}[/tex] so với nguồn ==>
[tex]u_{M} = 2acos(\omega t - \frac{\Pi }{2})[/tex]   (2)

Từ (1) và (2) ==> [tex]-2asin\frac{2\Pi x}{\lambda }sin(\omega t) = 2acos(\omega t - \frac{\Pi }{2})[/tex]

==> [tex]==> sin\frac{2\Pi x}{\lambda } = -1 \Rightarrow \frac{2\Pi x}{\lambda } = (2k + 1)\Pi[/tex]

==> [tex]0 < x = (k + 0,5)\lambda < 5\lambda[/tex] ==> có 6 điểm

Em nghĩ điểm A đưa vào để chiều dài của dây TM điều kiện sóng dừng thôi :D

Sóng tới và sóng phản xạ @kiemsau viếtt hình như lôn rồi.

+ sóng tới tại M: [tex]u_{1} = acos[\omega t - \frac{2\Pi }{\lambda }(l - x)][/tex]

+ sóng phản xạ tại M: [tex]u_{1} = -acos[\omega t - \frac{2\Pi }{\lambda }(l - x)][/tex]??
Kiếm sầu coi lại PT sóng phản xạ, tại B có phản xạ, PT sóng tại B đồng pha với S
- Nếu em gọi x là khoảng cách điểm M đến B (nút) thì trong PT sóng phản xạ khi qua M phải là
[tex]u_1=acos(\omega.t-2\pi.x/\lambda-\pi)[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: Quang Dương trong 07:33:40 AM Ngày 06 Tháng Tư, 2012
Trên dây căng AB với 2 đầu dây A, B cố định ,có nguồn sóng S cách B một đoạn [tex]SB=5\lambda[/tex].Sóng do nguồn S phát ra có biên độ là [tex]a[/tex](cho biết trên dây có sóng dừng). Tìm số điểm trên đoạn SB có biên độ sóng tổng hợp là [tex]A=2a[/tex] và có dao động trễ pha hơn dao động phát ra từ S một góc [tex]\frac{\pi }{2}[/tex]
[tex]A.11[/tex]
[tex]B.10[/tex]
[tex]C.6[/tex]
[tex]D.5[/tex]


Bài này tôi đã trả lời rất nhiều lần là đề không chính xác !

Người ra đề chỉ xét đến việc viết phương trình sóng tổng hợp như trong SGK với đầu B là đầu phản xạ và thay số là xong !

Thật ra nguồn S dao động cưỡng bức (do nguyên nhân bên ngoài gây ra) nên khi sóng phản xạ truyền đến nguồn S lại xảy ra sự phản xạ với S là đầu cố định đối với sóng phản xạ từ đầu B . Như vậy sóng trên dây là sự tổng hợp của nhiều sóng phản xạ từ hai đầu B và S nên biên độ của bụng sóng là một đại lượng phải được cho trước ( chứ không phải điềm nhiên thừa nhận là 2a ) !

Chỉ khổ cho HS lỡ đọc được những đề kì dị kiểu này !


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: lam9201 trong 10:08:48 AM Ngày 06 Tháng Tư, 2012
Em thử nhá :D

Giả sử nguồn: [tex]u = acos(\omega t)[/tex]

- sóng tới tại M: [tex]u_{1} = acos[\omega t - \frac{2\Pi }{\lambda }(l - x)][/tex]

- sóng phản xạ tại M: [tex]u_{1} = -acos[\omega t - \frac{2\Pi }{\lambda }(l + x)][/tex]

- sóng dừng tại M: u = u1 + u2 = [tex]-2asin\frac{2\Pi x}{\lambda }sin(\omega t - \frac{2\Pi }{\lambda }l)[/tex]

thay l = [tex]5\lambda[/tex] vào ta có: [tex]u = -2asin\frac{2\Pi x}{\lambda }sin(\omega t)[/tex]  (1)

- M dao động với A = 2a và trễ pha [tex]\frac{\Pi }{2}[/tex] so với nguồn ==>
[tex]u_{M} = 2acos(\omega t - \frac{\Pi }{2})[/tex]   (2)

Từ (1) và (2) ==> [tex]-2asin\frac{2\Pi x}{\lambda }sin(\omega t) = 2acos(\omega t - \frac{\Pi }{2})[/tex]

==> [tex]==> sin\frac{2\Pi x}{\lambda } = -1 \Rightarrow \frac{2\Pi x}{\lambda } = (2k + 1)\Pi[/tex]

==> [tex]0 < x = (k + 0,5)\lambda < 5\lambda[/tex] ==> có 6 điểm

Em nghĩ điểm A đưa vào để chiều dài của dây TM điều kiện sóng dừng thôi :D
Bạn xem lại câu :
[tex]==> sin\frac{2\Pi x}{\lambda } = -1 \Rightarrow \frac{2\Pi x}{\lambda } = (2k + 1)\Pi[/tex]
nhầm với giá trị cosa =-1 suy ra a = (2k+1)pi