Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: mark_bk99 trong 09:36:06 PM Ngày 29 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7279Tiêu đề: Hóa vô cơ
Gửi bởi: mark_bk99 trong 09:36:06 PM Ngày 29 Tháng Ba, 2012
1.Cho hỗn hợp X gồm Mg, Al, Zn vào 400 ml dung dịch Fe(NO3)2 0,5M và Cu(NO3)2 0,8M thu được 29,44 gam chất rắn Y. Nếu hòa tan hoàn toàn chất rắn Y trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư thu V lít khí SO2 (đktc). Giá trị của V là:
A. 12,992.                         B. 10,304                       C. 12,544.            D. 13,440.

2.Đun 20,8 gam hỗn hợp Fe và Mg (có tỉ lệ mol nFe : nMg = 1 : 2) với một lượng dư lưu huỳnh. Sản phẩm của phản ứng cho tan hoàn toàn trong dung dịch axit clohiđric. Khí sinh ra được dẫn vào dung dịch CuSO4. Thể tích dung dịch CuSO4 10% (D = 1,1 g/ml) tối thiểu để hấp thụ hết khí sinh ra là
A. 960 ml.              B. 1056 ml.                      C. 871 ml.              D. 1134 ml.


3.Dung dịch X chứa anion Cl– và 2x mol Fe3+, x mol Zn2+, x mol Cu2+. Chia dung dịch X thành 3 phần như nhau. Điện phân phần (1) đến khi nước bị điện phân ở cả 2 điện cực thì ở anot thu được 1,12 lít khí (đktc). Khi cho phần (2) tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi được a gam chất rắn Y; cho phần (3) X tác dụng với dung dịch NH3 dư, lọc kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi được b gam chất rắn Z. Giá trị a, b lần lượt là:
A. 2,4 và 3,2.           B. 2,4 và 1,6.              C. 3,21 và 2,41.          D. 1,2 và 4,8.


Tiêu đề: Trả lời: Hóa vô cơ
Gửi bởi: Cuồng Phong trong 09:59:59 PM Ngày 30 Tháng Ba, 2012
1.Cho hỗn hợp X gồm Mg, Al, Zn vào 400 ml dung dịch Fe(NO3)2 0,5M và Cu(NO3)2 0,8M thu được 29,44 gam chất rắn Y. Nếu hòa tan hoàn toàn chất rắn Y trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư thu V lít khí SO2 (đktc). Giá trị của V là:
A. 12,992.                         B. 10,304                       C. 12,544.            D. 13,440.

Sơ đồ: Mg   Al    Fe   \\   Fe(2+)    Cu(2+)
                                   0,2         0,32
n/x: 29,44 < 0,2.56+0,32.64 =31,68 ==> Fe(2+) chỉ pứ 1 phần ==> Mg, Al, Fe hết
có: m_Y = m_Cu + m_Fe(2+)_pứ  ==> n_Fe(2+)pứ= (29,44-0,32.64)/56=0,16mol

Bảo toàn e: 0,16.3+0,32.2=2.n_SO2 ==> n_SO2=0,56mol ==> V_SO2=12,544lit ==> C


Tiêu đề: Trả lời: Hóa vô cơ
Gửi bởi: Cuồng Phong trong 10:11:08 PM Ngày 30 Tháng Ba, 2012
2.Đun 20,8 gam hỗn hợp Fe và Mg (có tỉ lệ mol nFe : nMg = 1 : 2) với một lượng dư lưu huỳnh. Sản phẩm của phản ứng cho tan hoàn toàn trong dung dịch axit clohiđric. Khí sinh ra được dẫn vào dung dịch CuSO4. Thể tích dung dịch CuSO4 10% (D = 1,1 g/ml) tối thiểu để hấp thụ hết khí sinh ra là
A. 960 ml.              B. 1056 ml.                      C. 871 ml.              D. 1134 ml.

56a + 24.2a =20,8 ==> a=0,2 ==> n_Fe=0,2; n_Mg=0,4 mol
Bảo toàn nguyên tố S:
n_S= nFeS + n_MgS= n_H2S = n_CuSO4= 0,2+0,4=0,6mol               
==> V_ddCuSO4 = mdd/D = 0,6.(64+96).100/10/1,1=871 ml==> C


Tiêu đề: Trả lời: Hóa vô cơ
Gửi bởi: Cuồng Phong trong 11:27:01 PM Ngày 30 Tháng Ba, 2012
3.Dung dịch X chứa anion Cl– và 2x mol Fe3+, x mol Zn2+, x mol Cu2+. Chia dung dịch X thành 3 phần như nhau. Điện phân phần (1) đến khi nước bị điện phân ở cả 2 điện cực thì ở anot thu được 1,12 lít khí (đktc). Khi cho phần (2) tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi được a gam chất rắn Y; cho phần (3) X tác dụng với dung dịch NH3 dư, lọc kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi được b gam chất rắn Z. Giá trị a, b lần lượt là:
A. 2,4 và 3,2.           B. 2,4 và 1,6.              C. 3,21 và 2,41.          D. 1,2 và 4,8.

n_Cl2= 1,12/22,4=0,05
Bảo toàn điện tích ==> 0,05.1=2x.3 + 2x+2x ==> 10x=0,05 ==> x=0,005
p2 td NaOH dư ==> Zn(OH)2 tan hết ==> KT: Fe(OH)3, Cu(OH)2 ==> Y:Fe2O3, CuO
==> a = (2.0,005/2).160+0,005.80=1,2gam
p3 td NH3 dư ==> Zn(OH)2, Cu(OH)2 tan hết, chỉ còn Fe(OH)3 ==> Z:Fe2O3
==> b=160.0,005=0,8 ??? ???


Tiêu đề: Trả lời: Hóa vô cơ
Gửi bởi: mark_bk99 trong 03:47:53 PM Ngày 01 Tháng Tư, 2012
Bài cuối cách làm đúng mà sao ,chẳng lẽ số mol khí ở anod ko chỉ có khí Cl2 ????