Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Cuồng Phong trong 05:48:45 PM Ngày 28 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7247Tiêu đề: 4 bài sóng cơ cần sự giúp đỡ
Gửi bởi: Cuồng Phong trong 05:48:45 PM Ngày 28 Tháng Ba, 2012
Bài 1: Một sóng cơ truyền theo phương Ox với pt dao động tại O: [tex]x = 4cos\left<\frac{\pi }{2}t - \frac{\pi }{2} \right>[/tex]. Tốc độ truyền sóng v = 0,4m/s. Một điểm M cách O khoảng d là OM. Biết li độ của dao động tại điểm M ở thời điểm t là 3cm. Li độ của điểm M sau thời điểm đó 6s là
A. -4cm
B. 3cm
C. 4cm
D. -3cm

Bài 2: Trong thí nghiệm về sóng tạo giao thoa trên mặt nước 2 nguồn S1 và S2. Dao động cùng pha trên cùng một phương truyền sóng, dao động cùng biên độ và có chung một tần số 10Hz. Trên mặt nước xuất hiện một điểm M gần S1S2 nhất, dao động cùng pha và vuông góc với S1S2 tại S1, cách S1 một khoảng 8cm. Biết rằng biên độ dao động tổng hợp tại M bằng biên độ dao động từng thành phần mà điểm M nhận được. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 2,4m/s(coi biên độ sóng không suy giảm trong suốt quá trình truyền sóng). Tìm khoảng cách S1S2

Bài 3: Tạo sóng dừng trên một sợi dây có đầu B cố định, nguồn sóng có pt [tex]x = 2cos\left(\omega t + \varphi \right)[/tex]. Bước sóng trên sợi dây là 30cm. Goi M là một điểm dao động trên sợi dây với biên độ A=2cm. Hãy xác định khoảng cách BM nhỏ nhất
A. 3,75cm
B. 15cm
C. 12,5cm
D. 2,5cm

Bài 4: Hai nguồn sóng S1S2 dao động cùng pha và cách nhau 8cm. Về một phía S1S2 lấy thêm 2 điểm S3, S4 sao cho S3S4 =4cm và hợp thành hình thang cân S1S2S3S4. Biết bước sóng của sóng trên mặt nước là 2cm. Hỏi đường cao của hình thang lớn nhất là bao nhiêu để đoạn S3 S4 có 5 điểm dao động cực đại?

Mong mọi người giúp em giải những bài tập trên, em cảm ơn!


Tiêu đề: Trả lời: 4 bài sóng cơ cần sự giúp đỡ
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 05:56:02 PM Ngày 28 Tháng Ba, 2012
Bài 1: Một sóng cơ truyền theo phương Ox với pt dao động tại O: [tex]x = 4cos\left<\frac{\pi }{2}t - \frac{\pi }{2} \right>[/tex]. Tốc độ truyền sóng v = 0,4m/s. Một điểm M cách O khoảng d là OM. Biết li độ của dao động tại điểm M ở thời điểm t là 3cm. Li độ của điểm M sau thời điểm đó 6s là
A. -4cm
B. 3cm
C. 4cm
D. -3cm


- Phương trình dao động của M: [tex]x_{M} = 4cos(\frac{\Pi }{2}t - \frac{\Pi }{2} - \frac{2\Pi d}{\lambda })[/tex]
- Tại thời điểm t: [tex]x_{Mt} = 4cos(\frac{\Pi }{2}t - \frac{\Pi }{2} - \frac{2\Pi d}{\lambda })[/tex] = 3cm

- Tại thời điểm t+6: [tex]x_{M(t+6)} = 4cos(\frac{\Pi }{2}(t+6) - \frac{\Pi }{2} - \frac{2\Pi d}{\lambda })[/tex]  = [tex]4cos(\frac{\Pi }{2}t - \frac{\Pi }{2} - \frac{2\Pi d}{\lambda } + 3\Pi )[/tex] = -[tex]x_{Mt} [/tex] = -3cm


Tiêu đề: Trả lời: 4 bài sóng cơ cần sự giúp đỡ
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 06:00:45 PM Ngày 28 Tháng Ba, 2012
Bài 4: Hai nguồn sóng S1S2 dao động cùng pha và cách nhau 8cm. Về một phía S1S2 lấy thêm 2 điểm S3, S4 sao cho S3S4 =4cm và hợp thành hình thang cân S1S2S3S4. Biết bước sóng của sóng trên mặt nước là 2cm. Hỏi đường cao của hình thang lớn nhất là bao nhiêu để đoạn S3 S4 có 5 điểm dao động cực đại?

Mong mọi người giúp em giải những bài tập trên, em cảm ơn!

Bài này đã có rồi: Xem lời giải (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7220.msg33686#msg33686)


Tiêu đề: Trả lời: 4 bài sóng cơ cần sự giúp đỡ
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 06:21:37 PM Ngày 28 Tháng Ba, 2012

Bài 3: Tạo sóng dừng trên một sợi dây có đầu B cố định, nguồn sóng có pt [tex]x = 2cos\left(\omega t + \varphi \right)[/tex]. Bước sóng trên sợi dây là 30cm. Goi M là một điểm dao động trên sợi dây với biên độ A=2cm. Hãy xác định khoảng cách BM nhỏ nhất
A. 3,75cm
B. 15cm
C. 12,5cm
D. 2,5cm

- Biên độ sóng dừng: 4[tex]\mid cos(\frac{2\Pi d}{\lambda } + \frac{\Pi }{2})\mid [/tex] = 4[tex]\mid sin(\frac{2\Pi d}{\lambda })\mid [/tex]

- Điểm có biên độ = 2cm gần B nhất: [tex]sin(\frac{2\Pi d}{\lambda }) = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{2\Pi d}{\lambda } = \frac{\Pi }{6} \Rightarrow d = \frac{\lambda }{12} = 2,5cm[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: 4 bài sóng cơ cần sự giúp đỡ
Gửi bởi: Cuồng Phong trong 11:57:57 PM Ngày 28 Tháng Ba, 2012
Còn câu 2 nữa thôi, các thầy giúp em nhé!


Tiêu đề: Trả lời: 4 bài sóng cơ cần sự giúp đỡ
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 08:20:57 AM Ngày 29 Tháng Ba, 2012
Bài 2: Trong thí nghiệm về sóng tạo giao thoa trên mặt nước 2 nguồn S1 và S2. Dao động cùng pha trên cùng một phương truyền sóng, dao động cùng biên độ và có chung một tần số 10Hz. Trên mặt nước xuất hiện một điểm M gần S1S2 nhất, dao động cùng pha và vuông góc với S1S2 tại S1, cách S1 một khoảng 8cm. Biết rằng biên độ dao động tổng hợp tại M bằng biên độ dao động từng thành phần mà điểm M nhận được. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 2,4m/s(coi biên độ sóng không suy giảm trong suốt quá trình truyền sóng). Tìm khoảng cách S1S2


Dòng in đậm mình không hiểu! M cùng pha với điểm nảo? Cái gì vuông góc với S1S2 tại S1?
Nếu M cùng pha với hai nguồn và S1M vuông góc với S1S2 thì mình có cách giải hơi dài dòng như sau:

- Phương trình dao động tại M: [tex]u_{M} = 2Acos\frac{\Pi (d2 - d1)}{\lambda }cos(\omega t - \frac{\Pi (d2 + d1)}{\lambda })[/tex]

- M cùng pha với hai nguồn: [tex]d2 + d1 = 2k\lambda = 48k[/tex] (1)

- Biên độ tổng hợp tại M = biên độ từng thành phần: [tex]cos\frac{\Pi (d2 - d1)}{\lambda } = +-\frac{1}{2}[/tex]

==> [tex]\frac{\Pi (d2 - d1)}{\lambda } = +-\frac{\Pi }{3} + k\Pi[/tex]

+ Trường hợp 1 (dấu +): [tex]d2 - d1 = 8 + 24n[/tex]  

Kết hợp với (1) ==> [tex]2d1 = 48k - 24n - 8 \Rightarrow 1 = 2k - n[/tex]
==> Với k = n = 1 thì M thỏa mãn điều kiện bài ra. ==> d2 = 48 - d1 = 40cm
==> [tex]S1S2 = \sqrt{d_{2}^{2} - d_{1}^{2}} = 39,19cm[/tex]

+ Trường hợp 2 (dấu -): [tex]d2 - d1 = -8 + 24n[/tex]  kết hợp với (1) ==> 8 = 48k - 24n ko tồn tại k,n nguyên thỏa mãn hệ thức này

Vậy S1S2 = 39,19cm
Tiêu đề: Trả lời: 4 bài sóng cơ cần sự giúp đỡ
Gửi bởi: Cuồng Phong trong 11:56:43 AM Ngày 29 Tháng Ba, 2012
Bài 2: Trong thí nghiệm về sóng tạo giao thoa trên mặt nước 2 nguồn S1 và S2. Dao động cùng pha trên cùng một phương truyền sóng, dao động cùng biên độ và có chung một tần số 10Hz. Trên mặt nước xuất hiện một điểm M gần S1S2 nhất, dao động cùng pha và vuông góc với S1S2 tại S1, cách S1 một khoảng 8cm. Biết rằng biên độ dao động tổng hợp tại M bằng biên độ dao động từng thành phần mà điểm M nhận được. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 2,4m/s(coi biên độ sóng không suy giảm trong suốt quá trình truyền sóng). Tìm khoảng cách S1S2


Dòng in đậm mình không hiểu! M cùng pha với điểm nảo? Cái gì vuông góc với S1S2 tại S1?
Nếu M cùng pha với hai nguồn và S1M vuông góc với S1S2 thì mình có cách giải hơi dài dòng như sau:

- Phương trình dao động tại M: [tex]u_{M} = 2Acos\frac{\Pi (d2 - d1)}{\lambda }cos(\omega t - \frac{\Pi (d2 + d1)}{\lambda })[/tex]

- M cùng pha với hai nguồn: [tex]d2 + d1 = 2k\lambda = 48k[/tex] (1)

- Biên độ tổng hợp tại M = biên độ từng thành phần: [tex]cos\frac{\Pi (d2 - d1)}{\lambda } = +-\frac{1}{2}[/tex]

==> [tex]\frac{\Pi (d2 - d1)}{\lambda } = +-\frac{\Pi }{3} + k\Pi[/tex]

+ Trường hợp 1 (dấu +): [tex]d2 - d1 = 8 + 24n[/tex]  

Kết hợp với (1) ==> [tex]2d1 = 48k - 24n - 8 \Rightarrow 1 = 2k - n[/tex]
==> Với k = n = 1 thì M thỏa mãn điều kiện bài ra. ==> d2 = 48 - d1 = 40cm
==> [tex]S1S2 = \sqrt{d_{2}^{2} - d_{1}^{2}} = 39,19cm[/tex]

+ Trường hợp 2 (dấu -): [tex]d2 - d1 = -8 + 24n[/tex]  kết hợp với (1) ==> 8 = 48k - 24n ko tồn tại k,n nguyên thỏa mãn hệ thức này

Vậy S1S2 = 39,19cm

Mình không hiểu k và n là thế nào?


Tiêu đề: Trả lời: 4 bài sóng cơ cần sự giúp đỡ
Gửi bởi: Langtu_Ninhbinh trong 01:11:50 PM Ngày 29 Tháng Ba, 2012
Bài 2: Trong thí nghiệm về sóng tạo giao thoa trên mặt nước 2 nguồn S1 và S2. Dao động cùng pha trên cùng một phương truyền sóng, dao động cùng biên độ và có chung một tần số 10Hz. Trên mặt nước xuất hiện một điểm M gần S1S2 nhất, dao động cùng pha và vuông góc với S1S2 tại S1, cách S1 một khoảng 8cm. Biết rằng biên độ dao động tổng hợp tại M bằng biên độ dao động từng thành phần mà điểm M nhận được. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 2,4m/s(coi biên độ sóng không suy giảm trong suốt quá trình truyền sóng). Tìm khoảng cách S1S2


Dòng in đậm mình không hiểu! M cùng pha với điểm nảo? Cái gì vuông góc với S1S2 tại S1?
Nếu M cùng pha với hai nguồn và S1M vuông góc với S1S2 thì mình có cách giải hơi dài dòng như sau:

- Phương trình dao động tại M: [tex]u_{M} = 2Acos\frac{\Pi (d2 - d1)}{\lambda }cos(\omega t - \frac{\Pi (d2 + d1)}{\lambda })[/tex]

- M cùng pha với hai nguồn: [tex]d2 + d1 = 2k\lambda = 48k[/tex] (1)

- Biên độ tổng hợp tại M = biên độ từng thành phần: [tex]cos\frac{\Pi (d2 - d1)}{\lambda } = +-\frac{1}{2}[/tex]

==> [tex]\frac{\Pi (d2 - d1)}{\lambda } = +-\frac{\Pi }{3} + k\Pi[/tex]

+ Trường hợp 1 (dấu +): [tex]d2 - d1 = 8 + 24n[/tex]  

Kết hợp với (1) ==> [tex]2d1 = 48k - 24n - 8 \Rightarrow 1 = 2k - n[/tex]
==> Với k = n = 1 thì M thỏa mãn điều kiện bài ra. ==> d2 = 48 - d1 = 40cm
==> [tex]S1S2 = \sqrt{d_{2}^{2} - d_{1}^{2}} = 39,19cm[/tex]

+ Trường hợp 2 (dấu -): [tex]d2 - d1 = -8 + 24n[/tex]  kết hợp với (1) ==> 8 = 48k - 24n ko tồn tại k,n nguyên thỏa mãn hệ thức này

Vậy S1S2 = 39,19cm

Mình không hiểu k và n là thế nào?

Bài này Do mình tự chế gửi bên yêu vật lý mà .các bạn có lời giải và đáp số đúng rồi đó ! THân.


Tiêu đề: Trả lời: 4 bài sóng cơ cần sự giúp đỡ
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 01:26:58 PM Ngày 29 Tháng Ba, 2012
Bài này Do mình tự chế gửi bên yêu vật lý mà .các bạn có lời giải và đáp số đúng rồi đó ! THân.

Chả trách câu từ lủng cà lủng củng  =))

@nghiemtruong: n và k chỉ là những số nguyên thôi :D


Tiêu đề: Trả lời: 4 bài sóng cơ cần sự giúp đỡ
Gửi bởi: Langtu_Ninhbinh trong 01:39:15 PM Ngày 29 Tháng Ba, 2012
Bài này Do mình tự chế gửi bên yêu vật lý mà .các bạn có lời giải và đáp số đúng rồi đó ! THân.

Chả trách câu từ lủng cà lủng củng  =))

@nghiemtruong: n và k chỉ là những số nguyên thôi :D

Vâng. E mới đang là học sinh 12 mà . hì câu từ lủng củng nhưng đề này không bị lỗi chỗ nào đâu ạ! :D


Tiêu đề: Trả lời: 4 bài sóng cơ cần sự giúp đỡ
Gửi bởi: mark_bk99 trong 01:55:16 PM Ngày 29 Tháng Ba, 2012
hà bạn nì là "ma" sóng cơ nè, lúc qua bên đó zo chuyên đề sóng cơ thấy bạn nì nổi tiếng lắm ,cũng post mấy bài sóng bạn í chế qua cho các các mem tham khảo,thầy Quang Dương "chê" đề thừa dữ kiện nhiều

Nhưng là Hs 12 mà bạn cóa thể chế đề thì giỏi quá rồi, chắc bạn học tốt Lý lắm,hì rất vui bạn tham gia forum.Chúc bạn học tốt ^-^