Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: phantom_hung trong 10:32:02 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7433Tiêu đề: 1 bài Mạch dao động và 1 bài điện cần giúp!!!
Gửi bởi: phantom_hung trong 10:32:02 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2012
Câu 1:Mạch dao động L,c.Cuộn dây thuần cảm có L=4.[tex]10^{-3}[/tex]H,tụ điện điện dung C=0.1[tex]\mu[/tex]F,nguồn điện có suất điện động [tex]\xi =3mV[/tex] và điện trở trong r=1[tex]\Omega[/tex].Ban đầu khóa k đóng,khi có dòng điện ổn định chạy trong mạch,ngắt khóa k.Khi năng lượng từ trường trong cuộn dây gấp 3 lần năng lượng điện trường trong tụ điện thì điện tích trên tụ điện là:(
[tex]A/3.10^{-8}C[/tex]                              [tex]B/6,2.10^{-7}C[/tex]                                  

[tex]C/3.10^{-7}C[/tex]                              [tex]D/2,6.10^{-8}C[/tex]

Câu 2:Mạch điện xoay chiều có R=[tex]60\Omega[/tex],L,C theo thứ tự trên.Lần lượt đặt điện áp xoay chiều ổn định vào các đoạn mạch nối tiếp RL hoặc RC thì biểu thức dòng điện trong mạch lần lượt là [tex]i_{1}=\sqrt{2}cos(100\pi t -\frac{\pi }{12})[/tex]và [tex]i_{2}=\sqrt{2}cos(100\pi t +\frac{7\pi }{12})[/tex].Nếu đặt điện áp trên vào 2 đầu đoạn mạch RLC thì dòng điện qua mạch có biểu thức là (theo đơn vị Ampe)
[tex]A/i=\sqrt{2} cos(100\pi t +\frac{\pi }{3})[/tex]
[tex]B/i=2\sqrt{2} cos(100\pi t +\frac{\pi }{3})[/tex]
[tex]C/i=\sqrt{2} cos(100\pi t +\frac{\pi }{4})[/tex]
[tex]D/i=2\sqrt{2} cos(100\pi t +\frac{\pi }{4})[/tex] 


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài Mạch dao động và 1 bài điện cần giúp!!!
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 11:18:04 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2012
Câu 1:Mạch dao động L,c.Cuộn dây thuần cảm có L=4.[tex]10^{-3}[/tex]H,tụ điện điện dung C=0.1[tex]\mu[/tex]F,nguồn điện có suất điện động [tex]\xi =3mV[/tex] và điện trở trong r=1[tex]\Omega[/tex].Ban đầu khóa k đóng,khi có dòng điện ổn định chạy trong mạch,ngắt khóa k.Khi năng lượng từ trường trong cuộn dây gấp 3 lần năng lượng điện trường trong tụ điện thì điện tích trên tụ điện là:(
[tex]A/3.10^{-8}C[/tex]                              [tex]B/6,2.10^{-7}C[/tex]                                  

[tex]C/3.10^{-7}C[/tex]                              [tex]D/2,6.10^{-8}C[/tex]


+ Khi mắc mạch với nguồn: [tex]I_{o} = \frac{E}{r} = 3.10^{-2}A[/tex]

+ Cắt nguồn: Wt = 3Wd ==> Wd = 1/4W ==> [tex]\frac{1}{2}\frac{q^{2}}{C} = \frac{1}{8}LI_{o}^{2} \Rightarrow q = \frac{\sqrt{LC}}{2}I_{o} = 3.10^{-8}C[/tex]Tiêu đề: Trả lời: 1 bài Mạch dao động và 1 bài điện cần giúp!!!
Gửi bởi: lnanhkhoa trong 11:24:18 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2012
Câu 1 :nạp điện vào W= [tex]\frac { 1 }{ 2 } \left( L{ { I }^{ 2 }+C }{ U }^{ 2 } \right)[/tex]  với I=[tex]\frac { \xi  }{ R }[/tex]
sau khi lấy nguồn ra,năng lượng điện trường là [tex]\frac { 1 }{ 2 } \frac { { Q }^{ 2 } }{ C } = \frac { 1 }{ 2 }[/tex]
suy ra Q
đáp án A.(hên xui)
Câu 2: đánh mấy cái công thức mệt quá,câu 2 khỏi làm nhá.Đáp án D
nói bằng lời thôi: 2 Io 2 trùng hợp bằng nhau,suy ra Z1=Z2 =>ZL=ZC
từ đó ta có phi u +pi/12=7pi/12+phi u suy ra phi u = pi/4
ta có: phi 1=pi/3 suy ra Z1 = 120,suy ra U=120.
khi nối RLC,mạch cộng hưởng,suy ra I=U/R
từ đó có đáp ánTiêu đề: Trả lời: 1 bài Mạch dao động và 1 bài điện cần giúp!!!
Gửi bởi: lnanhkhoa trong 11:27:17 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2012
+ Khi mắc mạch với nguồn: [tex]I_{o} = \frac{E}{r} = 3.10^{-2}A[/tex]

+ Cắt nguồn: Wt = 3Wd ==> Wd = 1/4W ==> [tex]\frac{1}{2}\frac{q^{2}}{C} = \frac{1}{8}LI_{o}^{2} \Rightarrow q = \frac{\sqrt{LC}}{2}I_{o} = 3.10^{-8}C[/tex]
Theo mình thấy mắc nguồn vào thì vẫn có điện tích ở tụ điện,mắc dù nó nhỏ không ảnh hưởng d.a nhưng vẫn phải tính vào đúng ko quỷ kiến sầu


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài Mạch dao động và 1 bài điện cần giúp!!!
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 06:33:58 AM Ngày 04 Tháng Tư, 2012
+ Khi mắc mạch với nguồn: [tex]I_{o} = \frac{E}{r} = 3.10^{-2}A[/tex]

+ Cắt nguồn: Wt = 3Wd ==> Wd = 1/4W ==> [tex]\frac{1}{2}\frac{q^{2}}{C} = \frac{1}{8}LI_{o}^{2} \Rightarrow q = \frac{\sqrt{LC}}{2}I_{o} = 3.10^{-8}C[/tex]
Theo mình thấy mắc nguồn vào thì vẫn có điện tích ở tụ điện,mắc dù nó nhỏ không ảnh hưởng d.a nhưng vẫn phải tính vào đúng ko quỷ kiến sầu

Ko phải đâu bạn! Khi mắc với nguồn do điện trở của cuộn dây = 0 nên UL = UC = Io.0 = 0.

Tiện thể đánh lại bài 2 dùm bạn :D

 + I1 = I2 ==> ZL = ZC và [tex]\varphi _{RL} = - \varphi _{RL} = \varphi[/tex]

 + Ta có: [tex]\varphi _{u} - \varphi _{iRL} = \varphi[/tex] và [tex]\varphi _{u} - \varphi _{iRC} = -\varphi[/tex]
==> [tex]\varphi _{u} = \frac{\varphi _{iRC} - \varphi _{iRL}}{2} = \frac{\pi }{4}[/tex]

 + [tex]\varphi _{RL} = \varphi _{u} - \varphi _{RL} = \frac{\Pi }{3}[/tex] ==> [tex]Z_{RL} = 120[/tex]
 ==> U = 120V
 
 + Mạch RLC có ZL = ZC: [tex]i = \frac{U}{R}\sqrt{2}cos(100\Pi + \frac{\Pi }{4})[/tex]Tiêu đề: Trả lời: 1 bài Mạch dao động và 1 bài điện cần giúp!!!
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 09:15:08 AM Ngày 04 Tháng Tư, 2012
Câu 1:

Câu 2:Mạch điện xoay chiều có R=[tex]60\Omega[/tex],L,C theo thứ tự trên.Lần lượt đặt điện áp xoay chiều ổn định vào các đoạn mạch nối tiếp RL hoặc RC thì biểu thức dòng điện trong mạch lần lượt là [tex]i_{1}=\sqrt{2}cos(100\pi t -\frac{\pi }{12})[/tex]và [tex]i_{2}=\sqrt{2}cos(100\pi t +\frac{7\pi }{12})[/tex].Nếu đặt điện áp trên vào 2 đầu đoạn mạch RLC thì dòng điện qua mạch có biểu thức là (theo đơn vị Ampe)
[tex]A/i=\sqrt{2} cos(100\pi t +\frac{\pi }{3})[/tex]
[tex]B/i=2\sqrt{2} cos(100\pi t +\frac{\pi }{3})[/tex]
[tex]C/i=\sqrt{2} cos(100\pi t +\frac{\pi }{4})[/tex]
[tex]D/i=2\sqrt{2} cos(100\pi t +\frac{\pi }{4})[/tex]


đáp án là D.
Ta thấy biên độ cường độ dòng điện trong 2 trường hợp không đổi, nên độ lệch pha của u và i trong 2 trường hợp bằng nhau về độ lớn nhưng trái dấu.hay phi 1 = - phi 2
ta có: Hình.
2 trường hợp dòng điện có pha ban đầu biến thiên 120 độ.vậy mỗi trường hợp độ lệch pha giữa u và i là 60 độ. dễ dàng thấy được dung kháng bằng cảm kháng và bằng R căn 3. từ đây mình tính được biên độ điện áp(không đổi) U0 = Z1.I01 = 120 căn 2.
khi mắc RLC nối tiếp thì cộng hưởng nên u và i cùng pha,và biên độ dòng điện bằng điện áp cực đại chia cho R và bằng 2 căn 2.
suy ra đáp án D.