Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 11 => Tác giả chủ đề:: Xuân Yumi trong 04:18:59 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7397Tiêu đề: tính NL hệ 2 quả cầu.
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 04:18:59 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2012
đây là 1 bài ở quyển Điện học 1 cũ, trang 56 nhưng em k hiểu lắm 1 chỗ mong thầy cô và anh chị giải đáp giúp em với ạ


Đề bài. cho 2 mặt cầu kim loại bán kính R1=2cm & R2=4cm, đồng tâm, mang điện tích q1=2.10^-8C &
q2=-10^-8C. tính năng lượng toàn phần của hệ 2 mặt cầu đó

Giải:
W=W1+W2+W12
trong đó
[tex]W_1=\frac{q_1V_1}{2}=\frac{kq_1^2}{2R_1}[/tex]
[tex]W_2=\frac{q_2V_2}{2}=\frac{kq_2^2}{2R_2}[/tex]
[tex]W_{12}=W_{21}=q_1V_2=\frac{kq_1q_2}{R_2}[/tex] (W12 là năng lượng tương tác giữa 2 quả cầu và V2 là điện thế do mặt cầu 2 gây ra tại điểm đặt của quả cầu 1)
=> W


ở đây e k hiểu chỗ là tại sao k phải là W12=q2V1 mà lại là q1V2 ạ.
em nhớ mạng máng có công thức năng lượng của hệ điện tích (hoặc là của tụ đc tích điện ) là [tex]W=\frac{1}{2}\sum{q_iV_i}[/tex]

Tiêu đề: Trả lời: tính NL hệ 2 quả cầu.
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 05:09:57 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2012
- Điện thế tại mọi điểm trong quả cầu 2 bằng nhau và bằng điện thế trên mặt của nó ==> W12 = W21 = q1V2 = [tex]k\frac{q1q2}{R2}[/tex]

- Còn nếu tính theo W12 = W21 = q2v1 thì chưa tính được v1 vì quả cầu 2 nằm ngoài quả cầu 1. Thực ra q1V2 = q2v1  nhưng vấn đề là v1 [tex]\neq k\frac{q1}{R1}[/tex], chỉ có các điểm nằm trong quả cầu 1 và trên mặt quả cầu 1 mới có v1 = [tex]= k\frac{q1}{R1}[/tex]

Nhờ các thầy xem hộ e giải thích vậy được chưa nhé!