Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tedomiprovn trong 08:45:21 AM Ngày 04 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7438Tiêu đề: 1 bài con lắc đơn cần giải đáp
Gửi bởi: tedomiprovn trong 08:45:21 AM Ngày 04 Tháng Tư, 2012
Một con lắc đơn đang dao động điều hòa trong  một thang máy đứng yên tại nơi có gia tốc
trọng trường g = 9,80 m/[tex]s^{2}[/tex] với năng lượng dao động 150 mJ. Thang máy bắt đầu chuyển động nhanh
dần đều xuống dưới với gia tốc 2,50 m/[tex]s^{2}[/tex] . Biết rằng thời điểm thang máy bắt đầu chuyển động là lúc
con lắc có vận tốc bằng không, con lắc sẽ tiếp tục dao động điều hòa trong thang máy với năng lượng?
ĐS: 112mJ


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài con lắc đơn cần giải đáp
Gửi bởi: Quang Dương trong 09:58:16 AM Ngày 04 Tháng Tư, 2012
Một con lắc đơn đang dao động điều hòa trong  một thang máy đứng yên tại nơi có gia tốc
trọng trường g = 9,80 m/[tex]s^{2}[/tex] với năng lượng dao động 150 mJ. Thang máy bắt đầu chuyển động nhanh dần đều xuống dưới với gia tốc 2,50 m/[tex]s^{2}[/tex] . Biết rằng thời điểm thang máy bắt đầu chuyển động là lúc con lắc có vận tốc bằng không, con lắc sẽ tiếp tục dao động điều hòa trong thang máy với năng lượng?  ĐS: 112mJ

Cơ năng của con lắc chỉ là thế năng của nó ở vị trí v = 0 :

Cơ năng của con lắc trước khi thang máy chuyển động : E = mgh

Khi thang máy chuyển động , gia tốc trong trường hiệu dụng : g' = g - a = 7,3 m/[tex]s^{2}[/tex]

Cơ năng của con lắc sau khi thang máy chuyển động :

[tex]E' = mg'h = mgh \frac{g'}{g}=E \frac{g'}{g}[/tex]