Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: ttc_94 trong 07:39:14 PM Ngày 21 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7136Tiêu đề: Cho em hỏi bìa dao động tắt dần ạ !!!!!!
Gửi bởi: ttc_94 trong 07:39:14 PM Ngày 21 Tháng Ba, 2012
1. Một con lắc lò xo đặt nằm ngang; m = 100g ; k = 160N/m ; g = 10m/s² , vị trí cân bằng người ta truyền cho vật vận tốc v₀ = 2 m/s theo phương ngang cho vật dao động, ; hệ số ma sát giữa vật và sàn là µ = 0.01, Tốc độ trung bình của vật trong suốt thời gian dao động là:  A 63.7 cm/s         B.34.6 cm/s           C 72.8 cm/s                 D.54.3 cm/s
=========
2.
Con lắc lò xo có m = 0.2 kg ; k = 20 N/m; hệ số ma sát µ = 0.01 ; Từ vị trí lò xo ko bị biến dạng truyền cho vật vận tốc ban đầu 1m/s; Con lắc dao động tắt dần trong giới hạn đàn hồi của lò xo; g = 10 m/s² ; tính độ lớn lực đàn hồi cực đại tác dụng vào lo xo trong suốt quá trình dao động:
A 1.98N                 B.2N            C.1.68N            D.1.59N
=========
3. 1 vật nhỏ  DĐĐH với vmax = π (m/s) trên mặt phẳng nằm ngang nhờ đệm từ trường; t = 0 ; tốc độ của đệm bằng 0 ; thì đệm từ trường bị mất, ; do ma sát trượt nên vật dao động tắt dần đến khi dừng hẳn; tốc độ trung bình của vật từ t = 0 đến khi dừng hẳn là: A: 100 cm/s             B 150                C 50              D 200
(mà đệm từ trường là ji vật ạ !?!?  8-x   


Tiêu đề: Trả lời: Cho em hỏi bìa dao động tắt dần ạ !!!!!!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:44:47 PM Ngày 21 Tháng Ba, 2012
1. Một con lắc lò xo đặt nằm ngang; m = 100g ; k = 160N/m ; g = 10m/s² , vị trí cân bằng người ta truyền cho vật vận tốc v₀ = 2 m/s theo phương ngang cho vật dao động, ; hệ số ma sát giữa vật và sàn là µ = 0.01, Tốc độ trung bình của vật trong suốt thời gian dao động là:  A 63.7 cm/s         B.34.6 cm/s           C 72.8 cm/s                 D.54.3 cm/s
Vị trí cân bằng giữa lực ma sát và lực đàn hồi [tex]==> |x|=\frac{\mu.m.g}{k}=6,25.10^{-3}(cm)[/tex]
+ Độ giảm biên độ 1 dao động : [tex]\Delta A=4|x|=0,025cm[/tex]
+ Biên độ ban đầu của vật
Áp dụng ĐLBTNL : [tex]1/2kA^2-1/2mv^2=\mu.m.g.A ==> 80A^2-0,2-0,01A=0 [/tex]
[tex]==> A=0,05m=5cm.[/tex]
+ Số Dao động : [tex]N=A/\Delta A = 200[/tex] "tính từ biên A"
+ Thời gian thực hiện 200 dao dộng : [tex]t=200.2\pi.\sqrt{\frac{m}{k}}=10\pi[/tex]
+ Quãng đường đi 200 dao động : [tex]1/2kA^2=\mu.m.g.s ==> S=\frac{kA^2}{2.\mu.m.g}=20m[/tex]
+ Tốc độ trung bình : [tex]v=20/10\pi=63,7cm/s[/tex]
(Thực ra tính chính xác thì S=20,05 và t = 200T+T/4=31,4552s)


Tiêu đề: Trả lời: Cho em hỏi bìa dao động tắt dần ạ !!!!!!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:48:39 PM Ngày 21 Tháng Ba, 2012
Con lắc lò xo có m = 0.2 kg ; k = 20 N/m; hệ số ma sát µ = 0.01 ; Từ vị trí lò xo ko bị biến dạng truyền cho vật vận tốc ban đầu 1m/s; Con lắc dao động tắt dần trong giới hạn đàn hồi của lò xo; g = 10 m/s² ; tính độ lớn lực đàn hồi cực đại tác dụng vào lo xo trong suốt quá trình dao động:
A 1.98N                 B.2N            C.1.68N            D.1.59N
Bài này giống bài 1
F_{max}=k.A


Tiêu đề: Trả lời: Cho em hỏi bìa dao động tắt dần ạ !!!!!!
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 06:41:37 AM Ngày 22 Tháng Ba, 2012

=========
3. 1 vật nhỏ  DĐĐH với vmax = π (m/s) trên mặt phẳng nằm ngang nhờ đệm từ trường; t = 0 ; tốc độ của đệm bằng 0 ; thì đệm từ trường bị mất, ; do ma sát trượt nên vật dao động tắt dần đến khi dừng hẳn; tốc độ trung bình của vật từ t = 0 đến khi dừng hẳn là: A: 100 cm/s             B 150                C 50              D 200
(mà đệm từ trường là ji vật ạ !?!?  8-x   
Đệm từ trường có lẽ hoạt động tương tự như đệm không khí mục dích để loại bỏ ma sat
- Khi đệm hoạt động: vật dao động điều hòa. Từ vmax ==> A
- Khi đệm ko hoạt động tính như bài 1 :D


Tiêu đề: Trả lời: Cho em hỏi bìa dao động tắt dần ạ !!!!!!
Gửi bởi: ttc_94 trong 08:34:48 PM Ngày 22 Tháng Ba, 2012
em hỏi thêm bài 1 sao ko tính chính xác ạ !!!

nhận tiện cho em xin đáp án hai câu kia với!!!

Thầy em xây dựng ct dao động tắt dần khi vật bắt đầu CĐ từ vị trí biên
thế còn công thức khi vật ở VTCB mà có vật tốc CĐ thì quãng đường .....
Em bị vướng chỗ đó ?!!??!