Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: mR.skT trong 09:58:25 PM Ngày 21 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7139Tiêu đề: NHỜ CÁC THẦY/CÔ VÀ M.N GIÚP MÌNH BÀI TẬP HÓA VỚI.
Gửi bởi: mR.skT trong 09:58:25 PM Ngày 21 Tháng Ba, 2012
bài 1. Cho hỗn hợp gồm 0.1mol HCHO và 0.1mol HCOOH tác dụng với lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3 đun nóng. Sau khi các phản ứng sảy ra hoàn toàn, khối lượng Ag tạo thành là?
A.64,8
B.21,6
c.10.8
D.43,2
bài 2. Đốt cháy Hoàn toàn 20ml hh X gồm C3H6 Ch4 CO(thể tích CO gấp 2 lần thể tích CH4), thu được 24ml CO2 (đktc) , Tỉ khối hơi của X so với H2 bằng?
A.11,1
B.22.2
C. 12,9
D.25,8
Bài 3. Este đơn chức X có một nhóm Amino và 1 nhóm cacboxyl. cho 15g X tác dụng vừa đủ với dd NaOH , cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 19.4g mối khan. Công thức của X là?
A.H2NC4H8COOH
B. H2NCH2COOH
Bài 4. Este đơn chức X có tỷ khổi hơi so với với CH4 là 6,25. cho 20g X tác dụng với 300ml dd KOH 1M đun nóng. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 28g chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là
A.CH2=CH-CH2-COO-CH3
B.CH3-CH2-COO-CH=CH2

Cám ơn trước nka  ;;)


Tiêu đề: Trả lời: NHỜ CÁC THẦY/CÔ VÀ M.N GIÚP MÌNH BÀI TẬP HÓA VỚI.
Gửi bởi: mark_bk99 trong 10:26:01 PM Ngày 21 Tháng Ba, 2012
bài 1. Cho hỗn hợp gồm 0.1mol HCHO và 0.1mol HCOOH tác dụng với lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3 đun nóng. Sau khi các phản ứng sảy ra hoàn toàn, khối lượng Ag tạo thành là?
A.64,8
B.21,6
c.10.8
D.43,2
Bài1: này dễ HCHO-->4Ag,HCOOH-->2Ag
-->nAg=0,6->m=64,8g
BÀi3
Este đơn chức X có nhóm Amino 1 nhóm cacboxyl-->CTPT: NH2_R_COOH
X tác dụng NaOH . NH2_R_COOH +NaOH-->NH2_R_COONa
                              61+R                        83+R
Áp dụng tăng giảm khối lượng -->M tăng 22
m tăng=19,4-15=4,4g
Vậy nX=nPư=4,4/22=0,2mol
-->Mx=75 -->R=14 .Vậy X là NH2_CH2_COOHTiêu đề: Trả lời: NHỜ CÁC THẦY/CÔ VÀ M.N GIÚP MÌNH BÀI TẬP HÓA VỚI.
Gửi bởi: mR.skT trong 10:40:54 PM Ngày 21 Tháng Ba, 2012
hi bài 1 minh tính từ trước rui, còn bài 2 và 4 nữa. mình học k tốt hóa Hữa cơ lắm, mong đczúp đỡ  :D


Tiêu đề: Trả lời: NHỜ CÁC THẦY/CÔ VÀ M.N GIÚP MÌNH BÀI TẬP HÓA VỚI.
Gửi bởi: mark_bk99 trong 10:56:18 PM Ngày 21 Tháng Ba, 2012
bài 1. Cho hỗn hợp gồm 0.1mol HCHO và 0.1mol HCOOH tác dụng với lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3 đun nóng. Sau khi các phản ứng sảy ra hoàn toàn, khối lượng Ag tạo thành là?
A.64,8
B.21,6
c.10.8
D.43,2
bài 2. Đốt cháy Hoàn toàn 20ml hh X gồm C3H6 Ch4 CO(thể tích CO gấp 2 lần thể tích CH4), thu được 24ml CO2 (đktc) , Tỉ khối hơi của X so với H2 bằng?
A.11,1
B.22.2
C. 12,9
D.25,8

Bài 4. Este đơn chức X có tỷ khổi hơi so với với CH4 là 6,25. cho 20g X tác dụng với 300ml dd KOH 1M đun nóng. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 28g chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là
A.CH2=CH-CH2-COO-CH3
B.CH3-CH2-COO-CH=CH2

Cám ơn trước nka  ;;)
Bài1: Ta có nCO=2nCH4, gọi x là số mol CH4 -->nCO=2x ,nC3H6=y
Từ đó ta có 3x+y=20 và 3x+3y=24 -->x=6 và y=2
-->mhh X =516 -->M=25,8 -->dX/H2=12,9 -->ĐA C
Bài4: dX/CH4=6,25-->MX=100 -->nX=0,2mol,nKOH=0,3mol Vì X đơn chức -->CTPT:RCOOR'
RCOOR' +KOH -->RCOOK +R'OH
0,2        0,2
Vậy sau pư KOH còn dư 0,1 mol
mrắn =mmuối +mKOH dư <-->mmuối =28-0,1*56=22,4g
>Mmuối =22,4/0,2=112 <-->RCOOK=112<-->R=29(C2H5)
Vậy X là C2H5COOC2H3 -->Đa B


Tiêu đề: Trả lời: NHỜ CÁC THẦY/CÔ VÀ M.N GIÚP MÌNH BÀI TẬP HÓA VỚI.
Gửi bởi: mR.skT trong 11:13:28 PM Ngày 21 Tháng Ba, 2012
 :D hay wúa  =d>


Tiêu đề: Trả lời: NHỜ CÁC THẦY/CÔ VÀ M.N GIÚP MÌNH BÀI TẬP HÓA VỚI.
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 11:34:09 PM Ngày 21 Tháng Ba, 2012

bài 2. Đốt cháy Hoàn toàn 20ml hh X gồm C3H6 Ch4 CO(thể tích CO gấp 2 lần thể tích CH4), thu được 24ml CO2 (đktc) , Tỉ khối hơi của X so với H2 bằng?
A.11,1
B.22.2
C. 12,9
D.25,8


trong 20 ml X có a phần C3H6, b phần CH4 và 2b phần CO
có a C3H6 --> 3a CO2
b CH4 --> b CO2
2b CO --> 2b CO2
=> (a+3b) X --> (3a+3b) CO2  (1)
mà  20 ml X --->   24 ml CO2   (2)
=>   (1 & 2) =>  b=3a
hay C3H6 : CH4 : CO = 1:3:6
==> M = ( C3H6 + 3 CH4 +6 CO )/ (1+3+6)=25,8 = 12,9 H2


Tiêu đề: Trả lời: NHỜ CÁC THẦY/CÔ VÀ M.N GIÚP MÌNH BÀI TẬP HÓA VỚI.
Gửi bởi: mR.skT trong 12:00:07 AM Ngày 22 Tháng Ba, 2012

Trong 20 ml X có a phần C3H6, b phần CH4 và 2b phần CO
có a C3H6 --> 3a CO2
b CH4 --> b CO2
2b CO --> 2b CO2
=> (a+3b) X --> (3a+3b) CO2  (1)
mà  20 ml X --->   24 ml CO2   (2)
=>   (1 & 2) =>  b=3a
hay C3H6 : CH4 : CO = 1:3:6
==> M = ( C3H6 + 3 CH4 +6 CO )/ (1+3+6)=25,8 = 12,9 H2
Làm như vậy đâu có đc, tỷ lệ 2:6:12 phải đc giữ nguyên ta moi có M=258/10 ckứ.


Tiêu đề: Trả lời: NHỜ CÁC THẦY/CÔ VÀ M.N GIÚP MÌNH BÀI TẬP HÓA VỚI.
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 12:10:36 AM Ngày 22 Tháng Ba, 2012

Làm như vậy đâu có đc, tỷ lệ 2:6:12 phải đc giữ nguyên ta moi có M=258/10 ckứ.

1:3:6 với 2:6:12 có gì khác nhau đâu ạ. cùng ra 1 đáp án đấy thôi ạ


Tiêu đề: Trả lời: NHỜ CÁC THẦY/CÔ VÀ M.N GIÚP MÌNH BÀI TẬP HÓA VỚI.
Gửi bởi: mR.skT trong 12:22:05 AM Ngày 22 Tháng Ba, 2012
uk, tks nka  =d>


Tiêu đề: Trả lời: NHỜ CÁC THẦY/CÔ VÀ M.N GIÚP MÌNH BÀI TẬP HÓA VỚI.
Gửi bởi: arsenal2011 trong 12:28:05 AM Ngày 22 Tháng Ba, 2012
bài 2. Đốt cháy Hoàn toàn 20ml hh X gồm C3H6 Ch4 CO(thể tích CO gấp 2 lần thể tích CH4), thu được 24ml CO2 (đktc) , Tỉ khối hơi của X so với H2 bằng?
A.11,1
B.22.2
C. 12,9
D.25,8
Chỉ có [tex]C_{3}H_{6}\rightarrow 3CO_{2}[/tex] thì thể tích khí mới tăng nên [tex]V_{C_{3}H_{6}}=\frac{V_{s}-V_{d}}{2}=2ml[/tex]
[tex]\Rightarrow V_{CO}=12ml,V_{CH_{4}}=6ml[/tex]