Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Quỷ Lệ. trong 07:39:10 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7402Tiêu đề: Câu hỏi lý thuyết phần hạt nhân ?
Gửi bởi: Quỷ Lệ. trong 07:39:10 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2012
1/Năng lương liên kết và năng lượng liên kết riêng của Hydro bằng 0 có đúng không ?
2/Mọi người giải thích hộ em tại sao năng lượng tỏa ra sau phản ứng hạt nhân = tổng năng lượng liên kết của các hn sau phản ứng trừ đi tổng năng lượng liên kết của các hn trước phản ứng ?


Tiêu đề: Trả lời: Câu hỏi lý thuyết phần hạt nhân ?
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:19:31 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2012
1/Năng lương liên kết và năng lượng liên kết riêng của Hydro bằng 0 có đúng không ?
2/Mọi người giải thích hộ em tại sao năng lượng tỏa ra sau phản ứng hạt nhân = tổng năng lượng liên kết của các hn sau phản ứng trừ đi tổng năng lượng liên kết của các hn trước phản ứng ?
+ H(1,1) tương đương p(1,1)
VD: A + B==> C+D
Theo công thức [tex]\Delta E=\Delta m .C^2=(m_A+m_B-m_C-m_D).C^2[/tex]
Với : [tex]m=m_0 - \Delta m[/tex]  và [tex]m_0=Z.mp+(A-Z).mn[/tex]
kết hợp ĐLBT Số khối và điện tích em sẽ ra đượcTiêu đề: Trả lời: Câu hỏi lý thuyết phần hạt nhân ?
Gửi bởi: Quỷ Lệ. trong 04:54:20 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2012
1/Năng lương liên kết và năng lượng liên kết riêng của Hydro bằng 0 có đúng không ?
2/Mọi người giải thích hộ em tại sao năng lượng tỏa ra sau phản ứng hạt nhân = tổng năng lượng liên kết của các hn sau phản ứng trừ đi tổng năng lượng liên kết của các hn trước phản ứng ?
+ H(1,1) tương đương p(1,1)
VD: A + B==> C+D
Theo công thức [tex]\Delta E=\Delta m .C^2=(m_A+m_B-m_C-m_D).C^2[/tex]
Với : [tex]m=m_0 - \Delta m[/tex]  và [tex]m_0=Z.mp+(A-Z).mn[/tex]
kết hợp ĐLBT Số khối và điện tích em sẽ ra được

Thầy giải thích về bản chất câu 2 cho em được không ạ ?Tiêu đề: Trả lời: Câu hỏi lý thuyết phần hạt nhân ?
Gửi bởi: Hoàng Anh Tài trong 05:05:17 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2012
 A + B --> C + D

- Năng lượng tỏa ra: [tex]\Delta W = [m_{A,B} - m_{C,D}]c^{2}[/tex]  (1)

- Do tổng số nuclon của C và D = tổng số nuclon của A và B [tex]\Rightarrow \sum{m_{nuclon(C,D)}} = \sum{m_{nuclon(A,B)}}[/tex]

Từ đó (1) [tex]\Leftrightarrow \Delta W = [(m_{A,B} - \sum{m_{nuclon(A,B)}}) + (\sum{m_{nuclon(C,D)}} - m_{C,D}]c^{2}[/tex] = [tex]W_{lk(C,D)} - W_{lk(A,B)}[/tex]

Giải thích bản chất thế nào nữa e?