Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: mark_bk99 trong 04:47:41 PM Ngày 01 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7378Tiêu đề: Thi thử chuyên KHTN ,thử sức nèo
Gửi bởi: mark_bk99 trong 04:47:41 PM Ngày 01 Tháng Tư, 2012
Câu1. Chia hh X gồm Cu và Fe thành 3 phần bằng nhau.Phần 1 tác dụng với dd H2S04 loãng dư thu được 4,48l khí (dkc).Phần 2 cho vào 200ml dd FeCl3 1M,sau khi pư xảy ra hoàn toàn thấy còn lại 12g chất rắn không tan .Phần 3 tác dụng hết với clo thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là
A .28,4g                    B 38,9g                C 40,4g                D 46g

Câu2. Cho m gam hh X gồm Cu,Al,Fe vào lượng dư axit H2SO4 loãng,thu được 8,96l khí (dkc) và còn lại 0,5m gam chất rắn không tan.Mặt khác nếu cho m gam X vào lượng dư dd NaOH ,thu được 6,72l khí (dkc).Giả sywr các pư xảy ra hoàn toàn.Giá trị của m là
A 22,4g         B 22 g           C 11g                D 5,4g

Câu3.Nhỏ giọt từ từ 500ml dung dịch hh gồm Na2C03 0,21M và KHCO3 0,18M vào cốc chứa 100ml dd HCl 1,5M ,thu được V lít khí bay ra dkc.Giá trị của V là
A.2,184l          B .1,008l                 C. 1,176l             D. 1,68l

Bài số 3 nhằm kiểm chứng lại KQ của bạn KSH_blow , các bạn đưa ra ý kiến nha
Bài của bạn KSH mình nhầm rồi , nếu cho từ từ HCO3- và CO32- vào H+ thì 2 pư cùng xảy ra song song ,còn khi cho H+ vào từ từ CO32- và HCO3- thì H+ pư với CO32- trước

Mọi người giải bài 3 và thử đảo đề lại (cho H+ vào từ từ dd X nha)


Tiêu đề: Trả lời: Thi thử chuyên KHTN ,thử sức nèo
Gửi bởi: ODD trong 09:47:41 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2012
bài 1:
 Phần 1: [tex]Fe+H_{2}SO_{4}\rightarrow FeSO_{4}+H_{2}[/tex]
=> [tex]n_{Fe}=0.2 mol[/tex]
 Phần 2:[tex]Fe+2FeCl_{3}\rightarrow 3FeCl_{2}[/tex]
           => Fe dư 0.1mol & Cu có m= 12g=>mol Cu
=> 


Tiêu đề: Trả lời: Thi thử chuyên KHTN ,thử sức nèo
Gửi bởi: ODD trong 09:53:14 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2012
bài 2:nhìn luôn Cu không p/ư => m Cu= 0.5m
tiếp: [tex]Al +NaOH+3H_{2}O\rightarrow NaAl(OH)_{4}+\frac{3}{2}H_{2}[/tex]
=> n H2= 0.3mol => mol Al=> molFe từ p/ư thứ nhất =>m=abcxyz`````


Tiêu đề: Trả lời: Thi thử chuyên KHTN ,thử sức nèo
Gửi bởi: tomboy.babylucky trong 09:18:05 PM Ngày 09 Tháng Tư, 2012
Câu 3:
 Ta phải xết trong mốc rồi đưa ra 1 khoảng rối xem đáp án nào trùng trong khoảng thì đúng:
Mốc 1: H+ td với CO32- trước
                 2[tex]H^{+} + CO3^{2-} \rightarrow CO2 +H2O[/tex]
                       0.15         0.075                      0.075
        Suy ra V=1.68
Mốc 2:
        [tex]H^{+} + HCO3^{-} \rightarrow CO2 +H2O[/tex]
            0.09                                      0.09
        2[tex]H^{+} + CO3^{2-} \rightarrow CO2 +H2O[/tex]
           0.06                                         0.03
 suy ra V=  2.688

 Vậy     1.68<V<2.688
          Đáp án A :D :D :D :DTiêu đề: Trả lời: Thi thử chuyên KHTN ,thử sức nèo
Gửi bởi: tomboy.babylucky trong 09:22:11 PM Ngày 09 Tháng Tư, 2012
 TRong th cho H+ vào:
          [tex]H^{+} +CO3^{2-}\rightarrow HCO3^{-}[/tex]
                0.105                                     0.105
             [tex]H^{+} +HCO3^{-}\rightarrow CO2 +H2O[/tex]
                  0.045                                     0.045
        Vậy V=1.008 l


Tiêu đề: Trả lời: Thi thử chuyên KHTN ,thử sức nèo
Gửi bởi: nhatdinhdodaihoc_2012 trong 05:30:30 AM Ngày 14 Tháng Tư, 2012
TRong th cho H+ vào:
          [tex]H^{+} +CO3^{2-}\rightarrow HCO3^{-}[/tex]
                0.105                                     0.105
             [tex]H^{+} +HCO3^{-}\rightarrow CO2 +H2O[/tex]
                  0.045                                     0.045
        Vậy V=1.008 l
@tomboy ơi, bạn có thể giải thích cho mình tại sao trong trường hợp cho axit vào hỗn hợp muối thì lại xảy ra theo trình tự đó k? và trg hợp ngược lại nữa. mình quên béng phần này ở lớp 11 rồi. cảm ơn bạn nhe! :D


Tiêu đề: Trả lời: Thi thử chuyên KHTN ,thử sức nèo
Gửi bởi: proC2nc trong 12:32:28 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2012
TRong th cho H+ vào:
          [tex]H^{+} +CO3^{2-}\rightarrow HCO3^{-}[/tex]
                0.105                                     0.105
             [tex]H^{+} +HCO3^{-}\rightarrow CO2 +H2O[/tex]
                  0.045                                     0.045
        Vậy V=1.008 l
@tomboy ơi, bạn có thể giải thích cho mình tại sao trong trường hợp cho axit vào hỗn hợp muối thì lại xảy ra theo trình tự đó k? và trg hợp ngược lại nữa. mình quên béng phần này ở lớp 11 rồi. cảm ơn bạn nhe! :D
cho H+ từ từ thì lượng H+ ít chưa đủ để đuổi CO32- và HCO3- thành khí đc.
còn cho muối vào H+ thì H+ có sẵn nó nhiều rồi.nhiều thế nó đủ sức để ăn hết 2 ion kia cho ra khí:D


Tiêu đề: Trả lời: Thi thử chuyên KHTN ,thử sức nèo
Gửi bởi: nhatdinhdodaihoc_2012 trong 04:41:58 PM Ngày 15 Tháng Tư, 2012
TRong th cho H+ vào:
          [tex]H^{+} +CO3^{2-}\rightarrow HCO3^{-}[/tex]
                0.105                                     0.105
             [tex]H^{+} +HCO3^{-}\rightarrow CO2 +H2O[/tex]
                  0.045                                     0.045
        Vậy V=1.008 l
@tomboy ơi, bạn có thể giải thích cho mình tại sao trong trường hợp cho axit vào hỗn hợp muối thì lại xảy ra theo trình tự đó k? và trg hợp ngược lại nữa. mình quên béng phần này ở lớp 11 rồi. cảm ơn bạn nhe! :D
cho H+ từ từ thì lượng H+ ít chưa đủ để đuổi CO32- và HCO3- thành khí đc.
còn cho muối vào H+ thì H+ có sẵn nó nhiều rồi.nhiều thế nó đủ sức để ăn hết 2 ion kia cho ra khí:D
cách giải thích của bạn rất hay rất dễ hiểu và rất dễ nhớ nữa. cảm ơn bạn nhiều!hì!