Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: anhngoca1 trong 09:56:37 PM Ngày 30 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7314Tiêu đề: bài sóng ánh sáng nhờ giải giùm
Gửi bởi: anhngoca1 trong 09:56:37 PM Ngày 30 Tháng Ba, 2012
nhờ các thầy giải hộ em bài này với.em cám ơn nhiều
C©u 6 :    Trong thí nghiệm giao thoa qua khe Iâng khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới màn quan sát là D = 2(m). Một điểm M trên màn đang là vân sáng bậc 2. Cần dịch chuyển màn D một đoạn tối thiểu bao nhiêu để tại M khi đó là vân tối. Biết rằng phương dịch chuyển vuông góc với màn E ( trong quá trình dịch chuyển màn E luôn song song với mặt phẳng chứa hai khe sáng)
A.   40(cm)         B.   30(cm).         C.   33,67(cm)      D.   Không xác định.
em làm ra 50cm cơ


Tiêu đề: Trả lời: bài sóng ánh sáng nhờ giải giùm
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 10:19:40 PM Ngày 30 Tháng Ba, 2012
ban đầu là vân sáng bậc 2, nên ta có
[tex][tex]x=1,5\frac{\lambda D'}{a}[/tex][/tex]
  (1)
M là vân tối gần nhất khi M là vân tối bậc 2 hoặc 3.
tức là [tex][tex]x=1,5\frac{\lambda D'}{a}[/tex][/tex]  (2)
hoặc [tex][tex]x=2,5\frac{\lambda D'}{a}[/tex][/tex]  (3)
(1)(2) --> D'=[tex]D'=\frac{2D}{1,5}[/tex]
(1)(3) --> D'=[tex]D'=\frac{2D}{2,5}[/tex]
"dịch chuyển đoạn tối thiểu nên D'=[tex]D'=\frac{2D}{2,5}[/tex]=1,6 cm
vậy phải dịch 1 đoạn [tex]\Delta D=2-1,6=0,4m[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bài sóng ánh sáng nhờ giải giùm
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:20:04 PM Ngày 30 Tháng Ba, 2012
nhờ các thầy giải hộ em bài này với.em cám ơn nhiều
C©u 6 :    Trong thí nghiệm giao thoa qua khe Iâng khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới màn quan sát là D = 2(m). Một điểm M trên màn đang là vân sáng bậc 2. Cần dịch chuyển màn D một đoạn tối thiểu bao nhiêu để tại M khi đó là vân tối. Biết rằng phương dịch chuyển vuông góc với màn E ( trong quá trình dịch chuyển màn E luôn song song với mặt phẳng chứa hai khe sáng)
A.   40(cm)         B.   30(cm).         C.   33,67(cm)      D.   Không xác định.
em làm ra 50cm cơ


Ta xét hai vân tối gần vân sáng bậc 2 nhất.

Gọi [tex]\Delta D[/tex] là độ dịch chuyển của màn. (Lấy giá trị đại số)

  ~O) Lúc đầu: [tex]x_{1}=\frac{\lambda D}{a}[/tex]

  ~O) TH1: Tại M là vân tối thứ 2.

[tex]x_{2}=1,5.\frac{\lambda \left( D +\Delta D \right)}{a}[/tex]

[tex]x_{1}=x_{2}\Rightarrow \Delta D =\frac{D}{3}= 66,67 \: cm[/tex] > 0

Tức màn dịch chuyển ra xa 2 khe thêm 55,57 cm.

  ~O) TH2: Tại M là vân tối thứ 3.

[tex]x'_{2}=2,5.\frac{\lambda \left( D +\Delta D \right)}{a}[/tex]

[tex]x_{1}=x'_{2}\Rightarrow \Delta D =-\frac{D}{5}= - 40 \: cm[/tex] < 0

Vậy màn dịch chuyển lại gần 2 khe thêm 40cm.


Tiêu đề: Trả lời: bài sóng ánh sáng nhờ giải giùm
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:24:07 PM Ngày 30 Tháng Ba, 2012
nhờ các thầy giải hộ em bài này với.em cám ơn nhiều
C©u 6 :    Trong thí nghiệm giao thoa qua khe Iâng khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới màn quan sát là D = 2(m). Một điểm M trên màn đang là vân sáng bậc 2. Cần dịch chuyển màn D một đoạn tối thiểu bao nhiêu để tại M khi đó là vân tối. Biết rằng phương dịch chuyển vuông góc với màn E ( trong quá trình dịch chuyển màn E luôn song song với mặt phẳng chứa hai khe sáng)
A.   40(cm)         B.   30(cm).         C.   33,67(cm)      D.   Không xác định.
em làm ra 50cm cơ
M là vân sáng bậc 2 [tex]==> x_M=2.\lambda.D/a[/tex]. Đề M là vân tối
[tex]==> x_M=(k+1/2).\lambda.D'/a[/tex]
[tex]==>2.D=(k+1/2)D' ==> D'=2.D/(k+1/2)[/tex] gần D [tex]==> (k+1/2)[/tex] gần 2
==> k=1 hay 2
k=2==> D'=1,6m tiến gần về nguồn 1 khoảng 0,4m
k=1 ==> D'=2,6m tiến ra xa nguồn 1 khoảng 0,67m