Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: mark_bk99 trong 02:07:51 PM Ngày 27 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7218Tiêu đề: Nhờ mod check KQ dùm
Gửi bởi: mark_bk99 trong 02:07:51 PM Ngày 27 Tháng Ba, 2012
1Có hai nguồn dao động kết hợp S1 và S2 trên mặt nước cách nhau 8 cm có phương trình dao động lần lượt là us1 = 2cos(10πt – π/4) mm và us2 = 2cos(10πt + π/4) mm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 10 cm/s. Xem biên độ của sóng không đổi trong quá trình truyền đi. Điểm M trên mặt nước cách S1 khoảng S1M = 10 cm và S2 khoảng S2M = 6 cm. Điểm dao động với biên độ cực đại trên S2M xa S2 nhất là
A. 6 cm.    B. 3,07 cm.    C. 2,33 cm.    D. 3,57 cm

2.Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn S phát ra ba ánh sáng đơn sắc λ1(tím) = 0,42 μm; λ2(lục) = 0,56 μm; λ3(đỏ) = 0,70 μm. Giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống nhau như màu của vân trung tâm có 14 vân màu lục. Số vân tím và vân màu đỏ nằm giữa hai vân sáng liên tiếp kề trên là
A. 20 vân tím, 12 vân đỏ.    B. 19 vân tím, 11 vân đỏ.    C. 17 vân tím, 10 vân đỏ.    D. 20 vân tím, 11 vân đỏ.

3.Một con lắc đơn gồm một vật nhỏ có khối lượng 30 g và một dây treo chiều dài l được kích thích cho dao động điều hòa. Trong khoảng thời gian ∆t con lắc thực hiện 36 dao động. Khi thay đổi chiều dài của con lắc thành l' thì trong khoảng thời gian ∆t nó thực hiện 35 dao động. Để con lắc với chiều dài l' có cùng chu kỳ như con lắc có chiều dài l, người ta truyền cho vật điện tích q sau đó đặt nó trong điện trường đều có các đường sức thẳng đứng hướng xuống, độ lớn E = 5000 V/m. Lấy g = 10 m/s2, giá trị của q là
A. 3,287.10–6 C.          B. 3,478.10–6 C.       C. 3,478.10–6 C.        D. 3,278.10–6 C.    


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ mod check KQ dùm
Gửi bởi: kydhhd trong 03:26:49 PM Ngày 27 Tháng Ba, 2012
Số cực đại trên MS2 là [tex]0<k\lambda \leq 6\Rightarrow k[/tex]
Có 3 giá trị;
Số cực đại trên S1S2:
[tex]\frac{-l}{\lambda }-\frac{1}{4}<k<\frac{l}{\lambda }-\frac{1}{4}[/tex][tex]\frac{-l}{\lambda }-\frac{1}{4}<k<\frac{l}{\lambda }-\frac{1}{4}\Rightarrow k= -4,-3,-2,-1,0,1,2,3[/tex]:
Do nguồn S1 chậm pha hơn S2 nên giá trị k=0 năm gần S1 hơn vậy từ k=0 đên S2 có 4 cực đại k=-1,-2,-3,-4 mà trên MS2 co 3 cực đại vậy cực đại xa S2 nhất ứng với k=-2;
Vẽ hình ta co S1S2M vuông tại S2:
[tex]MS_{2}-MS_{1}=-2\lambda =-4: MS_{1}^{2}=MS_{2}^{2}+8\Rightarrow[/tex]
Thay số giải ra ta được NS2=6cm
Tiêu đề: Trả lời: Nhờ mod check KQ dùm
Gửi bởi: kydhhd trong 03:37:27 PM Ngày 27 Tháng Ba, 2012
Gõ phông bi lỗi tôi sửa lại như sau: Đặt S1S2= l
Trên S2M co 3 cực đại
trên S1S2 có 8 cực đại  tính từ biểu thức sau
[tex]\frac{-l}{\lambda }-\frac{1}{4}<k<\frac{l}{\lambda }-\frac{1}{4}[/tex]
Cực đại k=0 năm gần S1 hơn. Nên cực đại từ k=0 đến S2 co 4 cực đại, nên cực đại xa S2 nhât là k=-2.
[tex]NS_{2}-NS_{1}=-2\lambda =-4cm: NS_{1}^{2}=NS_{2}^{2}+8 \Rightarrow NS_{2}=6cm[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ mod check KQ dùm
Gửi bởi: kydhhd trong 04:35:51 PM Ngày 27 Tháng Ba, 2012
cau3:[tex]\Delta t=72\Pi \sqrt{\frac{l}{g}}=70\Pi \sqrt{\frac{l'}{g}}\Rightarrow \frac{l'}{l}=\frac{35^{2}}{30^{2}};\Rightarrow l'>l[/tex].
Để chu kì không đổi thì .
[tex]T= 2\Pi \sqrt{\frac{l}{g}}=2\Pi \sqrt{\frac{l'}{g+\frac{qE}{m}}}\Rightarrow \frac{l'}{l}=\frac{g+\frac{qE}{m}}{g}=\frac{36^{2}}{35^{2}}\Rightarrow q=3,478.10^{-6}C[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: Nhờ mod check KQ dùm
Gửi bởi: kydhhd trong 04:38:11 PM Ngày 27 Tháng Ba, 2012
Câu 2: Hình như đã giải rồi trên diễn đàn đó, bạn thử tim lại xem


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ mod check KQ dùm
Gửi bởi: saumuon2007 trong 09:04:21 AM Ngày 28 Tháng Ba, 2012
Câu bạn giai nham đáp án thi phải, ban thử giỏ lại xem


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ mod check KQ dùm
Gửi bởi: kydhhd trong 11:00:49 AM Ngày 28 Tháng Ba, 2012
uk, nhầm ,một tý
Số cực đại trên MS2: [tex]0<k\lambda +\frac{1}{4}<6\Rightarrow[/tex]
Có 3 giá trị của k
Tính số cực đại giữa S1S2 như trên..................
[tex]NS_{2}-NS_{1}= -2\lambda -\frac{1}{4}[/tex]
Kết hợp với[tex]NS_{1}^{2}=NS_{2}^{2}+8^{2}[/tex]
Nhưng giải ra đáp số 5,4cm không biết sai o đâu


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ mod check KQ dùm
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 04:47:21 PM Ngày 28 Tháng Ba, 2012
uk, nhầm ,một tý
Số cực đại trên MS2: [tex]0<k\lambda +\frac{1}{4}<6\Rightarrow[/tex]
Có 3 giá trị của k
Tính số cực đại giữa S1S2 như trên..................
[tex]NS_{2}-NS_{1}= -2\lambda -\frac{1}{4}[/tex]
Kết hợp với[tex]NS_{1}^{2}=NS_{2}^{2}+8^{2}[/tex]
Nhưng giải ra đáp số 5,4cm không biết sai o đâu

Số cực đại trên MS2: [tex]0<k\lambda +\frac{1}{4}<6\Rightarrow[/tex] Tại sao như vây??

- Ta có [tex]S1S2^{2} + MS2^{2} = MS1^{2}[/tex] ==> tam giác MS1S2 vuông tại S2

- Số cực đại trên MS2: [tex]-S1S2 < (k + \frac{1}{4})\lambda < S2M - S1M[/tex] ==> -4,25 < k < -2,25 (k = -4 và k = -3)

Vậy cực đại N xa S2 nhất thuộc hyepebol ứng với k = -3

==> [tex]S2N - S1N = (-3 + \frac{1}{4})\lambda [/tex] ==> [tex]S2N - \sqrt{S2N^{2} + S1S2^{2}} = -5,5[/tex]
Giải phương trình trên ta được S2N = 3,068181818 ==> Đáp án B
Tiêu đề: Trả lời: Nhờ mod check KQ dùm
Gửi bởi: kydhhd trong 05:05:14 PM Ngày 28 Tháng Ba, 2012
Nhầm công thức  [tex]0<k\lambda +\frac{\lambda }{4}\leq 6[/tex]
Thay cái đó vào tính ra đáp án