Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: mR.skT trong 04:35:31 PM Ngày 30 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7303Tiêu đề: bài Tập về Hidrocacbon no
Gửi bởi: mR.skT trong 04:35:31 PM Ngày 30 Tháng Ba, 2012
Nhờ m.n và Mod giải giúp ạ. ^-^
Bài 1. Đốt cháy hoàn toàn 0.56l hh khí (đo ở 0oc, 1atm) gồm hai hidrocacbon có cùng số nguyên tử C và cho các sản phẩm phản ứng lần lượt đi qua bình I đựng P2O5, bình II đựng KOH. sau khi kết thúc thí nghiệm thấy bình I tăng 1.912g và binh II tăng 4,4g.
a, viết ptpu
b, tính mCO2 và mH2O
c, tính %thể tích mỗi hidrocacbon trong hh ban đầu

Bài 2. đốt cháy 0.02mol Ankan A trong khí Clo, phản ứng vừa đủ , sau đó cho sản phẩm cháy sục qua một dung dịch AgNO3 dư tạo thành 22,96g kết tủa trắng. Xác định CTPT và thể tích không khí (ở đktc) cần dùng để đốt cháy hoàn toàn lượng A?


Tiêu đề: Trả lời: bài Tập về Hidrocacbon no
Gửi bởi: Cuồng Phong trong 06:03:23 PM Ngày 30 Tháng Ba, 2012
Nhờ m.n và Mod giải giúp ạ. ^-^
Bài 1. Đốt cháy hoàn toàn 0.56l hh khí (đo ở 0oc, 1atm) gồm hai hidrocacbon có cùng số nguyên tử C và cho các sản phẩm phản ứng lần lượt đi qua bình I đựng P2O5, bình II đựng KOH. sau khi kết thúc thí nghiệm thấy bình I tăng 1.912g và binh II tăng 4,4g.
a, viết ptpu
b, tính mCO2 và mH2O
c, tính %thể tích mỗi hidrocacbon trong hh ban đầu

Mình thử nhé:
a, bình II tăng 4,4gam ==> m_CO2 = 4,4gam ==> n_CO2=0,1mol
bình I tăng 1,912gam ==> m_H2O [tex]\approx[/tex] 1,192gam ==> n_H2O =0,106 mol ??? ??? số lẻ quá!
ta thấy: n_CO2 < n_H2O ==> có thể hh là ankan nhưng theo đề hai hidrocacbon có số nguyên tử C giống nhau nên nếu cả hai cùng là ankan thì 2 chất đều giống nhau ==> 2 chất không cùng là ankan

PV =nRT ==> n_hh=PV/RT = (1.0,56)/(0,082.273)= 0,025mol  ==> H(tb)=2n_H2O/n_hh=2.0,106/0,025=8,48
==> C3H6; C3H8 ??? ??? số mol H(tb) thế này chẳng ở giữa khoảng nào!
pt:
C3H6   -->   3CO2  +  3H2O
x                 3x           3x
C3H8   --->  3CO2  +  4H2O
y                 3y           4y
b, kì thật, đề cho m_CO2 và m_H2O rồi thì tính toán gì nữa? có lẽ đề muốn tính m_CO2, m_H2O cho từng chất.
==> 3x  +  3y  = 0,025;  3x + 4y=0,106
==> x=0,027; y=0,006
==> C3H6: m_CO2=3.0,027.44=3,564g; m_H2O=3.0,027.18=1,458g
      C3H8: m_CO2=3.0,006.44=0,792g; m_H2O=4.0,006.18=0,432g
c,%V_C3H6 = 0,027/0,025 > 100% ??? ???

SAI! nhưng hướng đi là như thế, chờ mod lên vậy!


Tiêu đề: Trả lời: bài Tập về Hidrocacbon no
Gửi bởi: mR.skT trong 06:44:33 PM Ngày 30 Tháng Ba, 2012
Nhờ m.n và Mod giải giúp ạ. ^-^
Bài 1. Đốt cháy hoàn toàn 0.56l hh khí (đo ở 0oc, 1atm) gồm hai hidrocacbon có cùng số nguyên tử C và cho các sản phẩm phản ứng lần lượt đi qua bình I đựng P2O5, bình II đựng KOH. sau khi kết thúc thí nghiệm thấy bình I tăng 1.912g và binh II tăng 4,4g.
a, viết ptpu
b, định CTPT cho HC (sửa lại  :D)
c, tính %thể tích mỗi hidrocacbon trong hh ban đầu

Bài 2. đốt cháy 0.02mol Ankan A trong khí Clo, phản ứng vừa đủ , sau đó cho sản phẩm cháy sục qua một dung dịch AgNO3 dư tạo thành 22,96g kết tủa trắng. Xác định CTPT và thể tích không khí (ở đktc) cần dùng để đốt cháy hoàn toàn lượng A?


Tiêu đề: Trả lời: bài Tập về Hidrocacbon no
Gửi bởi: Cuồng Phong trong 07:05:30 PM Ngày 30 Tháng Ba, 2012
Nhờ m.n và Mod giải giúp ạ. ^-^
Bài 2. đốt cháy 0.02mol Ankan A trong khí Clo, phản ứng vừa đủ , sau đó cho sản phẩm cháy sục qua một dung dịch AgNO3 dư tạo thành 22,96g kết tủa trắng. Xác định CTPT và thể tích không khí (ở đktc) cần dùng để đốt cháy hoàn toàn lượng A?

n_KT=n_AgCl=22,96/143,5=0,16mol
Ankan: CnH2n+2
PT: CnH2n+2   +    xCl2    ----->     CnH2n+2-xClx     +    xHCl
      0,02-----------------------------------------------0,02x
==> 0,02x=0,16 ==> x=8
==> CnH2n-6Cl8
n=3 ==> C3Cl8:    
          Cl   Cl      Cl
        /     /       /
Cl ---C---C----C---Cl
       /     /      /
       Cl   Cl    Cl

C4H2Cl8

          Cl   Cl      Cl   Cl
        /     /       /    /
Cl ---C---C----C---C---H
       /     /      /     /
       Cl   Cl    Cl     H

C5, C6 cũng được......uhm mà đề không giới hạn.
Chọn CTPT: C3H8 :D
C3H8  +    5O2   ----->  3CO2    +   4H2O
0,02        0,1
Trong không khí có 20% O2 ==> nkk = n_O2.100/20 = 0,1.100/20=0,5mol ==> V=0,5.22,4=11,2 lít


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: bài Tập về Hidrocacbon no
Gửi bởi: Cuồng Phong trong 07:19:21 PM Ngày 30 Tháng Ba, 2012
Nhờ m.n và Mod giải giúp ạ. ^-^
Bài 1. Đốt cháy hoàn toàn 0.56l hh khí (đo ở 0oc, 1atm) gồm hai hidrocacbon có cùng số nguyên tử C và cho các sản phẩm phản ứng lần lượt đi qua bình I đựng P2O5, bình II đựng KOH. sau khi kết thúc thí nghiệm thấy bình I tăng 1.912g và binh II tăng 4,4g.
a, viết ptpu
b, tính mCO2 và mH2O
c, tính %thể tích mỗi hidrocacbon trong hh ban đầu

Mình thử nhé:
a, bình II tăng 4,4gam ==> m_CO2 = 4,4gam ==> n_CO2=0,1mol
bình I tăng 1,912gam ==> m_H2O [tex]\approx[/tex] 1,192gam ==> n_H2O =0,106 mol ??? ??? số lẻ quá!
ta thấy: n_CO2 < n_H2O ==> có thể hh là ankan nhưng theo đề hai hidrocacbon có số nguyên tử C giống nhau nên nếu cả hai cùng là ankan thì 2 chất đều giống nhau ==> 2 chất không cùng là ankan

PV =nRT ==> n_hh=PV/RT = (1.0,56)/(0,082.273)= 0,025mol  ==> H(tb)=2n_H2O/n_hh=2.0,106/0,025=8,48
==> C3H6; C3H8 ??? ??? số mol H(tb) thế này chẳng ở giữa khoảng nào!
pt:
C3H6   -->   3CO2  +  3H2O
x                 3x           3x
C3H8   --->  3CO2  +  4H2O
y                 3y           4y
b, kì thật, đề cho m_CO2 và m_H2O rồi thì tính toán gì nữa? có lẽ đề muốn tính m_CO2, m_H2O cho từng chất.
==> 3x  +  3y  = 0,025;  3x + 4y=0,106
==> x=0,027; y=0,006
==> C3H6: m_CO2=3.0,027.44=3,564g; m_H2O=3.0,027.18=1,458g
      C3H8: m_CO2=3.0,006.44=0,792g; m_H2O=4.0,006.18=0,432g
c,%V_C3H6 = 0,027/0,025 > 100% ??? ???

SAI! nhưng hướng đi là như thế, chờ mod lên vậy!

Mình nhầm số nguyên tử C rồi, ko phải 3C, đúng là 4C.(C(tb)=n_CO2/n_hh=0,1/0,025=4))
==> C4H8; C4H10

C4H8   -->   4CO2  +    4H2O
x                 4x           4x
C4H10   --->  4CO2  +  5H2O
y                 4y           5y
==> x+y=0,025; 4x+5y=0,106 ==> x=0,019;y=0,006
==>%V_C4H8 = 0,019/0,025=76%; %V_C4H10=24%


Tiêu đề: Trả lời: bài Tập về Hidrocacbon no
Gửi bởi: mark_bk99 trong 07:34:29 PM Ngày 30 Tháng Ba, 2012
Nhờ m.n và Mod giải giúp ạ. ^-^
Bài 1. Đốt cháy hoàn toàn 0.56l hh khí (đo ở 0oc, 1atm) gồm hai hidrocacbon có cùng số nguyên tử C và cho các sản phẩm phản ứng lần lượt đi qua bình I đựng P2O5, bình II đựng KOH. sau khi kết thúc thí nghiệm thấy bình I tăng 1.912g và binh II tăng 4,4g.
a, viết ptpu
b, tính mCO2 và mH2O
c, tính %thể tích mỗi hidrocacbon trong hh ban đầu
mbinh 1 tăng lên là khối lượng của H20 và mbinhf 2 tăng lên là kl của C02
-->nH20= 0,106        nCO2=0,1 ,nhh=0,025mol
-->C(trung bình) =4 mà nH20>nCO2 -->đó là ankan ,nhưng mà theo đề thì có 2HC cùng số C vậy ko thể có 2 ankan cùng C được -->có 1 ankan là C4H10 và 1 HC  C4Hy chưa pik. %-)
Số H trung bình =2nH20/nhh =8,48 -->y=8
Vậy ta có hệ PT a+b=0,025 và 5a+4b=0,106 <--> a=0,006 và b=0,016
-->%V(C4H10) =0,006/0,025 *100=24% và %V(C4H8)=76%
PT tự viết,mCO2 và H20 có rồi ,cho đề ko mạch lạc gì cả  8-x