Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Quỷ Lệ. trong 08:54:57 PM Ngày 26 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7208Tiêu đề: Bài về mẫu nguyên tử BO
Gửi bởi: Quỷ Lệ. trong 08:54:57 PM Ngày 26 Tháng Ba, 2012
Trả Lời và Giải Thích giúp em

1,Phát biểu nào sai khi nói về quang phổ của nguyên tử Hydro?
A.Quang phổ của nguyên tử Hydro là quang phổ vạch.
B.Dãy Laiman bao gồm các vạch phổ khi electron ở trạng thái bất kỳ chuyển về trạng thái K.
C.Dãy Banme bao gồm các vạch phổ khi electron ở trạng thái bất kỳ(n>1)chuyển về trạng thái L.
D.Bất kỳ photon nào được phát ra từ nguyên tử hydro cũng thuộc vào một trong 3 dãy phổ: Laiman;Banme;Pasen.

2,Biết vạch phổ đầu tiên của dãy Laiman là [tex]\varepsilon _{1}[/tex]
,vạch phổ đầu tiên của dãy Banme là [tex]\varepsilon _{2}[/tex]
,vạch phổ đầu tiên của dãy Pasen là [tex]\varepsilon _{3}[/tex]
.Thì
A.[tex]\varepsilon _{1}[/tex]<[tex]\varepsilon _{2}[/tex]<[tex]\varepsilon _{3}[/tex].
B.[tex]\varepsilon _{1}[/tex]>[tex]\varepsilon _{2}[/tex]>[tex]\varepsilon _{3}[/tex].
C.[tex]\varepsilon _{2}[/tex]<[tex]\varepsilon _{1}[/tex]<[tex]\varepsilon _{3}[/tex].
D.Không thể so sánh.

3,Cho biết công thức xác định mức năng lượng ở các quĩ đạo dừng của hydro là [tex]E_{n}=\frac{-13,6}{n^{2}}(eV)[/tex]
với các quĩ đạo K,L,M,... thì n=1,2,3,... Khi chiếu vào nguyên tử hydro ở trạng thái cơ bản bức xạ mà photon có năng lượng 6eV.Nguyên tử Hydro:
A.Không hấp thụ photon.
B.Hấp thụ photon và chuyển lên trạng thái có n=3.
C.Hấp thụ photon và chuyển lên trạng thái có n=4.
D.Bị ion hóa.

4,Mãu nguyên tử Bo khác mẫu nguyên tử Rơ-dơ-pho ở điểm nào dưới đây?
A.Hình dạn quỹ đạo của các electron.
B.Lức tương tác giữa electron và hạt nhân nguyên tử.
C.Trạng thái có năng lượng ổn định.
D.Mô hình nguyên tử có hạt nhân.Tiêu đề: Trả lời: Bài về mẫu nguyên tử BO
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 09:11:04 PM Ngày 26 Tháng Ba, 2012
Trả Lời và Giải Thích giúp em2,Biết vạch phổ đầu tiên của dãy Laiman là [tex]\varepsilon _{1}[/tex]
,vạch phổ đầu tiên của dãy Banme là [tex]\varepsilon _{2}[/tex]
,vạch phổ đầu tiên của dãy Pasen là [tex]\varepsilon _{3}[/tex]
.Thì
A.[tex]\varepsilon _{1}[/tex]<[tex]\varepsilon _{2}[/tex]<[tex]\varepsilon _{3}[/tex].
B.[tex]\varepsilon _{1}[/tex]>[tex]\varepsilon _{2}[/tex]>[tex]\varepsilon _{3}[/tex].
C.[tex]\varepsilon _{2}[/tex]<[tex]\varepsilon _{1}[/tex]<[tex]\varepsilon _{3}[/tex].
D.Không thể so sánh.

4,Mãu nguyên tử Bo khác mẫu nguyên tử Rơ-dơ-pho ở điểm nào dưới đây?
A.Hình dạn quỹ đạo của các electron.
B.Lức tương tác giữa electron và hạt nhân nguyên tử.
C.Trạng thái có năng lượng ổn định.
D.Mô hình nguyên tử có hạt nhân.


2. B vì vavxh đầu tiên của dãy Laiman thuộc miền tử ngoại, vạch thứ nhất của banme (đỏ) thuộc vùng khả kiến, dãy thứ nhất của pasen thuộc miên hồng ngoại ==> [tex]\lambda 1 < \lambda 2 < \lambda 3[/tex]
Từ [tex]\varepsilon = \frac{hc}{\lambda }[/tex] ==> B

3. C
Mẫu nguyên tử Bo giữ nguyên mô hình hành tinh nguyên tử bổ sung thêm hai tiên đề: Tiên đề về trạng thái dừng, tiên đề về sự hấp thụ và bức xạ năng lượng. Trong đó tiên đề 1: Nguyên tử chỉ tồn tại ở trạng thái có năng lượng xác địnhTiêu đề: Trả lời: Bài về mẫu nguyên tử BO
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 09:19:21 PM Ngày 26 Tháng Ba, 2012
Trả Lời và Giải Thích giúp em

1,Phát biểu nào sai khi nói về quang phổ của nguyên tử Hydro?
A.Quang phổ của nguyên tử Hydro là quang phổ vạch.
B.Dãy Laiman bao gồm các vạch phổ khi electron ở trạng thái bất kỳ chuyển về trạng thái K.
C.Dãy Banme bao gồm các vạch phổ khi electron ở trạng thái bất kỳ(n>1)chuyển về trạng thái L.
D.Bất kỳ photon nào được phát ra từ nguyên tử hydro cũng thuộc vào một trong 3 dãy phổ: Laiman;Banme;Pasen.

B,C đúng (theo SGK  :D)
D. Sai vì sách nói dãy Laiman thuộc tử ngoại, Banme 1 phần thuộc tử ngoại 1 phần thuộc vùng khả kiến, pasen thuộc hồng ngoại
vậy nếu nguyên tử H2 được kích thích để chuyển mức năng lượng đến E vô cùng thì photon phát ra chẳng thuộc miền nào nói trên.
A. Cũng chưa rõ lắm  :D. Vì mình nghĩ H2 phát ra quang phổ gì còn tùy thuộc cách kích thích chứ. Giả sử đám khí H2 ở áp suất lớn bị nung nóng thì nó phát ra quang phổ liên tục


Tiêu đề: Trả lời: Bài về mẫu nguyên tử BO
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 09:33:10 PM Ngày 26 Tháng Ba, 2012
Trả Lời và Giải Thích giúp em

3,Cho biết công thức xác định mức năng lượng ở các quĩ đạo dừng của hydro là [tex]E_{n}=\frac{-13,6}{n^{2}}(eV)[/tex]
với các quĩ đạo K,L,M,... thì n=1,2,3,... Khi chiếu vào nguyên tử hydro ở trạng thái cơ bản bức xạ mà photon có năng lượng 6eV.Nguyên tử Hydro:
A.Không hấp thụ photon.
B.Hấp thụ photon và chuyển lên trạng thái có n=3.
C.Hấp thụ photon và chuyển lên trạng thái có n=4.
D.Bị ion hóa.


- Khi H2 ở trạng thái cơ bản: E1 = -13,6eV
- Giả sử H2 hấp thụ photon chuyển lên [tex]E_{n} = -\frac{13,6}{n^{2}}[/tex]
==> [tex]E_{n} - E_{1} = -\frac{13,6}{n^{2}} + 13,6 = 6[/tex] ==> n = 1,3333 ko TM
==> ko hấp thụTiêu đề: Trả lời: Bài về mẫu nguyên tử BO
Gửi bởi: KSH_Blow trong 11:33:12 PM Ngày 26 Tháng Ba, 2012
Theo thầy mình dậy nếu đây là chùm nguyên tủe H2 thì nó hâp thụ được còn 1 nguyên tử Hidro thì không :x