Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: qquynh trong 01:41:35 PM Ngày 29 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7266Tiêu đề: Một số bài sóng ánh sáng cần giúp đỡ.
Gửi bởi: qquynh trong 01:41:35 PM Ngày 29 Tháng Ba, 2012
MỌI NGƯỜI GIÚP MÌNH:
B1:Trong thi nghiêm về giao thoa ánh sáng với 2 khe thì a=2mm D=1m. nguồn sáng phát ánh sáng gồm 3 bức xạ đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda _{1} = 0,4\mu m[/tex], [tex]\lambda _{2} = 0,5\mu m[/tex] và [tex]\lambda _{3} = 0,6\mu m[/tex]. Xác địnnh vị trí gần O nhất cho vân sáng có màu là màu ít xuất hiện nhất trong các màu xuất hiên trên màn?

B2: giao thoa ánh sáng cho D=2m. Người ta thấy vị trí x= Cho 2 bức xạ đơn sắc lamda1=0,5micromet.lamda2=0,7micromet. cùng chiều vào khe yang để thưc hiẹn 7mm có 1 vân tối .từ đó đến vân trung tam còn có 1 vân tối nữa .tính khoảng cách giữa 2 khe yang?


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài sóng ánh sáng cần giúp đỡ.
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 05:32:48 PM Ngày 29 Tháng Ba, 2012
MỌI NGƯỜI GIÚP MÌNH:
B1:Trong thi nghiêm về giao thoa ánh sáng với 2 khe thì a=2mm D=1m. nguồn sáng phát ánh sáng gồm 3 bức xạ đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda _{1} = 0,4\mu m[/tex], [tex]\lambda _{2} = 0,5\mu m[/tex] và [tex]\lambda _{3} = 0,6\mu m[/tex]. Xác địnnh vị trí gần O nhất cho vân sáng có màu là màu ít xuất hiện nhất trong các màu xuất hiên trên màn?

B2: giao thoa ánh sáng cho D=2m. Người ta thấy vị trí x= Cho 2 bức xạ đơn sắc lamda1=0,5micromet.lamda2=0,7micromet. cùng chiều vào khe yang để thưc hiẹn 7mm có 1 vân tối .từ đó đến vân trung tam còn có 1 vân tối nữa .tính khoảng cách giữa 2 khe yang?

 Chú ý: Lần sau bạn đưa bài lên nhớ sự dụng bộ gõ công thức toán và khi đưa nhiều câu thì phải giãn dòng khi chuyển câu chứ đánh như vậy rất khó nhìn. Xem hướng dẫn gõ công thức toán tại đây (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=4530.msg21872#msg21872)

Câu 1:
Ta có: [tex]\frac{k_{1}}{k_{2}} = \frac{5}{4}[/tex];  [tex]\frac{k_{2}}{k_{3}} = \frac{6}{5}[/tex] và [tex]\frac{k_{3}}{k_{1}} = \frac{2}{3}[/tex]

==> [tex]k_{1}: k_{2}:k_{3} = 15:12:10[/tex]

==> trong khoảng giữa hai vân liên tiếp cùng màu với vân trung tâm có:
 + [tex]\frac{15}{5} -1 = 2[/tex] vân là kết quả của 1 trùng 2
 + [tex]\frac{12}{5} -1 = 1[/tex] vân là kết quả của 2 trùng 3
 + [tex]\frac{10}{5} -1 = 4[/tex] vân là kết quả của 3 trùng 1

Vậy vân sáng là kết quả của 2 trùng 3 ít xuất hiện trên màn nhất. Khoảng cách gần nhất từ vân đó tới O: d = 6.i2 = 1,5mm

Câu 2: Mình chịu vì bạn đánh dữ liệu lộn tùm lum chả hỉu


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài sóng ánh sáng cần giúp đỡ.
Gửi bởi: qquynh trong 08:37:24 PM Ngày 29 Tháng Ba, 2012
B1:không đúng  đáp án bạn ơi.đáp án là 3mm .đây là đề thi thử của trung tâm tô hoàng đó.

B2:cho 2 bức xạ [tex]\lambda1 =0,5\mu m \lambda 2=0,7\mu m[/tex] cùng chiếu vào khe yong để thực hiện thí nghiệm giao thoa ánh sáng.Khoảng cách từ mặt phẳng 2 khe đến màn quan sát D=2m.người ta thấy tại vị trí x=7mm có 1 vân tối .từ đó tới vân trung tâm còn 1 vân tối nữa .tính khoảng cách giữa 2 khe young?.Tiêu đề: Trả lời: Một số bài sóng ánh sáng cần giúp đỡ.
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 08:53:26 PM Ngày 29 Tháng Ba, 2012
B1:không đúng  đáp án bạn ơi.đáp án là 3mm .đây là đề thi thử của trung tâm tô hoàng đó.

3mm thì chính là vị trí vân giống màu vân trung tâm gần nó nhất. Mình nghĩ đề bài này thiếu chặt chẽ!

* Bề rộng giao thoa trên mà là 6mm ==> trên màn có:
 + 3 vân cùng màu vân trung tâm (tính cả vân trung tâm
 + 4 vân kết quả của 1 trùng 2
 + 2 vân kết quả của 2 trùng 3
 + 8 vân kết quả của 3 trùng 1
 + 8 vân của 1
 + 9 vân của 2
 + 5 vân của 3
Vậy vân sáng là kết quả của 2 trùng 1 xuất hiện ít nhất ==> khoảng cách là 6i2 = 1,5mm
* Bề rộng giao thoa là 9mm:
 + vân có sự chồng chập của 1,2 và 3 vẫn là 3; vân có sự chồng chập của 2 và 3 là 4
Vậy vân sáng là kết quả của 1,2 và 3 trùng nhau xuất hiện ít nhất ==> khoảng cách là 12i2 = 3mmTiêu đề: Trả lời: Một số bài sóng ánh sáng cần giúp đỡ.
Gửi bởi: qquynh trong 08:20:29 PM Ngày 30 Tháng Ba, 2012
Mọi người giúp mình tiếp bài 2 nữa nhé!!!!!


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài sóng ánh sáng cần giúp đỡ.
Gửi bởi: Quang Dương trong 10:21:44 PM Ngày 30 Tháng Ba, 2012

B2:cho 2 bức xạ [tex]\lambda1 =0,5\mu m \lambda 2=0,7\mu m[/tex] cùng chiếu vào khe yong để thực hiện thí nghiệm giao thoa ánh sáng.Khoảng cách từ mặt phẳng 2 khe đến màn quan sát D=2m.người ta thấy tại vị trí x=7mm có 1 vân tối .từ đó tới vân trung tâm còn 1 vân tối nữa .tính khoảng cách giữa 2 khe young?.

Vị trí trùng nhau của các vân tối :[tex]x = (k_{1}+ \frac{1}{2}) \frac{\lambda _{1}D}{a}= (k_{2}+ \frac{1}{2}) \frac{\lambda _{2}D}{a}[/tex]

Thay số ta được :   [tex]x = 5(k_{1} + \frac{1}{2}) = 7(k_{2} + \frac{1}{2})[/tex]

Để k1 và k2 cùng nguyên thì k2 có dạng 5n + 2
Với n = 0 ta có vị trí của vân tối đầu tiên
Với n = 1 ta có vị trí của vân tối thứ hai
Vậy  : [tex]x = (5.1+2 + \frac{1}{2}) \frac{\lambda _{2}D}{a}\Rightarrow a[/tex]