Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Journey trong 12:42:27 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7417Tiêu đề: Điện và dao động cơ cần giúp
Gửi bởi: Journey trong 12:42:27 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2012
Câu 1. Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB nối tiếp, đoạn mạch AM có điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm có độ tự cảm L, đoạn MB chỉ có tụ điện với điện dung thay đổi được. Đặt điện áp [tex]u={{U}_{0}}\text{cos}\omega t[/tex](V) vào hai đầu đoạn mạch AB, điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị C sao cho  điện áp hai đầu đoạn mạch AB lêch pha [tex]\frac{\pi }{2}[/tex] so với điện áp hai dầu đoạn mạch AM. Biểu thức liên hệ của tần số góc [tex]\omega [/tex]với R,L,C là:

A. [tex]\omega =\sqrt{\frac{L-R{{C}^{2}}}{L{{C}^{2}}}}[/tex]  
B. [tex]\omega =\sqrt{\frac{L{{C}^{2}}}{L-R{{C}^{2}}}}[/tex]  
C. [tex]\omega =\sqrt{\frac{L-R{{C}^{2}}}{LC}}[/tex]
D. [tex]\omega =\frac{L-R{{C}^{2}}}{L{{C}^{2}}}[/tex]

Câu 2. Một con lắc đơn gồm vật có khối lượng m, dây có chiều dài [tex]l[/tex]. Từ vị trí cân bằng kéo vật sao cho góc lệch của sợi dây hợp với phương thẳng đứng một góc [tex]{{60}^{0}}[/tex] rồi thả nhẹ, lấy [tex]g=10m/{{s}^{2}}[/tex]. Độ lớn gia tốc của vật khi lực căng dây bằng trọng lực là:

A. [tex]0 m/{{s}^{2}}[/tex]      
B. [tex]\frac{10\sqrt{5}}{3}m/{{s}^{2}}[/tex]        
C. [tex]\frac{10}{3}m/{{s}^{2}}[/tex]    
D. [tex]\frac{10\sqrt{6}}{3}m/{{s}^{2}}[/tex]


Mong mọi người giúp, em cảm ơn.Tiêu đề: Trả lời: Điện và dao động cơ cần giúp
Gửi bởi: mark_bk99 trong 01:05:12 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2012
Câu 1. Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB nối tiếp, đoạn mạch AM có điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm có độ tự cảm L, đoạn MB chỉ có tụ điện với điện dung thay đổi được. Đặt điện áp [tex]u={{U}_{0}}\text{cos}\omega t[/tex](V) vào hai đầu đoạn mạch AB, điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị C sao cho  điện áp hai đầu đoạn mạch AB lêch pha [tex]\frac{\pi }{2}[/tex] so với điện áp hai dầu đoạn mạch AM. Biểu thức liên hệ của tần số góc [tex]\omega [/tex]với R,L,C là:

A. [tex]\omega =\sqrt{\frac{L-R{{C}^{2}}}{L{{C}^{2}}}}[/tex]  
B. [tex]\omega =\sqrt{\frac{L{{C}^{2}}}{L-R{{C}^{2}}}}[/tex]  
C. [tex]\omega =\sqrt{\frac{L-R{{C}^{2}}}{LC}}[/tex]
D. [tex]\omega =\frac{L-R{{C}^{2}}}{L{{C}^{2}}}[/tex]

TA có UAB lệch pha II/2 so với UAM -->t[tex]tan\varphi 1.tan\varphi 2=-1[/tex]
<-->[tex]\frac{(Zl-Zc)}{R}\frac{Zl}{R} =-1[/tex] <-->[tex](Zc-Zl)Zl=R^{2}[/tex]
[tex](Zc-Zl)Zl=R^{2} <-->(\frac{1}{wC}-wL)wL=R^{2}<-->(wL)^{2}=\frac{L}{C}-R^{2} -->w=\sqrt{\frac{L-R^{2}C}{L^{2}C}}[/tex]
?Tiêu đề: Trả lời: Điện và dao động cơ cần giúp
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 01:07:02 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2012
Câu 1. Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB nối tiếp, đoạn mạch AM có điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm có độ tự cảm L, đoạn MB chỉ có tụ điện với điện dung thay đổi được. Đặt điện áp [tex]u={{U}_{0}}\text{cos}\omega t[/tex](V) vào hai đầu đoạn mạch AB, điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị C sao cho  điện áp hai đầu đoạn mạch AB lêch pha [tex]\frac{\pi }{2}[/tex] so với điện áp hai dầu đoạn mạch AM. Biểu thức liên hệ của tần số góc [tex]\omega [/tex]với R,L,C là:

A. [tex]\omega =\sqrt{\frac{L-R{{C}^{2}}}{L{{C}^{2}}}}[/tex]  
B. [tex]\omega =\sqrt{\frac{L{{C}^{2}}}{L-R{{C}^{2}}}}[/tex]  
C. [tex]\omega =\sqrt{\frac{L-R{{C}^{2}}}{LC}}[/tex]
D. [tex]\omega =\frac{L-R{{C}^{2}}}{L{{C}^{2}}}[/tex]
[tex]U_{AB}\perp U_{AM}\Leftrightarrow tan\varphi _{AB}tan\varphi _{AM}=-1[/tex]
[tex]\Leftrightarrow Z_L(Z_L-Z_C)=-R^2 \Leftrightarrow \omega ^2L^2-\frac{L}{C}=-R^2[/tex]
[tex]\Leftrightarrow \omega =\sqrt{\frac{L-R^2C}{L^2C}}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Điện và dao động cơ cần giúp
Gửi bởi: Journey trong 01:12:57 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2012
hì, post nhầm đáp án ^^
giúp mình bài này nữa nha

Bài 3 Một cuộn cảm có điện trở R và độ tự cảm L ghép nối tiếp với một tụ điện có điện dung C rồi mắc vào mạch điện xoay chiều có tần số [tex]f [/tex]. Dùng vôn kế nhiệt đo hiệu điện thế ta thấy giữa hai đầu mạch điện là  [tex]U = 37,5 V[/tex] ; giữa hai đầu cuộn cảm [tex]U_L = 50 V[/tex] ; giữa hai bản tụ điện [tex]U_C = 17,5 V[/tex]. Dùng ampe kế nhiệt đo cường độ dòng điện ta thấy [tex]I = 0,1 A[/tex] . Khi tần số [tex]f[/tex] thay đổi đến giá trị [tex]f_m = 330 Hz[/tex]  thì cường độ dòng điện trong mạch điện đạt giá trị cực đại . Tần số f lúc ban đầu là

A. 50 Hz.   
B. 500 Hz.   
C. 100 Hz.   
D. 60 Hz.


Tiêu đề: Trả lời: Điện và dao động cơ cần giúp
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 01:23:39 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2012


Câu 2. Một con lắc đơn gồm vật có khối lượng m, dây có chiều dài [tex]l[/tex]. Từ vị trí cân bằng kéo vật sao cho góc lệch của sợi dây hợp với phương thẳng đứng một góc [tex]{{60}^{0}}[/tex] rồi thả nhẹ, lấy [tex]g=10m/{{s}^{2}}[/tex]. Độ lớn gia tốc của vật khi lực căng dây bằng trọng lực là:

A. [tex]0 m/{{s}^{2}}[/tex]      
B. [tex]\frac{10\sqrt{5}}{3}m/{{s}^{2}}[/tex]        
C. [tex]\frac{10}{3}m/{{s}^{2}}[/tex]    
D. [tex]\frac{10\sqrt{6}}{3}m/{{s}^{2}}[/tex]
[/font][tex]T=mg(3cos\alpha -2cos\alpha _0)[/tex]
cho [tex]T=mg[/tex] và [tex]\alpha _0=60^0 \Rightarrow cos\alpha =\frac{2}{3} \Rightarrow
sin\alpha =\frac{\sqrt{5}}{3}[/tex]
 gia tốc  [tex]a_x=gsin\alpha ; a_y=g(1-cos\alpha )[/tex]
[tex]\Rightarrow a=\sqrt{a_x^2+a_y^2}=g\frac{\sqrt{6}}{3}[/tex]

Tiêu đề: Trả lời: Điện và dao động cơ cần giúp
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 01:36:14 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2012
hì, post nhầm đáp án ^^
giúp mình bài này nữa nha

Bài 3 Một cuộn cảm có điện trở R và độ tự cảm L ghép nối tiếp với một tụ điện có điện dung C rồi mắc vào mạch điện xoay chiều có tần số [tex]f [/tex]. Dùng vôn kế nhiệt đo hiệu điện thế ta thấy giữa hai đầu mạch điện là  [tex]U = 37,5 V[/tex] ; giữa hai đầu cuộn cảm [tex]U_L = 50 V[/tex] ; giữa hai bản tụ điện [tex]U_C = 17,5 V[/tex]. Dùng ampe kế nhiệt đo cường độ dòng điện ta thấy [tex]I = 0,1 A[/tex] . Khi tần số [tex]f[/tex] thay đổi đến giá trị [tex]f_m = 330 Hz[/tex]  thì cường độ dòng điện trong mạch điện đạt giá trị cực đại . Tần số f lúc ban đầu là

A. 50 Hz.   
B. 500 Hz.   
C. 100 Hz.   
D. 60 Hz.


" Khi tần số [tex]f[/tex] thay đổi đến giá trị [tex]f_m = 330 Hz[/tex]  thì cường độ dòng điện trong mạch điện đạt giá trị cực đại" => cộng hưởng,=> [tex]LC=\frac{1}{(2\pi f_m)^2}[/tex] (*)
[tex]Zc=\frac{U_C}{I}[/tex]       (1)
[tex]Z_{rL}=\frac{U_{rL}}{I}=\sqrt{r^2+Z_L^2}[/tex]  (2)
[tex]Z=\frac{U}{I}=\sqrt{R^2+Z_L^2+Z_C^2 - 2Z_LZ_C}[/tex]  (3)
(1)(2)(3) => [tex]Z_LZ_C=\frac{L}{C}[/tex]  (**)
(*)(**) => L,C
[tex]Z_c=\frac{1}{\omega C} \Rightarrow \omega \Rightarrow f[/tex]

Tiêu đề: Trả lời: Điện và dao động cơ cần giúp
Gửi bởi: KSH_Blow trong 03:28:58 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2012
Giải thích giùm mình chỗ 2 cài a đi. Nếu như sử dụng a bằng x'' được không