Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: mark_bk99 trong 07:06:05 PM Ngày 23 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7170Tiêu đề: Một số bài tập nhờ các mod giúp
Gửi bởi: mark_bk99 trong 07:06:05 PM Ngày 23 Tháng Ba, 2012
1.Hai tụ C1=3C0 và C2=6C0 mắc nối tiếp Nối 2 tụ với pin có SĐĐ E=3V để nạp điện cho tụ rồi ngắt ra và nối với cuộn cảm thuần L tạo thành mạch dao động LC tự do.Tại thời điểm dòng điện qua cuộn dây có độ lớn bằng ½ giá trị cực đại thì nối tắt tụ C1 Điện áp cực đại của tụ C2 sau đó là
A căn 6            B (3 căn 3)/2        Ccăn 3              D (căn 6)/2
   
Câu 2: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Khi nối tắt tụ C thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R tăng 2 lần và dòng điện trong hai trường hợp vuông pha nhau. Hệ số công suất của đoạn mạch lúc sau là
A 1/can5    B 2/can5
C 1/can3    D 2/can3
   
 swi-)
Câu3.Trong một thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu sáng đồng thời bởi hai bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1 = 600nm và λ2 = 0,5 μm. Trên đoạn AB trong vùng giao thoa có tổng cộng 131 vân sáng ( gồm cả2 vân ở hai đầu). Số vị trí trùng nhau của hai bức xạ trên đoạn AB là:
A: 14 B. 15 C. 13 D. 16
 hoc-) m=d> m:-t
   


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài tập nhờ các mod giúp
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 08:21:07 PM Ngày 23 Tháng Ba, 2012
1.Hai tụ C1=3C0 và C2=6C0 mắc nối tiếp Nối 2 tụ với pin có SĐĐ E=3V để nạp điện cho tụ rồi ngắt ra và nối với cuộn cảm thuần L tạo thành mạch dao động LC tự do.Tại thời điểm dòng điện qua cuộn dây có độ lớn bằng ½ giá trị cực đại thì nối tắt tụ C1 Điện áp cực đại của tụ C2 sau đó là
A căn 6            B (3 căn 3)/2        Ccăn 3              D (căn 6)/2
   
Câu 2: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Khi nối tắt tụ C thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R tăng 2 lần và dòng điện trong hai trường hợp vuông pha nhau. Hệ số công suất của đoạn mạch lúc sau là
A 1/can5    B 2/can5
C 1/can3    D 2/can3

Câu 1: Có nhiều trên 4rum rồi chịu khó tìm đi mark thân mến  :-h
- Tìm năng lượng của tụ 1 tại thời bị nối tắt
- Khi tụ 1 bị nối tắt mất phần năng lượng đó đi. Tính năng lượng của mạch lúc này và tìm được UC2max

Câu 2:
- UR(th2) = 2 UR(th1) ==> I2 = 2I1 ==> [tex]\frac{1}{\sqrt{R^{2} + ZL^{2}}} = \frac{2}{\sqrt{R^{2} + (ZL - ZC)^{2}}}[/tex]
==> [tex]\frac{1}{1 + tan\varphi 2^{2}} = \frac{4}{1 + tan\varphi 1^{2}}[/tex] (1)

- Dòng điện trong hai trường hợp vuông pha ==> [tex]tan\varphi 1.tan\varphi 2 = -1[/tex] ==> [tex]tan\varphi 1^{2}}.tan\varphi 2^{2}} = 1[/tex]
Thay vào (1) ta có: [tex]\frac{1}{1 + tan\varphi 2^{2}} = \frac{4}{1 + \frac{1}{tan\varphi 2^{2}}} = \frac{4tan\varphi 2^{2}}{1 + tan\varphi 2^{2}}[/tex]
==> [tex]1 + tan\varphi 2^{2} = \frac{5}{4} = \frac{1}{cos\varphi 2^{2}} \Rightarrow cos\varphi 2 = \frac{2}{\sqrt{5}}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài tập nhờ các mod giúp
Gửi bởi: mark_bk99 trong 09:11:28 PM Ngày 23 Tháng Ba, 2012

Câu 2:
- UR(th2) = 2 UR(th1) ==> I2 = 2I1 ==> [tex]\frac{1}{\sqrt{R^{2} + ZL^{2}}} = \frac{2}{\sqrt{R^{2} + (ZL - ZC)^{2}}}[/tex]
==> [tex](ZL - ZC)^{2} = 3R^{2} \Rightarrow \frac{(ZL - ZC)^{2}}{R^{2}} = 3 = tan\varphi 1^{2}[/tex]
- Dòng điện trong hai trường hợp vuông pha ==> [tex]tan\varphi 1.tan\varphi 2 = -1[/tex] ==> [tex]tan\varphi 1^{2}}.tan\varphi 2^{2}} = 1[/tex]
==> [tex]1 + tan\varphi 2^{2} = \frac{4}{3} = \frac{1}{cos\varphi 2^{2}}[/tex]


sai chỗ bước biến đổi kìa gà .

-->(ZL-ZC)2=3R2 +4ZL2(1)

tan1.tan2=-1<-->[tex]\frac{(Zc-Zl)}{R}[/tex][tex]\frac{ZL}{R}[/tex]=1<->Zl-Zc=R2/Zl

Thế vào (1) <--> R4 -3(RZL)2 -4Zl4-->R=2Zl

-->cosphi2 =R/[tex]\sqrt{R^{2}+ZL^{2}}[/tex] -->côsphi=2/[tex]\sqrt{5}[/tex]

Hi hi thanks bước biến đổi đầu mmm-) mtt-)
Tiêu đề: Trả lời: Một số bài tập nhờ các mod giúp
Gửi bởi: Quang Dương trong 09:17:29 PM Ngày 23 Tháng Ba, 2012
1.Hai tụ C1=3C0 và C2=6C0 mắc nối tiếp Nối 2 tụ với pin có SĐĐ E=3V để nạp điện cho tụ rồi ngắt ra và nối với cuộn cảm thuần L tạo thành mạch dao động LC tự do.Tại thời điểm dòng điện qua cuộn dây có độ lớn bằng ½ giá trị cực đại thì nối tắt tụ C1 Điện áp cực đại của tụ C2 sau đó là
A căn 6            B (3 căn 3)/2        Ccăn 3              D (căn 6)/2
   
Câu 2: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Khi nối tắt tụ C thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R tăng 2 lần và dòng điện trong hai trường hợp vuông pha nhau. Hệ số công suất của đoạn mạch lúc sau là
A 1/can5    B 2/can5
C 1/can3    D 2/can3

Câu 2:
- UR(th2) = 2 UR(th1) ==> I2 = 2I1 ==> [tex]\frac{1}{\sqrt{R^{2} + ZL^{2}}} = \frac{2}{\sqrt{R^{2} + (ZL - ZC)^{2}}}[/tex]
==> [tex](ZL - ZC)^{2} = 3R^{2} \Rightarrow \frac{(ZL - ZC)^{2}}{R^{2}} = 3 = tan\varphi 1^{2}[/tex]
- Dòng điện trong hai trường hợp vuông pha ==> [tex]tan\varphi 1.tan\varphi 2 = -1[/tex] ==> [tex]tan\varphi 1^{2}}.tan\varphi 2^{2}} = 1[/tex]
==> [tex]1 + tan\varphi 2^{2} = \frac{4}{3} = \frac{1}{cos\varphi 2^{2}}[/tex]


Ta có : [tex]Z_{1} = 2Z_{2} \Rightarrow cos\varphi _{2} = \frac{R}{Z_{2}} = 2 \frac{R}{Z_{1}} = cos\varphi _{1}[/tex]

Mặt khác hai dòng điện vuông pha nên [tex]cos\varphi _{1} = |sin\varphi _{2}|[/tex]

Ta có : [tex]1 = cos\varphi _{2}^{2} + sin \varphi _{2}^{2} = cos\varphi _{2}^{2} +cos\varphi _{1}^{2} = cos\varphi _{2}^{2} + \frac{1}{4}cos\varphi _{2}^{2} = \frac{5}{4}cos\varphi _{2}^{2}[/tex]

[tex]cos\varphi _{2} = \frac{2}{\sqrt{5}}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Một số bài tập nhờ các mod giúp
Gửi bởi: ODD trong 10:18:14 PM Ngày 23 Tháng Ba, 2012
[tex]2U_{1}cos\alpha =U_{2}cos\beta[/tex]
[tex]\alpha +\beta =\frac{\pi }{2}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Một số bài tập nhờ các mod giúp
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 10:36:26 PM Ngày 23 Tháng Ba, 2012
Đúng là biến đổi sai  :-\ biến đổi lại lần nữa (mặc dù dài hơn cách của thầy Dương)Câu 2:
- UR(th2) = 2 UR(th1) ==> I2 = 2I1 ==> [tex]\frac{1}{\sqrt{R^{2} + ZL^{2}}} = \frac{2}{\sqrt{R^{2} + (ZL - ZC)^{2}}}[/tex]
==> [tex]\frac{1}{1 + tan\varphi 2^{2}} = \frac{4}{1 + tan\varphi 1^{2}}[/tex] (1)

- Dòng điện trong hai trường hợp vuông pha ==> [tex]tan\varphi 1.tan\varphi 2 = -1[/tex] ==> [tex]tan\varphi 1^{2}}.tan\varphi 2^{2}} = 1[/tex]
Thay vào (1) ta có: [tex]\frac{1}{1 + tan\varphi 2^{2}} = \frac{4}{1 + \frac{1}{tan\varphi 2^{2}}} = \frac{4tan\varphi 2^{2}}{1 + tan\varphi 2^{2}}[/tex]
==> [tex]1 + tan\varphi 2^{2} = \frac{5}{4} = \frac{1}{cos\varphi 2^{2}} \Rightarrow cos\varphi 2 = \frac{2}{\sqrt{5}}[/tex]