Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: mR.skT trong 10:33:12 PM Ngày 04 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7459Tiêu đề: BÀI TẬP HIDROCACBON
Gửi bởi: mR.skT trong 10:33:12 PM Ngày 04 Tháng Tư, 2012
mn giúp mình gải mấy bài tập này tkanks..
B1 Cracking 11,6g C4H10 thu được hh Khí X gồm 7 chất khí là: C4H8, C3H6, C2H4, C2H6, CH4, H2, C4H10 dư. Đốt cháy hoàn toàn X cần V(l) không khí (dktc). Giá trị của V là?
A.136l
b. 145,6l
c. 112,6l
d. 224l
B2 đốt cháy 1,12g một HC A1 mạch hở rùi cho sản phẩm qua dung dịch Ba(OH)2 thu được 3,94g kết tủa và dd B. đun nóng dung dịch B thu được kết tủa. Nung kết tủa đến khối lượng không đổi thu được 4,59g chất rắn. CTPT HC là?
A. C5h12
b. c4h8
c. c3h4
d c6h10
B3 thực hiện phản ưng đề hidro hóa atan trong bình kín dung tích, nhiệt độ không đổi thấy áp xuất bình tăng thêm 30%, hiệu suất phản ứng là bn? (giả thiết chỉ sảy ra pư tạo anken)
a.15 b.30 c.60 d.70%
Bài 4 Hỗn hợp X  gồm 0,1mol propylen và 0,2mol  H2. nung nóng hh X với xúc tác Ni trong một thời gian thu đc hh Y, đốt cháy hoàn toàn hh Y, khối lượng nước thu được là bao nhiêu?
a.4,5 b.9 c.18 d.29g


Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP HIDROCACBON
Gửi bởi: mark_bk99 trong 10:55:04 PM Ngày 04 Tháng Tư, 2012
Câu1.
Đốt cháy X cũng chính là đốt cháy C4H10
Ta có nC4H10=0,2mol

-->nO2= 1,3mol
Trong kk có 20% oxi -->VKk= [(1,3*22,4)/20]*100=145,6l

Câu2. nKT=0,02mol,  dd B là Ba(HCO3)2 ---đun nóng-->BaCO3--nung-->nBaO=0,03
-->Tổng mol CO2=0,02 +0,03*2=0,08
Gọi CTPT của X là CnH2n+2-2k
--> nCO2= 1,12n/(14n+2-2k)= 0,08
Biện luận ta được k=1 và n=4 -->CTPT của X là C4H8
Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP HIDROCACBON
Gửi bởi: mark_bk99 trong 11:00:38 PM Ngày 04 Tháng Tư, 2012
Câu4. Không cần bik trong Y có những gì, nếu phanh phui nó ra thì sẽ rất phức tạp vì thế coi như  đốt cháy Y là  đốt cháy X
Áp dụng đl bảo toàn nguyên tố H ta được nH20 =3nC3H6 +nH2 =0,5mol -->nH20=9g


Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP HIDROCACBON
Gửi bởi: mR.skT trong 11:20:00 PM Ngày 04 Tháng Tư, 2012
mn giúp mình gải mấy bài tập này tkanks..

B3 thực hiện phản ưng đề hidro hóa etan trong bình kín dung tích, nhiệt độ không đổi thấy áp xuất bình tăng thêm 30%, hiệu suất phản ứng là bn? (giả thiết chỉ sảy ra pư tạo anken)
a.15 b.30 c.60 d.70%