Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: anhngoca1 trong 07:36:23 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7401Tiêu đề: 1.giúp bài lượng tử
Gửi bởi: anhngoca1 trong 07:36:23 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2012
chiếu bước sóng 1 = 0,35 micomet. lamda 2 = 0,54 micomet thấy vận tốc cực đại gấp đôi nhau.
a. tính công thoát A
b. nếu chiếu 1 chùm ánh sáng trắng thì U hãm = ? ( lamda tím = 0,38, lamda đỏ = 0,76 )
c. tách 1 e có v0 = 6.10^5 m/s bay vào điện trường đều giữa 2 điểm AB có U(AB) = -10V. sau khi ra khỏi điện trường cho bay vào từ trường dều có B = 2.10^-4T sao cho vecto B vuông góc với vecto v. tính bán kính quĩ đạo của e.
nhờ mọi người giải giùm


Tiêu đề: Trả lời: 1.giúp bài lượng tử
Gửi bởi: mark_bk99 trong 07:49:23 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2012
chiếu bước sóng 1 = 0,35 micomet. lamda 2 = 0,54 micomet thấy vận tốc cực đại gấp đôi nhau.
a. tính công thoát A
b. nếu chiếu 1 chùm ánh sáng trắng thì U hãm = ? ( lamda tím = 0,38, lamda đỏ = 0,76 )
c. tách 1 e có v0 = 6.10^5 m/s bay vào điện trường đều giữa 2 điểm AB có U(AB) = -10V. sau khi ra khỏi điện trường cho bay vào từ trường dều có B = 2.10^-4T sao cho vecto B vuông góc với vecto v. tính bán kính quĩ đạo của e.
nhờ mọi người giải giùm


Ta có [tex]\lambda 1<\lambda 2[/tex]-->v2<v1 -->v1=nv2 <-->v1=2v2

-->[tex]\lambda o=\frac{(n^{2}-1)\lambda 1\lambda 2}{n^{2}\lambda 1-\lambda 2}[/tex]
Thế số ra kq -->A
b)E=A+ Wd mà Wd=eUh
Dùng bước sóng ngắn nhất tính Uh -->KQ
c) TA có [tex]R=\frac{mv}{eB}[/tex] thế số ra KQ
Tiêu đề: Trả lời: 1.giúp bài lượng tử
Gửi bởi: anhngoca1 trong 08:53:00 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2012
vậy người ta cho đi qua điện trường làm gì,thừa dữ kiện à????


Tiêu đề: Trả lời: 1.giúp bài lượng tử
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:31:47 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2012
chiếu bước sóng 1 = 0,35 micomet. lamda 2 = 0,54 micomet thấy vận tốc cực đại gấp đôi nhau.
a. tính công thoát A
b. nếu chiếu 1 chùm ánh sáng trắng thì U hãm = ? ( lamda tím = 0,38, lamda đỏ = 0,76 )
c. tách 1 e có v0 = 6.10^5 m/s bay vào điện trường đều giữa 2 điểm AB có U(AB) = -10V. sau khi ra khỏi điện trường cho bay vào từ trường dều có B = 2.10^-4T sao cho vecto B vuông góc với vecto v. tính bán kính quĩ đạo của e.
nhờ mọi người giải giùm


c) TA có [tex]R=\frac{mv}{eB}[/tex] thế số ra KQvậy người ta cho đi qua điện trường làm gì,thừa dữ kiện à????


Trả lời câu C thôi nghen.

Mark bỏ sót phần qua điện trường rồi.

Ta thấy [tex]U_{AB}=-10\, V \: <0[/tex] nên electron quang điện khi bứt ra khỏi A thì dưới tác dụng của điện trường sẽ được tăng tốc đến B.

Áp dụng định lý động năng ta có:

[tex]\frac{1}{2}mv_{B}^{2}-\frac{1}{2}mv_{0}^{2}=q_{e}U_{AB}[/tex]

Với [tex]q_{e}=-1,6.10^{-19}\, C ; U_{AB}=-10 \, V[/tex]

Từ đây tính được [tex]v_{B}[/tex]. Sau đó mới bay vào từ trường, lúc này mới dùng công thức:

[tex]R =\frac{ mv_{B}}{B.\left|q_{e} \right|}[/tex]

để tính bán kính quỹ đạo.


Tiêu đề: Trả lời: 1.giúp bài lượng tử
Gửi bởi: anhngoca1 trong 05:12:41 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2012
em muốn hỏi tại sao
[tex]U_{AB}[/tex]<0 thì vận tốc e khi tới anót sẽ dc tăng tốc
tính công của lực điện theo công thức thì có A=e.U có lấy dấu của e là (-) và cả dấu của U k ạ?
        xét thêm bài toán tính vận tốc của e khi tới anốt với Vo là vận tốc e khi rời khỏi catốt ta có
      [tex]\frac{mv^{2}}{2}-\frac{mv_{o}^{2}}{2}=e.U_{AK}[/tex]
trong công  thức này có lấy dấu của e là (-) và dấu của [tex]U_{AK}[/tex] là (+) hoặc (-) (tuỳ theo dữ kiện bài toán) không  ?
bản chất của lực điện là như thế nào ạ tại sao lại có công thức công của lực điện như trên
nhờ thầy chỉ rõTiêu đề: Trả lời: 1.giúp bài lượng tử
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 06:24:45 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2012
em muốn hỏi tại sao
[tex]U_{AB}[/tex]<0 thì vận tốc e khi tới anót sẽ dc tăng tốc
tính công của lực điện theo công thức thì có A=e.U có lấy dấu của e là (-) và cả dấu của U k ạ?
        xét thêm bài toán tính vận tốc của e khi tới anốt với Vo là vận tốc e khi rời khỏi catốt ta có
      [tex]\frac{mv^{2}}{2}-\frac{mv_{o}^{2}}{2}=e.U_{AK}[/tex]
trong công  thức này có lấy dấu của e là (-) và dấu của [tex]U_{AK}[/tex] là (+) hoặc (-) (tuỳ theo dữ kiện bài toán) không  ?
bản chất của lực điện là như thế nào ạ tại sao lại có công thức công của lực điện như trên
nhờ thầy chỉ rõ
+ [tex]U_{AK} < 0[/tex] nghĩa là A (-) và B(+) ==> điện trường hướng từ B sang A
Lực điện tác dụng lên e: (vecto)Fd = -e(vecto)E ==> Fd ngược hướng với E (hướng từ A sang B) ==> e được tăng tốc

+ Khi e chuyển động trong điện trường độ biến thiên động năng = công lực điện trường:
 [tex]\frac{mv^{2}}{2}-\frac{mv_{o}^{2}}{2} = qEd[/tex]
Trong đó d là hình chiếu của véc tơ độ dời lên hướng đường sức và U = Ed từ đó mà luận ra bạn à