Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: mR.skT trong 11:39:41 PM Ngày 24 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7191Tiêu đề: Bài tập Hóa hữu cơ, xđ CTPT
Gửi bởi: mR.skT trong 11:39:41 PM Ngày 24 Tháng Ba, 2012
Đốt cháy 4,3g hợp chất hữu cơ Y chỉ chứa một nhóm chức sau đó đẫn toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ vào Ca(OH)2 dư sau phản ứng thu được 20g kết tủa, khối lượng dung dịch còn lại giảm 8,5g so với trước phản ứng Biết My < 100. CTPT của Y là?
A.C3H6O2
B.C4H6O2
C.C4H8O2
D. C4H10O2
m.n zúp mình solve với!


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập Hóa hữu cơ, xđ CTPT
Gửi bởi: arsenal2011 trong 12:07:26 AM Ngày 25 Tháng Ba, 2012
Đốt cháy 4,3g hợp chất hữu cơ Y chỉ chứa một nhóm chức sau đó đẫn toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ vào Ca(OH)2 dư sau phản ứng thu được 20g kết tủa, khối lượng dung dịch còn lại giảm 8,5g so với trước phản ứng Biết My < 100. CTPT của Y là?
A.C3H6O2
B.C4H6O2
C.C4H8O2
D. C4H10O2
m.n zúp mình solve với!
Đặt công thức Y là [tex]C_{x}H_{y}O_{z}[/tex]
Ta có: [tex]n_{CO_{2}}=0,2mol[/tex]
[tex]m_{H_{2}O}=20-8,5-0,2.44=2,7g\Rightarrow n_{H_{2}O}=0,15mol[/tex]
Các đáp án đều có 2O nên [tex]n_{Y}=\frac{n_{O}}{2}=\frac{4,3-0,2.12-0,15.2}{16.2}=0,05mol[/tex]
[tex]\Rightarrow x=\frac{n_{CO_{2}}}{n_{Y}}=4[/tex]
[tex]y=\frac{2n_{H_{2}O}}{n_{Y}}=6[/tex]
Vậy CTCT của Y là [tex]C_{4}H_{6}O_{2}\Rightarrow B[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Bài tập Hóa hữu cơ, xđ CTPT
Gửi bởi: Cuồng Phong trong 12:12:14 AM Ngày 25 Tháng Ba, 2012
Đốt cháy 4,3g hợp chất hữu cơ Y chỉ chứa một nhóm chức sau đó đẫn toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ vào Ca(OH)2 dư sau phản ứng thu được 20g kết tủa, khối lượng dung dịch còn lại giảm 8,5g so với trước phản ứng Biết My < 100. CTPT của Y là?
A.C3H6O2
B.C4H6O2
C.C4H8O2
D. C4H10O2
m.n zúp mình solve với!

Arsenal giải rồi. Mình xin góp một cách, tuy khá dài.
m_ddtruoc + m_(CO2+H2O) = m_ddsau + m_kettua
==>8,5 = m_ddtruoc -m_ddsau = m_kettua -  m_(CO2+H2O)
==> m_(CO2+H2O) = 20-8,5=11,5gam

Từ đáp án suy ra Y:  CxHyO2
Y    +   O2 --> CO2 + H2O
bảo toàn kl ==> m_O2=11,5-4,3=7,2gam

ta có: [tex]\frac{4,3}{12x + y +32} = \frac{7,2/32}{x +y/4-1}[/tex]
==> 1,6x + 0,85y=11,5

Thử chọn:
x=3 ==> y lẻ
x=4 ==> y =6
Vậy CTPT: C4H6O2