Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: mark_bk99 trong 07:44:11 PM Ngày 04 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7452Tiêu đề: Điện,điện từ,Giao thoa Y,CLLX nhờ mn giúp!
Gửi bởi: mark_bk99 trong 07:44:11 PM Ngày 04 Tháng Tư, 2012
Câu1.Mạch dao động điện từ lý tưởng gồm cuộn dây thuần cảm L=6mH và hai tụ điện C1=C=10nF và C2=2C mắc nối tiếp.Cung cấp năng lượng cho mạch dao động bằng cách nối hai đầu tụ với nguồn có suất điện động 6V,tại thời điểm ban đầu dòng điện trên cuộn cảm bằng không.Sau đó vào đúng thời điểm t=2II/3 mico s thì ngắt tụ C2 khỏi mạch.Điện áp cực đại hau đầu tụ còn lại là
A.4,7V              B.7,4V           C.6,3V             D.3,6V

Câu2.Catod của một tế bào quang điện có công thoát A=1,5eV, được chiếu bởi bức xạ đơn sắc có bước sóng lamda.Khi đặt lần lượt vào hai cực của tế bào quang điện các điện áp UAk=3V và U'Ak=15V thì tốc độ của các e khi vào anod tăng lên gấp đôi.Bước sóng lamda có giá trị là
A.0,0795 micomet           B.0,497 micomet            C.0211 micomet           D.0259 micomet

Câu3.Trong thí nghiệm giao Young về giao thoa ánh sáng,khoảng cách giữa hai khe a=0,8mm,khoảng cách từ hai khe đến màn làD=1,2m.Chiếu đồng thời hai bức xạ lamda1=0,75 micomet và lamda2=0,45micomet vào hai khe.Vị trí trên màn cho vân tối của hai bức xaj trùng nhau là:
A.x=4,765t +2,6343 mm với t  thuộc Z                 B.x=3,375t+ 1,6875
C.x=5,534t+ 3,264 mm                                      D.x=2,765t+ 2,6343

Câu4.Một con lắc lò xo được kích thích dao động điều hòa theo phương thẳng đứng.Thời gian vật đi từ vị trí cao nhất điến vị trí thấp nhất là 1,5s.Tỉ số giữa lực đàn hồi của lò xo và trọng lượng của vật khi nó ở vị trí thấp nhất là 76/75.Biên độ dao động của con lắc là:
A.4cm           B.3cm                  C.5cm                 D.2cm


Tiêu đề: Trả lời: Điện,điện từ,Giao thoa Y,CLLX nhờ mn giúp!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:54:19 PM Ngày 04 Tháng Tư, 2012
Câu1.Mạch dao động điện từ lý tưởng gồm cuộn dây thuần cảm L=6mH và hai tụ điện C1=C=10nF và C2=2C mắc nối tiếp.Cung cấp năng lượng cho mạch dao động bằng cách nối hai đầu tụ với nguồn có suất điện động 6V,tại thời điểm ban đầu dòng điện trên cuộn cảm bằng không.Sau đó vào đúng thời điểm t=2II/3 mico s thì ngắt tụ C2 khỏi mạch.Điện áp cực đại hau đầu tụ còn lại là
A.4,7V              B.7,4V           C.6,3V             D.3,6V
bài tương tự ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6928.15 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6928.15)


Tiêu đề: Trả lời: Điện,điện từ,Giao thoa Y,CLLX nhờ mn giúp!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:06:12 PM Ngày 04 Tháng Tư, 2012
Câu2.Catod của một tế bào quang điện có công thoát A=1,5eV, được chiếu bởi bức xạ đơn sắc có bước sóng lamda.Khi đặt lần lượt vào hai cực của tế bào quang điện các điện áp UAk=3V và U'Ak=15V thì tốc độ của các e khi vào anod tăng lên gấp đôi.Bước sóng lamda có giá trị là
A.0,0795 micomet           B.0,497 micomet            C.0211 micomet           D.0259 micomet
[tex]W_{dA}-W_{dK}=|e|.U_{AK}[/tex]
[tex]W_{dA'}-W_{dK}=|e|.U_{AK'}[/tex]
[tex]Gt W_{dA'}= 4 W_{dA}[/tex] (vì động năng tỷ lệ bình phương vận tốc)
[tex]==> 3W_{dK}=3|e| ==>\frac{hc}{\lambda}-A=|e|==>\lambda=0,497 \mu.F[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Điện,điện từ,Giao thoa Y,CLLX nhờ mn giúp!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:15:17 PM Ngày 04 Tháng Tư, 2012
Câu3.Trong thí nghiệm giao Young về giao thoa ánh sáng,khoảng cách giữa hai khe a=0,8mm,khoảng cách từ hai khe đến màn làD=1,2m.Chiếu đồng thời hai bức xạ lamda1=0,75 micomet và lamda2=0,45micomet vào hai khe.Vị trí trên màn cho vân tối của hai bức xaj trùng nhau là:
A.x=4,765t +2,6343 mm với t  thuộc Z                 B.x=3,375t+ 1,6875
C.x=5,534t+ 3,264 mm                                      D.x=2,765t+ 2,6343
Điều kiện 2 vân tối trùng nhau : [tex]k_1:k_2=\lambda_2:\lambda_1[/tex] (k_1,k_2 là bán nguyên)
[tex]==> k_1:k_2=3:5=1,5:2,5[/tex] (vân tối thứ 2 trùng vân tối thứ 3 là vân trùng gần vân trung tâm nhất).
Vị trí vân tối trùng đầu tiên là [tex]x_1=k_1.i_1=1,5.\lambda_1.D/a=1,6875[/tex]
Vị trí vân tối trùng thứ t là : [tex]x=(2t+1).x_1=3,375.t+1,6875[/tex] ( t thuộc Z)


Tiêu đề: Trả lời: Điện,điện từ,Giao thoa Y,CLLX nhờ mn giúp!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:22:16 PM Ngày 04 Tháng Tư, 2012
Câu4.Một con lắc lò xo được kích thích dao động điều hòa theo phương thẳng đứng.Thời gian vật đi từ vị trí cao nhất điến vị trí thấp nhất là 1,5s.Tỉ số giữa lực đàn hồi của lò xo và trọng lượng của vật khi nó ở vị trí thấp nhất là 76/75.Biên độ dao động của con lắc là:
A.4cm           B.3cm                  C.5cm                 D.2cm

+ Thời gian đi thấp nhất đến cao nhất là [tex]T/2=1,5==>T=3s ==> \frac{T^2}{4\pi^2}.k=m[/tex]
+ [tex]F_{dhmax}:P=\frac{k(\Delta L_0+A)}{mg}=\frac{mg+kA}{mg}=1+\frac{kA}{mg}=\frac{76}{75}[/tex]
[tex]==> 1+\frac{40m}{9g}=76/75 ==> A=0,03m=3cm[/tex]