Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: huunam1993 trong 04:23:43 PM Ngày 22 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7155Tiêu đề: BAI VAT LI VE GIAO THOA SONG.CAN GIUP DO!
Gửi bởi: huunam1993 trong 04:23:43 PM Ngày 22 Tháng Ba, 2012
Hai nguồn kết hợp cùng pha O1,O2 có bước sóng 5cm.Điểm M cách nguồn O1 là 31cm,cách O2 là 18cm.Điểm N cách nguồn O1 là 22cm,cách O2 là 43cm.Trong khoảng MN có bao nhiêu gợn lồi,gợn lõm?


Tiêu đề: Trả lời: BAI VAT LI VE GIAO THOA SONG.CAN GIUP DO!
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 04:40:32 PM Ngày 22 Tháng Ba, 2012
Hai nguồn kết hợp cùng pha O1,O2 có bước sóng 5cm. Điểm M cách nguồn O1 là 31cm,cách O2 là 18cm.Điểm N cách nguồn O1 là 22cm,cách O2 là 43cm.Trong khoảng MN có bao nhiêu gợn lồi,gợn lõm?

- Cực đại giao thoa thỏa mãn điều kiện: [tex]d2 - d1 = k\lambda[/tex]
- Cực đại trên MN thỏa mãn: [tex]O2M - O1M < d2 - d1 = k\lambda < O2N - O1N[/tex] ==> 18 - 31 <  k.5 < 43 - 22
==> -2,6 < k < 4,2 ==> 7 cực đại <==> 7 gợn lồi.

- Cực tiểu bạn làm tương tự với [tex]d2 - d1 = (k + 0,5)\lambda[/tex]