Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Cuồng Phong trong 04:49:22 PM Ngày 27 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7224Tiêu đề: 4 bài sóng cơ cần sự giúp đỡ
Gửi bởi: Cuồng Phong trong 04:49:22 PM Ngày 27 Tháng Ba, 2012
Trích Đề thi thử Bùi Gia Nội, mọi người giúp em!


Tiêu đề: Trả lời: 4 bài sóng cơ cần sự giúp đỡ
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 05:06:26 PM Ngày 27 Tháng Ba, 2012
Câu 16: Khi cột khí có chiều dài nhỏ nhất: 1 đầu là nút, một đầu là bụng ==> [tex]l_{o} = \frac{\lambda }{4}[/tex]

==> [tex]\lambda = 4l_{o}[/tex]

Tần số: [tex]f = \frac{v}{\lambda } = \frac{v}{4l} =[/tex] 653,8


Tiêu đề: Trả lời: 4 bài sóng cơ cần sự giúp đỡ
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 05:10:57 PM Ngày 27 Tháng Ba, 2012
Câu 26:
+ [tex]\lambda = \frac{v}{f} = 1,5cm[/tex]

+ Ta có: [tex]-10 < k\lambda < 10[/tex] ==> -6,67 < k < 6,67
==> Cực đại gần B nhất thuộc hypebol ứng với k = -6
+ [tex]MB - \sqrt{MB^{2} + AB^{2}} = -6\lambda[/tex] ==> MB = 10,55mm
Tiêu đề: Trả lời: 4 bài sóng cơ cần sự giúp đỡ
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 05:24:53 PM Ngày 27 Tháng Ba, 2012
Câu 7:
+ Khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp trên S1S2 là [tex]\frac{\lambda }{2}[/tex] ==> [tex]14.2.\frac{\lambda }{2} = 2,8 \Rightarrow \lambda = 0,2(cm)[/tex]
+ Phương trình dao động của M: [tex]u_{M} = 2Acos\frac{\Pi (S2M - S1M)}{\lambda }cos(\omega t - \frac{\Pi (S2M + S1M)}{\lambda })[/tex] = [tex]2Acos\frac{-3\Pi}{0,2}cos(\omega t - \frac{9\Pi }{0,2})[/tex]
                        = [tex]2Acos(\omega t - 46\Pi )[/tex]
==> M cùng pha với hai nguồn

Câu 11: làm giống câu đầu tiên chỉ khác xa nhất lấy k = -1Tiêu đề: Trả lời: 4 bài sóng cơ cần sự giúp đỡ
Gửi bởi: Cuồng Phong trong 06:00:16 PM Ngày 27 Tháng Ba, 2012
Câu 26:
+ [tex]\lambda = \frac{v}{f} = 1,5cm[/tex]

+ Ta có: [tex]-10 < k\lambda < 10[/tex] ==> -6,67 < k < 6,67
==> Cực đại gần B nhất thuộc hypebol ứng với k = -6
+ [tex]MB - \sqrt{MB^{2} + AB^{2}} = -6\lambda[/tex] ==> MB = 10,55mm

+Cho mình hỏi tại sao không lấy k=6 mà lấy k=-6 ???
+Giải thích kĩ hơn dòng này được không, mình chưa hiểu: [tex]MB - \sqrt{MB^{2} + AB^{2}} = -6\lambda ==> MB = 10,55mm[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: 4 bài sóng cơ cần sự giúp đỡ
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 06:17:58 PM Ngày 27 Tháng Ba, 2012
Câu 26:
+ [tex]\lambda = \frac{v}{f} = 1,5cm[/tex]

+ Ta có: [tex]-10 < k\lambda < 10[/tex] ==> -6,67 < k < 6,67
==> Cực đại gần B nhất thuộc hypebol ứng với k = -6
+ [tex]MB - \sqrt{MB^{2} + AB^{2}} = -6\lambda[/tex] ==> MB = 10,55mm

+Cho mình hỏi tại sao không lấy k=6 mà lấy k=-6 ???
+Giải thích kĩ hơn dòng này được không, mình chưa hiểu: [tex]MB - \sqrt{MB^{2} + AB^{2}} = -6\lambda ==> MB = 10,55mm[/tex]
(http://nk4.upanh.com/b6.s16.d1/a335ce66917768228b3f749988317df7_42613804.1.jpg)

+ Bạn xem M về phía B nên MB - MA âm ==> k = -6
+ Ta có: MB - MA = k[tex]\lambda[/tex]
 Với k = -6; [tex]MA = \sqrt{MB^{2} + AB^{2}}[/tex]  (vì tam giác ABM vuông tại B)

q

saumuon2007 ý bạn là gì vậy?? ko SPAM nhé  :D