Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: arsenal2011 trong 04:49:32 PM Ngày 01 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7379Tiêu đề: Một số bài tập cần mọi người giúp
Gửi bởi: arsenal2011 trong 04:49:32 PM Ngày 01 Tháng Tư, 2012
Câu 1: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và có tần số không thay đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C ghép nối tiếp. Giá trị của R và C không đổi. Thay đổi giá trị của L nhưng luôn có  [tex]R^{2}<\frac{2L}{C}[/tex] thì khi [tex]L=L_{1}=\frac{1}{2\pi }H[/tex] , điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm thuần có biểu thức là  [tex]u_{L_{1}}=U_{1}\sqrt{2}cos\left(\omega t+\varphi _{1} \right)\left(V \right)[/tex]; khi [tex]L=L_{2}=\frac{1}{\pi }H[/tex] thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm thuần có biểu thức là  [tex]u_{L_{2}}=U_{1}\sqrt{2}cos\left(\omega t+\varphi _{2} \right)\left(V \right)[/tex] ; khi [tex]L=L_{3}=\frac{2}{\pi }H[/tex] thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm thuần có biểu thức là [tex]u_{L_{3}}=U_{2}\sqrt{2}cos\left(\omega t+\varphi _{3} \right)\left(V \right)[/tex] . So sánh [tex]U_{1}[/tex] và [tex]U_{2}[/tex] ta có hệ thức đúng là
[tex]A.U_{1}<U_{2}[/tex]
[tex]B.U_{1}>U_{2}[/tex]
[tex]C.U_{1}=U_{2}[/tex]
[tex]D.U_{1}=\sqrt{2}U_{2}[/tex]

Câu 2: Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của động năng [tex]W_{d}[/tex] vào thế năng [tex]W_{t}[/tex] của một vật dao động điều hòa trong hệ tọa độ [tex]OW_{t}W_{d}[/tex] có dạng là
A. một đường thẳng   
B. một đường elip   
C. một đoạn thẳng   
D. một đường Parabol

Câu 3: Ứng dụng nào sau đây không phải là ứng dụng của hiện tượng giao thoa ánh sáng:
A. Ứng dụng đo các chiều dày rất nhỏ cỡ micrômét
B. Ứng dụng đo bước sóng của ánh sáng
C. Ứng dụng đo chiết suất của chất khí có giá trị xấp xỉ 1
D. Ứng dụng khử hiện tượng sắc sai ở các thấu kính


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài tập cần mọi người giúp
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 05:00:00 PM Ngày 01 Tháng Tư, 2012

Câu 2: Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của động năng [tex]W_{d}[/tex] vào thế năng [tex]W_{t}[/tex] của một vật dao động điều hòa trong hệ tọa độ [tex]OW_{t}W_{d}[/tex] có dạng là
A. một đường thẳng   
B. một đường elip   
C. một đoạn thẳng   
D. một đường Parabol


Wd = W - Wt đoạn thẳng


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài tập cần mọi người giúp
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 05:03:46 PM Ngày 01 Tháng Tư, 2012

Câu 3: Ứng dụng nào sau đây không phải là ứng dụng của hiện tượng giao thoa ánh sáng:
A. Ứng dụng đo các chiều dày rất nhỏ cỡ micrômét
B. Ứng dụng đo bước sóng của ánh sáng
C. Ứng dụng đo chiết suất của chất khí có giá trị xấp xỉ 1
D. Ứng dụng khử hiện tượng sắc sai ở các thấu kính


B đúng theo SGK
C. Đo chiết suất chất khí bằng cách nhốt chất khí trong 1 ống thủy tinh mỏng chắn 1 trong hai khe và tìm độ dịch chuyển ==> n
A. Đo chiều dày rất nhỏ cỡ micrômét: Đúng dùng công thức dịch chuyển khoảng vân của một bản mỏng ==> chiều dày

==> D sai  =))


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài tập cần mọi người giúp
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 05:16:09 PM Ngày 01 Tháng Tư, 2012
Câu 1: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và có tần số không thay đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C ghép nối tiếp. Giá trị của R và C không đổi. Thay đổi giá trị của L nhưng luôn có  [tex]R^{2}<\frac{2L}{C}[/tex] thì khi [tex]L=L_{1}=\frac{1}{2\pi }H[/tex] , điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm thuần có biểu thức là  [tex]u_{L_{1}}=U_{1}\sqrt{2}cos\left(\omega t+\varphi _{1} \right)\left(V \right)[/tex]; khi [tex]L=L_{2}=\frac{1}{\pi }H[/tex] thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm thuần có biểu thức là  [tex]u_{L_{2}}=U_{1}\sqrt{2}cos\left(\omega t+\varphi _{2} \right)\left(V \right)[/tex] ; khi [tex]L=L_{3}=\frac{2}{\pi }H[/tex] thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm thuần có biểu thức là [tex]u_{L_{3}}=U_{2}\sqrt{2}cos\left(\omega t+\varphi _{3} \right)\left(V \right)[/tex] . So sánh [tex]U_{1}[/tex] và [tex]U_{2}[/tex] ta có hệ thức đúng là
[tex]A.U_{1}<U_{2}[/tex]
[tex]B.U_{1}>U_{2}[/tex]
[tex]C.U_{1}=U_{2}[/tex]
[tex]D.U_{1}=\sqrt{2}U_{2}[/tex]

[tex]U_{L1} = U_{L2}[/tex] ==> [tex](\frac{R}{ZL1})^{2} + (1 - \frac{ZC}{ZL1})^{2} = (\frac{R}{ZL2})^{2} + (1 - \frac{ZC}{ZL2})^{2}[/tex]

==> [tex]ZL_{max} = \frac{R^{2} + ZC^{2}}{ZC} = \frac{2ZL1ZL2}{ZL1 + ZL2} [/tex] ==> [tex]L_{max} = \frac{2L1L2}{L1 + L2} = \frac{2}{3\Pi }[/tex]

Ta thấy ZL3 > ZL2 > ZLmax ==> U2 < U1