Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: mark_bk99 trong 06:52:37 PM Ngày 26 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7206Tiêu đề: KL tác dụng với muối
Gửi bởi: mark_bk99 trong 06:52:37 PM Ngày 26 Tháng Ba, 2012
Lý thuyết để giải phần bài tập này
*Trong bài toán có pư của hh Kl và hh muối ta cần xác định Kl hay muối hết trước khi đặt PT
*Khi cho hh Kl tác dụng với dd hh muối ta thu được rắn .So sánh số mol Kl nhường và muối nhận
 ~O)Nếu ne nhường>ne nhận: muối hết
 ~O)Nếu ne nhường<ne nhận: kl hết
So sánh KL trong muối và Kl trong chất rắn
 ~O) nếu mKL muối>mrắn: Kl hết
 ~O)Nếu mmuối<mrắn: muối
Áp dụng Đl bảo toàn e, tăng giảm khối lượng để giải quyết nhanh dạng bt này
Bài tập vận dụng

7.Cho 1,58 gam hỗn hợp A gồm Mg và Fe tác dụng với 125ml dung dịch CuCl2 đến khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch X và 1,92g chất rắn Y. Cho X tác dụng với NaOH dư thu được kết tủa Z. Nung Z trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 0,7g chất rắn T gồm 2 oxit kim loại.
Phần trăm khối lượng Mg trong A là
A. 88,61%.                  B.11,39%.                               C. 24,56%.                  D. 75,44%
 Nồng độ mol của dung dịch CuCl2 ban đầu là
A. 0,1M.                      B. 0,5M.                                  C. 1,25M.                    D. 0,75M

8.Cho 23,0 gam hỗn hợp A gồm Al, Cu, Fe tác dụng với 400 ml dung dịch CuSO4 1M đến khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X và m gam hỗn hợp Y gồm 2 kim loại. Cho NaOH tác dụng với dung dịch X thì thu được lượng kết tủa lớn nhất là 24,6 gam. Giá trị của m là
  A. 37,6.                       B. 27,7.                                    C. 19,8.                       D. 42,1.
 Số mol NaOH đã dùng là
    A. 0,8.             B. 0,4.                          C. 0,6.             D. 0,3.

9.Cho hỗn hợp A gồm 2,8 gam Fe và 0,81 gam Al vào 500 ml dung dịch B chứa AgNO3 và Cu(NO3)2 đến khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch X và  8,12 g chất rắn Y gồm 3 kim loại. Cho Y tác dụng với dung dịch HCl dư thu 0,672 lít khí H2(đktc) và dung dịch chứa m gam muối.Nồng độ mol của Cu(NO3)2 và AgNO3 trong dung dịch B tương ứng là
A. 0,1 và 0,06.             B. 0,2 và 0,3.               C. 0,2 và 0,02.               D. 0,1 và 0,03.

Giá trị của m là          
A. 10,25.                     B. 3,28.                                    C. 3,81.                       D. 2,83.
    


Tiêu đề: Trả lời: KL tác dụng với muối
Gửi bởi: Cuồng Phong trong 08:40:06 PM Ngày 26 Tháng Ba, 2012
Lý thuyết để giải phần bài tập này
*Trong bài toán có pư của hh Kl và hh muối ta cần xác định Kl hay muối hết trước khi đặt PT
*Khi cho hh Kl tác dụng với dd hh muối ta thu được rắn .So sánh số mol Kl nhường và muối nhận
 ~O)Nếu ne nhường>ne nhận: muối hết
 ~O)Nếu ne nhường<ne nhận: kl hết
So sánh KL trong muối và Kl trong chất rắn
 ~O) nếu mKL muối>mrắn: Kl hết
 ~O)Nếu mmuối<mrắn: muối
Áp dụng Đl bảo toàn e, tăng giảm khối lượng để giải quyết nhanh dạng bt này
Bài tập vận dụng

7.Cho 1,58 gam hỗn hợp A gồm Mg và Fe tác dụng với 125ml dung dịch CuCl2 đến khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch X và 1,92g chất rắn Y. Cho X tác dụng với NaOH dư thu được kết tủa Z. Nung Z trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 0,7g chất rắn T gồm 2 oxit kim loại.
Phần trăm khối lượng Mg trong A là
A. 88,61%.                  B.11,39%.                               C. 24,56%.                  D. 75,44%
 Nồng độ mol của dung dịch CuCl2 ban đầu là
A. 0,1M.                      B. 0,5M.                                  C. 1,25M.                    D. 0,75M  

+Sơ đồ:   Mg     Fe    \\    Cu(2+)
+Theo đề:
1)hhA + muối --> ddX + rắnY
2)ddX + NaOH --> kettua_Z
3)kettuaZ + O2,t0 --> 0,7gam 2 oxit

==> ddX gồm 2 muối
==> Sau pứ, có: 2 muối: Mg(2+) và Fe(2+); 2 kim loại: Cu và Fe dư(có thể)

+Đặt số mol Mg, Fe pứ, Fe dư lần lượt là: a,b,c
+Ta có:
1)m_A= 24a+56(b+c)=1,58

2)m_Y= m_Cu+ m_Fe_dư= 64(a+b)+ 56c=1,92
(vì Mg   +   Cu(2+)   -->   Mg(2+)   +    Cu   và Fe   +    Cu(2+)   -->   Fe(2+)   +   Cu
nên: n_Cu=n_Mg+ n_Fe_pứ= a+b

3)m_T= m_MgO + m_Fe2O3(vì Fe(OH)2 + O2 + H2O --> Fe(OH)3 --> fe2O3)= 40a + 160b=0,7

Giải 3 hệ 1), 2), 3) ==> a,b,c nhưng bị các giá trị này quá lẻ, không hiểu sao????????


Tiêu đề: Trả lời: KL tác dụng với muối
Gửi bởi: Cuồng Phong trong 09:39:44 PM Ngày 26 Tháng Ba, 2012
Lý thuyết để giải phần bài tập này
*Trong bài toán có pư của hh Kl và hh muối ta cần xác định Kl hay muối hết trước khi đặt PT
*Khi cho hh Kl tác dụng với dd hh muối ta thu được rắn .So sánh số mol Kl nhường và muối nhận
 ~O)Nếu ne nhường>ne nhận: muối hết
 ~O)Nếu ne nhường<ne nhận: kl hết
So sánh KL trong muối và Kl trong chất rắn
 ~O) nếu mKL muối>mrắn: Kl hết
 ~O)Nếu mmuối<mrắn: muối
Áp dụng Đl bảo toàn e, tăng giảm khối lượng để giải quyết nhanh dạng bt này
Bài tập vận dụng
8.Cho 23,0 gam hỗn hợp A gồm Al, Cu, Fe tác dụng với 400 ml dung dịch CuSO4 1M đến khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X và m gam hỗn hợp Y gồm 2 kim loại. Cho NaOH tác dụng với dung dịch X thì thu được lượng kết tủa lớn nhất là 24,6 gam. Giá trị của m là
  A. 37,6.                       B. 27,7.                                    C. 19,8.                       D. 42,1.
 Số mol NaOH đã dùng là
    A. 0,8.             B. 0,4.                          C. 0,6.             D. 0,3.  

+Sơ đồ:   Al    Fe    \\    Cu(2+)
+Y gồm 2 kim loại ==> sau pứ, có: 2 muối: Al(3+), Fe(2+); 2 kim loại: Cu (từ hhA và CuSO4) và Fe dư
+Đặt số mol Al, Fe pứ, Fe dư, Cu lần lượt là: a,b,c,d
+bảo toàn e:
Al   -->   Al(+3)   +   3e                           Cu(2+)   +   2e   -->   Cu
a                           3a                           0,4             0,8
Fe(pứ)  -->   Fe(2+)  +  2e
b                                2b

==> 3a + 2b = 0,8 (1)
+ddX + NaOH --> kết tủa max ==> NaOH vừa đủ ==> kết tủa không có cái nào bị tan.
+m_Kettua = m_Al(OH)3 + m_Fe(OH)2 = 78a + 90b=24,6 (2)
(1),(2)==> a= 0,2; b=0,1mol

+m_A = 27a + 56(b+c) + 64d = =27a + 56b + 56c + 64d =23 ==> 56c + 64d=23-27.0,2+56.0,1=12
+m_Y= m_Cu(từ A và CuSO4) + m_Fe_dư= 64(d+0,4) + 56c= 56c + 64d + 25,6 = 12+25,6=37,6gam

+n_NaOH= 3Al(3+) + 2Fe(2+)(pứ) = 2.0,2 + 2.0,1=0,6


Tiêu đề: Trả lời: KL tác dụng với muối
Gửi bởi: Cuồng Phong trong 11:14:01 PM Ngày 26 Tháng Ba, 2012
Lý thuyết để giải phần bài tập này
*Trong bài toán có pư của hh Kl và hh muối ta cần xác định Kl hay muối hết trước khi đặt PT
*Khi cho hh Kl tác dụng với dd hh muối ta thu được rắn .So sánh số mol Kl nhường và muối nhận
 ~O)Nếu ne nhường>ne nhận: muối hết
 ~O)Nếu ne nhường<ne nhận: kl hết
So sánh KL trong muối và Kl trong chất rắn
 ~O) nếu mKL muối>mrắn: Kl hết
 ~O)Nếu mmuối<mrắn: muối
Áp dụng Đl bảo toàn e, tăng giảm khối lượng để giải quyết nhanh dạng bt này
Bài tập vận dụng
9.Cho hỗn hợp A gồm 2,8 gam Fe và 0,81 gam Al vào 500 ml dung dịch B chứa AgNO3 và Cu(NO3)2 đến khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch X và  8,12 g chất rắn Y gồm 3 kim loại. Cho Y tác dụng với dung dịch HCl dư thu 0,672 lít khí H2(đktc) và dung dịch chứa m gam muối.Nồng độ mol của Cu(NO3)2 và AgNO3 trong dung dịch B tương ứng là
A. 0,1 và 0,06.             B. 0,2 và 0,3.               C. 0,2 và 0,02.               D. 0,1 và 0,03.

Giá trị của m là           
A. 10,25.                     B. 3,28.                                    C. 3,81.                       D. 2,83.

+n_Fe=0,05; n_Al=0,03
+Sơ đồ:  Al    Fe    \\    Cu(2+)    Ag(1+)
+Đặt số mol Cu(2+), Ag(1+) lần lượt là: x,y
+Theo đề: Y gồm 3KL ==> sau pứ, có: 2 muối: Al(3+) và Fe(2+)(vì Fe dư nên Fe chỉ nên 2+); 3 kim loại: Ag, Cu, Fe dư.
+Bảo toàn điện tích cho dd X: 0,03.3+0,05.2 = 2x + y ==> 2x + y=0,19 (1)
+Y tác dụng với HCl dư ==> chỉ có Fe dư mới td được ==> bảo toàn e: n_Fe_dư.2 = n_H2.2 ==> n_Fe_dư=0,03mol
+m_Y=m_Ag + m_Cu + m_Fe_dư= 108y + 64x + 56.0,03 =8,12 ==> 108y + 64x =6,44 (2)

(1),(2) ==> x= 44/475;y=9/1900 ?????? Số lẻ thế này là không đúng rồi!


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: KL tác dụng với muối
Gửi bởi: Cuồng Phong trong 11:32:06 PM Ngày 26 Tháng Ba, 2012
Lý thuyết để giải phần bài tập này
*Trong bài toán có pư của hh Kl và hh muối ta cần xác định Kl hay muối hết trước khi đặt PT
*Khi cho hh Kl tác dụng với dd hh muối ta thu được rắn .So sánh số mol Kl nhường và muối nhận
 ~O)Nếu ne nhường>ne nhận: muối hết
 ~O)Nếu ne nhường<ne nhận: kl hết
So sánh KL trong muối và Kl trong chất rắn
 ~O) nếu mKL muối>mrắn: Kl hết
 ~O)Nếu mmuối<mrắn: muối
Áp dụng Đl bảo toàn e, tăng giảm khối lượng để giải quyết nhanh dạng bt này
Bài tập vận dụng
9.Cho hỗn hợp A gồm 2,8 gam Fe và 0,81 gam Al vào 500 ml dung dịch B chứa AgNO3 và Cu(NO3)2 đến khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch X và  8,12 g chất rắn Y gồm 3 kim loại. Cho Y tác dụng với dung dịch HCl dư thu 0,672 lít khí H2(đktc) và dung dịch chứa m gam muối.Nồng độ mol của Cu(NO3)2 và AgNO3 trong dung dịch B tương ứng là
A. 0,1 và 0,06.             B. 0,2 và 0,3.               C. 0,2 và 0,02.               D. 0,1 và 0,03.

Giá trị của m là           
A. 10,25.                     B. 3,28.                                    C. 3,81.                       D. 2,83.

+n_Fe=0,05; n_Al=0,03
+Sơ đồ:  Al    Fe    \\    Cu(2+)    Ag(1+)
+Đặt số mol Cu(2+), Ag(1+) lần lượt là: x,y
+Theo đề: Y gồm 3KL ==> sau pứ, có: 2 muối: Al(3+) và Fe(2+)(vì Fe dư nên Fe chỉ nên 2+); 3 kim loại: Ag, Cu, Fe dư.
+Bảo toàn điện tích cho dd X: 0,03.3+0,05.2 = 2x + y ==> 2x + y=0,19 (1)
+Y tác dụng với HCl dư ==> chỉ có Fe dư mới td được ==> bảo toàn e: n_Fe_dư.2 = n_H2.2 ==> n_Fe_dư=0,03mol
+m_Y=m_Ag + m_Cu + m_Fe_dư= 108y + 64x + 56.0,03 =8,12 ==> 108y + 64x =6,44 (2)

(1),(2) ==> x= 44/475;y=9/1900 ?????? Số lẻ thế này là không đúng rồi!

Sau khi nhờ Mark giúp, mình nhầm chỗ tô đen. Đúng là 0,03.3 + (0,05-0,03).2=2x + y ==> 2x + y=0,13(1)
Giải (1),(2) ==>x=0,05; y=0,03

+Nồng độ Cu(NO3)2 = 0,05/0,5=0,1M và nồng độ AgNO3=0,03/0,5=0,06M
+m_muối=m_fe_dư +m_Cl= 0,03.56+2.0,03.35,5=3,81gam


Tiêu đề: Trả lời: KL tác dụng với muối
Gửi bởi: Cuồng Phong trong 12:14:52 AM Ngày 27 Tháng Ba, 2012
Lý thuyết để giải phần bài tập này
*Trong bài toán có pư của hh Kl và hh muối ta cần xác định Kl hay muối hết trước khi đặt PT
*Khi cho hh Kl tác dụng với dd hh muối ta thu được rắn .So sánh số mol Kl nhường và muối nhận
 ~O)Nếu ne nhường>ne nhận: muối hết
 ~O)Nếu ne nhường<ne nhận: kl hết
So sánh KL trong muối và Kl trong chất rắn
 ~O) nếu mKL muối>mrắn: Kl hết
 ~O)Nếu mmuối<mrắn: muối
Áp dụng Đl bảo toàn e, tăng giảm khối lượng để giải quyết nhanh dạng bt này
Bài tập vận dụng

7.Cho 1,58 gam hỗn hợp A gồm Mg và Fe tác dụng với 125ml dung dịch CuCl2 đến khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch X và 1,92g chất rắn Y. Cho X tác dụng với NaOH dư thu được kết tủa Z. Nung Z trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 0,7g chất rắn T gồm 2 oxit kim loại.
Phần trăm khối lượng Mg trong A là
A. 88,61%.                  B.11,39%.                               C. 24,56%.                  D. 75,44%
 Nồng độ mol của dung dịch CuCl2 ban đầu là
A. 0,1M.                      B. 0,5M.                                  C. 1,25M.                    D. 0,75M  

+Sơ đồ:   Mg     Fe    \\    Cu(2+)
+Theo đề:
1)hhA + muối --> ddX + rắnY
2)ddX + NaOH --> kettua_Z
3)kettuaZ + O2,t0 --> 0,7gam 2 oxit

==> ddX gồm 2 muối
==> Sau pứ, có: 2 muối: Mg(2+) và Fe(2+); 2 kim loại: Cu và Fe dư(có thể)

+Đặt số mol Mg, Fe pứ, Fe dư lần lượt là: a,b,c
+Ta có:
1)m_A= 24a+56(b+c)=1,58

2)m_Y= m_Cu+ m_Fe_dư= 64(a+b)+ 56c=1,92
(vì Mg   +   Cu(2+)   -->   Mg(2+)   +    Cu   và Fe   +    Cu(2+)   -->   Fe(2+)   +   Cu
nên: n_Cu=n_Mg+ n_Fe_pứ= a+b

3)m_T= m_MgO + m_Fe2O3(vì Fe(OH)2 + O2 + H2O --> Fe(OH)3 --> fe2O3)= 40a + 160b=0,7

Giải 3 hệ 1), 2), 3) ==> a,b,c nhưng bị các giá trị này quá lẻ, không hiểu sao????????

Nhìn ra chỗ sai rùi, đính chính một chút (chỗ sai là tô đen):
vì   2Fe_pứ   -->  Fe2O3
      b                   b/2
nên: chỗ tô đen phải là: b/2.160
vậy: 40a + 80b=0,7 (3)  ; 24a+56(b+c)=1,58(1) ;  64(a+b)+ 56c=1,92(2)
Giải (1) (2) (3) được: a= 3/400;  b=1/200 ;  c=1/50

==> %m_Mg(trong A)= [tex]\frac{\frac{3}{400}.24}{1,58} = 11,39%[/tex]
+n_Cu=n_Mg+ n_Fe_pứ= a+b = 3/400+1/200=1/80
==> nồng độ CuCl2 bd=[tex]\frac{1/80}{0,125}=0,1M[/tex]

Bài của Mark hay lắm, post tiếp nha =d> =d> =d> =d>


Tiêu đề: Trả lời: KL tác dụng với muối
Gửi bởi: Cuồng Phong trong 12:14:06 AM Ngày 29 Tháng Ba, 2012
Những bt này đều không áp dụng tăng giảm khối lượng. Liệu có cách giải khác cho những bài tập trên không?


Tiêu đề: Trả lời: KL tác dụng với muối
Gửi bởi: mark_bk99 trong 01:32:05 PM Ngày 29 Tháng Ba, 2012
Những bt này đều không áp dụng tăng giảm khối lượng. Liệu có cách giải khác cho những bài tập trên không?
Theo mình dùng bảo toàn e với tăng giảm là nhanh nhất, ngoài ra bạn cũng có thể vận dụng phương pháp "thử kết quả" đối với những bài tập khó,hóc búa :D, đôi khi dữ liệu phức tạp không bik quá trình chất nào còn dư hay đã hết ,thì pp này thì khả dụng nhất tuy có "ăn gian" một tí.

3 bài mình đưa ra chưa áp dụng tăng giảm kl , nhưng tùy theo khả năng vận dụng của mỗi người ,tùy theo đề bài yêu cầu ví dụ :cho m gam Fe vào 500ml CuSO4 2M thì sau pư  khối lượng thanh Fe tăng lên 0,8g hỏi sau pư nồng độ mol của CuSO4 là bao nhiêu chẳng hạn,tương tự với những bài hh Kl tác dụng với muối sau pư tăng,giảm bao nhiêu tìm các giá trị cần tìm. :)

Theo mình ,mỗi bạn có 1 cách học khác nhau , làm bt có nhiều cách giải nhưng chỉ dùng 1 pp giải nhanh nhất,ngắn gọn ,dễ hiểu nhất cho mình. Bạn nghiemtruong dùng đl bảo toàn e nhuần nhuyễn cho dạng nì thế là được rùi.Trong đề thi ĐH chắc có 2 câu nì thôi với mấy bài điện phân nữa ,hì hì  8-x