Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Cuồng Phong trong 03:42:11 AM Ngày 01 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7358Tiêu đề: 3 bài dao động cơ cần giải đáp
Gửi bởi: Cuồng Phong trong 03:42:11 AM Ngày 01 Tháng Tư, 2012
Câu 1: Cho con lắc lò xo nằm ngang gồm một lò xo có độ cứng k=100N/m gắn với vật m1 =100g. Ban đầu giữ vật m1 tại vị trí lò xo bị nén 4 cm, đặt vật m2=300g tại vị trí cân bằng O. Buông nhẹ để vật m1 đến va chạm với vật m2 cả hai vật dính vào nhau cùng dao động (va chạm mềm, coi hai vật là chất điểm, bỏ qua mọi ma sát, lấy [tex]\pi ^{2}=10[/tex]). Quãng đường vật m1 đi được sau 2s kể từ lúc buông vật là
A. 40,58 cm.   B. 42,58 cm.   C. 38,58 cm.   D. 36,58cm.


Câu 2: Một con lắc lò xo đặt nằm ngang gồm vật M có khối lượng 400g và lò xo có hệ số cứng 40N/m đang dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng với biên độ 5cm. Khi M qua vị trí cân bằng người ta thả nhẹ vật m có khối lượng 100g lên M (m dính chặt ngay vào M), sau đó hệ m và M dao động với biên độ
A. [tex]2\sqrt{5}cm[/tex]       B. 4,25cm   C. [tex]3\sqrt{2}cm[/tex]        D. [tex]2\sqrt{2}cm[/tex]


Câu 3: Một con lắc lò xo đặt nằm ngang gồm lò xo có hệ số cứng 40N/m và quả cầu nhỏ A có khối lượng 100g đang đứng yên, lò xo không biến dạng. Dùng một quả cầu B (giống hệt quả cầu A) bắn vào quả cầu A với vận tốc có độ lớn 1m/s dọc theo trục lò xo, va chạm giữa hai quả cầu là đàn hồi xuyên tâm. Hệ số ma sát trượt giữa A và mặt phẳng đỡ là µ = 0,1; lấy g = 10m/s2. Sau va chạm thì quả cầu A có biên độ dao động lớn nhất là
A. 5cm   B. 4,756cm        C. 4,525cm       D. 3,759cm


Tiêu đề: Trả lời: 3 bài dao động cơ cần giải đáp
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 03:21:06 PM Ngày 01 Tháng Tư, 2012


Câu 2: Một con lắc lò xo đặt nằm ngang gồm vật M có khối lượng 400g và lò xo có hệ số cứng 40N/m đang dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng với biên độ 5cm. Khi M qua vị trí cân bằng người ta thả nhẹ vật m có khối lượng 100g lên M (m dính chặt ngay vào M), sau đó hệ m và M dao động với biên độ
A. [tex]2\sqrt{5}cm[/tex]       B. 4,25cm   C. [tex]3\sqrt{2}cm[/tex]        D. [tex]2\sqrt{2}cm[/tex]

Giống bài này: link (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6927.msg32278#msg32278)


Tiêu đề: Trả lời: 3 bài dao động cơ cần giải đáp
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 03:28:56 PM Ngày 01 Tháng Tư, 2012

Câu 3: Một con lắc lò xo đặt nằm ngang gồm lò xo có hệ số cứng 40N/m và quả cầu nhỏ A có khối lượng 100g đang đứng yên, lò xo không biến dạng. Dùng một quả cầu B (giống hệt quả cầu A) bắn vào quả cầu A với vận tốc có độ lớn 1m/s dọc theo trục lò xo, va chạm giữa hai quả cầu là đàn hồi xuyên tâm. Hệ số ma sát trượt giữa A và mặt phẳng đỡ là µ = 0,1; lấy g = 10m/s2. Sau va chạm thì quả cầu A có biên độ dao động lớn nhất là
A. 5cm   B. 4,756cm        C. 4,525cm       D. 3,759cm

- Vận tốc quả cầu A sau va chạm: [tex]v_{A} = \frac{2m_{B}}{m_{A} + m_{B}}v_{B} = 1m/s[/tex]

- Bảo toàn năng lượng: [tex]\frac{1}{2}m_{A}v_{A}^{2} - \frac{1}{2}kA^{2} = \mu m_{A}g.A[/tex]

Giải phương trình bậc 2 trên ==> A = 4,756cm


Tiêu đề: Trả lời: 3 bài dao động cơ cần giải đáp
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 03:56:58 PM Ngày 01 Tháng Tư, 2012
Câu 1: Cho con lắc lò xo nằm ngang gồm một lò xo có độ cứng k=100N/m gắn với vật m1 =100g. Ban đầu giữ vật m1 tại vị trí lò xo bị nén 4 cm, đặt vật m2=300g tại vị trí cân bằng O. Buông nhẹ để vật m1 đến va chạm với vật m2 cả hai vật dính vào nhau cùng dao động (va chạm mềm, coi hai vật là chất điểm, bỏ qua mọi ma sát, lấy [tex]\pi ^{2}=10[/tex]). Quãng đường vật m1 đi được sau 2s kể từ lúc buông vật là
A. 40,58 cm.   B. 42,58 cm.   C. 38,58 cm.   D. 36,58cm.

- [tex]\omega _{1} = \sqrt{\frac{k}{m_{1}}} = 10\Pi[/tex]

- Thời gian từ lúc buông m1 đến khi va chạm t1 = T1/4 = 0,05s

- Vận tốc hệ sau va chạm: [tex]v_{he} = \frac{m_{1}}{m_{1} + m_{2}}v_{1max} = 10\Pi[/tex]

- Biên độ hệ sau va chạm: [tex]A_{he} = \frac{v_{he}}{\omega _{he}} = 2cm[/tex]

- Quãng đường hệ chuyển động trong t2 = 2 - 0,05 = 1,95s = 19[tex]\frac{T_{he}}{4}[/tex] + [tex]\frac{T_{he}}{8}[/tex]


==> S = A1 + 19.A[tex]_{he}[/tex] + [tex]A_{he}(1 - \frac{1}{\sqrt{2}})[/tex] = 42,58cm


Tiêu đề: Trả lời: 3 bài dao động cơ cần giải đáp
Gửi bởi: Cuồng Phong trong 04:28:34 PM Ngày 01 Tháng Tư, 2012


Câu 2: Một con lắc lò xo đặt nằm ngang gồm vật M có khối lượng 400g và lò xo có hệ số cứng 40N/m đang dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng với biên độ 5cm. Khi M qua vị trí cân bằng người ta thả nhẹ vật m có khối lượng 100g lên M (m dính chặt ngay vào M), sau đó hệ m và M dao động với biên độ
A. [tex]2\sqrt{5}cm[/tex]       B. 4,25cm   C. [tex]3\sqrt{2}cm[/tex]        D. [tex]2\sqrt{2}cm[/tex]

Giống bài này: link (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6927.msg32278#msg32278)

Sao tìm hoài mà không thấy bài nào giống vậy ta?


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: 3 bài dao động cơ cần giải đáp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 04:38:42 PM Ngày 01 Tháng Tư, 2012
Câu 2: Một con lắc lò xo đặt nằm ngang gồm vật M có khối lượng 400g và lò xo có hệ số cứng 40N/m đang dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng với biên độ 5cm. Khi M qua vị trí cân bằng người ta thả nhẹ vật m có khối lượng 100g lên M (m dính chặt ngay vào M), sau đó hệ m và M dao động với biên độ
A. [tex]2\sqrt{5}cm[/tex]       B. 4,25cm   C. [tex]3\sqrt{2}cm[/tex]        D. [tex]2\sqrt{2}cm[/tex]

+ vận tốc trước va chạm : [tex]v=A.\omega=5.10=50cm/s[/tex]
+ Vận tốc hệ lúc sau : [tex]v_{he}=M.v/(M+m)=40cm/s=A'.\omega'=A'.\sqrt{\frac{k}{m+M}}[/tex]
[tex]==> A'=2\sqrt{5}(cm)[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: 3 bài dao động cơ cần giải đáp
Gửi bởi: Quang Dương trong 04:47:30 PM Ngày 01 Tháng Tư, 2012
Bài toán sẽ lí thú hơn khi không cho độ cứng của lò xo !