Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Cuồng Phong trong 10:36:37 PM Ngày 18 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7109Tiêu đề: Điện và dao động điện cần sự giúp đỡ
Gửi bởi: Cuồng Phong trong 10:36:37 PM Ngày 18 Tháng Ba, 2012
Bài 1: Cho mạch điện gồm ba phần tử R, L, C mắc nối tiếp, dòng điện trong mạch có biểu thức: [tex]i = 2cos\left<100\pi t + \frac{\pi }{6} \right>(A)[/tex]. Điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong [tex]\frac{1}{4}[/tex] chu kì kể từ lúc dòng điện bị triệt tiêu là
A. 0          B. [tex]\frac{1}{100\pi }C[/tex]          C. [tex]\frac{1}{50\pi }C[/tex]          D. [tex]\frac{1}{150\pi }C[/tex]

Bài 2: Một máy phát điện ba pha mắc hình sao có hiệu điện thế dây 220V. Các tải mắc theo hình sao, ở pha 1 và 2 cùng mắc một bóng đèn có điện trở 38[tex]\Omega[/tex], pha thứ 3 mắc đèn 24[tex]\Omega[/tex]. Dòng điện trong dây trung hòa nhận giá trị
A. 0          B. 1,95 (A)          C. 3,38 (A)          D. 13,9 (A)

Bài 3: Mạch RLC nối tiếp theo thứ tự gồm tụ C, biến trở R và thuần cảm L. Đặt vào hai đầu mạch hiệu điện thế xoay chiều [tex]u_{AB} = U_{0}cos\left<100\pi t - \frac{\pi }{3} \right>V[/tex]. Thay đổi R ta thấy khi R = 200[tex]\Omega[/tex] thì cường độ dòng điện nhanh pha hơn hiệu điện thế hai đầu mạch, P = Pmax = 100W và UMB = 200V (M là điểm nằm giữa tụ và điện trở). Dung kháng của tụ có giá trị là
A. 100[tex]\Omega[/tex]          B. 200[tex]\Omega[/tex]          C. 300[tex]\Omega[/tex]          D. 400[tex]\Omega[/tex]

Bài 4: Cuộn dây thuần cảm L = 20mH mắc nối tiếp với tụ C = 5.10-6 F để mắc vào nguồn điện không đổi U = 4V. Sau đó nhấc mạch ra khỏi nguồn rồi nối hai đầu mạch lại với nhau để tạo ra mạch dao động LC. Chọn thời điểm nối hai đầu mạch là gốc thời gian. Phương trình sự biến thiên của điện tích q trong mạch là
A. [tex]q = 2.10^{-5}cos\left<1000\pi t + \frac{\pi }{2} \right> C[/tex]
B. [tex]q = 4.10^{-5}cos\left<100\pi t - \frac{\pi }{2} \right> C[/tex]
C. [tex]q = 4.10^{-5}cos1000t C[/tex]
D. [tex]q = 2.10^{-5}cos1000\pi t C[/tex]

Mong mọi người giúp giải những bài tập trên.


Tiêu đề: Trả lời: Điện và dao động điện cần sự giúp đỡ
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 06:39:47 AM Ngày 19 Tháng Ba, 2012
Bài 1: Cho mạch điện gồm ba phần tử R, L, C mắc nối tiếp, dòng điện trong mạch có biểu thức: [tex]i = 2cos\left<100\pi t + \frac{\pi }{6} \right>(A)[/tex]. Điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong [tex]\frac{1}{4}[/tex] chu kì kể từ lúc dòng điện bị triệt tiêu là
A. 0          B. [tex]\frac{1}{100\pi }C[/tex]          C. [tex]\frac{1}{50\pi }C[/tex]          D. [tex]\frac{1}{150\pi }C[/tex]

Bài 2: Một máy phát điện ba pha mắc hình sao có hiệu điện thế dây 220V. Các tải mắc theo hình sao, ở pha 1 và 2 cùng mắc một bóng đèn có điện trở 38[tex]\Omega[/tex], pha thứ 3 mắc đèn 24[tex]\Omega[/tex]. Dòng điện trong dây trung hòa nhận giá trị
A. 0          B. 1,95 (A)          C. 3,38 (A)          D. 13,9 (A)


Bài 1: bạn có thể tham khăo ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7040.msg32684#msg32684

Bài 2: [tex]i_{TH} = I01cos(\omega t) + I02cos(\omega t + \frac{2\Pi }{3}) + I03cos(\omega t - \frac{2\Pi }{3})[/tex]
Với I1 = I2 = Up/R1; I3 = Up/R3 Thay vào dùng FX570 MS hoặc ES tính như tổng hợp dao động sẽ ra :D


Tiêu đề: Trả lời: Điện và dao động điện cần sự giúp đỡ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:41:41 AM Ngày 19 Tháng Ba, 2012
Bài 1: Cho mạch điện gồm ba phần tử R, L, C mắc nối tiếp, dòng điện trong mạch có biểu thức: [tex]i = 2cos\left<100\pi t + \frac{\pi }{6} \right>(A)[/tex]. Điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong [tex]\frac{1}{4}[/tex] chu kì kể từ lúc dòng điện bị triệt tiêu là
A. 0          B. [tex]\frac{1}{100\pi }C[/tex]          C. [tex]\frac{1}{50\pi }C[/tex]          D. [tex]\frac{1}{150\pi }C[/tex]
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=4692.0;wap2 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=4692.0;wap2)
Trích dẫn

Bài 2: Một máy phát điện ba pha mắc hình sao có hiệu điện thế dây 220V. Các tải mắc theo hình sao, ở pha 1 và 2 cùng mắc một bóng đèn có điện trở 38[tex]\Omega[/tex], pha thứ 3 mắc đèn 24[tex]\Omega[/tex]. Dòng điện trong dây trung hòa nhận giá trị
A. 0          B. 1,95 (A)          C. 3,38 (A)          D. 13,9 (A)
HD :
1/ Bạn tìm Up
2/ Tìm I1,I2,I3 bằng công thức I=U/R
3/ Ba cường độ này lệch nhau 120 bạn vẽ vecto và cộng ba vecto này lại là xong


Tiêu đề: Trả lời: Điện và dao động điện cần sự giúp đỡ
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 08:32:59 AM Ngày 19 Tháng Ba, 2012


Bài 3: Mạch RLC nối tiếp theo thứ tự gồm tụ C, biến trở R và thuần cảm L. Đặt vào hai đầu mạch hiệu điện thế xoay chiều [tex]u_{AB} = U_{0}cos\left<100\pi t - \frac{\pi }{3} \right>V[/tex]. Thay đổi R ta thấy khi R = 200[tex]\Omega[/tex] thì cường độ dòng điện nhanh pha hơn hiệu điện thế hai đầu mạch, P = Pmax = 100W và UMB = 200V (M là điểm nằm giữa tụ và điện trở). Dung kháng của tụ có giá trị là
A. 100[tex]\Omega[/tex]          B. 200[tex]\Omega[/tex]          C. 300[tex]\Omega[/tex]          D. 400[tex]\Omega[/tex]Ta có [tex]P_{max} = \frac{U^{2}}{2R} \Rightarrow U = 200V = U_{MB}[/tex]
==> Mạch MB phải chứ tụ vì nếu MB chứa RL thì: [tex]U_{MB} = \sqrt{U_{R}^{2} + U_{L}^{2}} > U_{R} = 200V[/tex]
==> ZC = UMB/I = [tex]\frac{U_{MB}}{\frac{U_{R}}{R}}[/tex] = 200 ômTiêu đề: Trả lời: Điện và dao động điện cần sự giúp đỡ
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 08:47:03 AM Ngày 19 Tháng Ba, 2012

Bài 4: Cuộn dây thuần cảm L = 20mH mắc nối tiếp với tụ C = 5.10-6 F để mắc vào nguồn điện không đổi U = 4V. Sau đó nhấc mạch ra khỏi nguồn rồi nối hai đầu mạch lại với nhau để tạo ra mạch dao động LC. Chọn thời điểm nối hai đầu mạch là gốc thời gian. Phương trình sự biến thiên của điện tích q trong mạch là
A. [tex]q = 2.10^{-5}cos\left<1000\pi t + \frac{\pi }{2} \right> C[/tex]
B. [tex]q = 4.10^{-5}cos\left<100\pi t - \frac{\pi }{2} \right> C[/tex]
C. [tex]q = 4.10^{-5}cos1000t C[/tex]
D. [tex]q = 2.10^{-5}cos1000\pi t C[/tex]

Mong mọi người giúp giải những bài tập trên.

[tex]\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 1000\Pi[/tex]

+ Khi LC nối tiếp mắc với nguồn U =4V ==> tụ sẽ tích điện với U = 4V. Khi nối LC thành mạch dao động thì Uo = U = 4V
+ Áp dụng bảo toàn NL để tính Io: [tex]\frac{1}{2}LIo^{2} = \frac{1}{2}CUo^{2} \Rightarrow Io = C\omega Uo[/tex]
==> Qo = [tex]\frac{Io}{\omega } = 2.10^{-5} (C)[/tex]
+ Chọn gốc thời gian lúc bắt đầu nối <=> i = 0 và q = Qo ==> [tex]q = 2.10^{-5}cos(1000\Pi t )[/tex]

Tiêu đề: Trả lời: Điện và dao động điện cần sự giúp đỡ
Gửi bởi: Cuồng Phong trong 11:43:20 AM Ngày 19 Tháng Ba, 2012


Bài 3: Mạch RLC nối tiếp theo thứ tự gồm tụ C, biến trở R và thuần cảm L. Đặt vào hai đầu mạch hiệu điện thế xoay chiều [tex]u_{AB} = U_{0}cos\left<100\pi t - \frac{\pi }{3} \right>V[/tex]. Thay đổi R ta thấy khi R = 200[tex]\Omega[/tex] thì cường độ dòng điện nhanh pha hơn hiệu điện thế hai đầu mạch, P = Pmax = 100W và UMB = 200V (M là điểm nằm giữa tụ và điện trở). Dung kháng của tụ có giá trị là
A. 100[tex]\Omega[/tex]          B. 200[tex]\Omega[/tex]          C. 300[tex]\Omega[/tex]          D. 400[tex]\Omega[/tex]Ta có [tex]P_{max} = \frac{U^{2}}{2R} \Rightarrow U = 200V = U_{MB}[/tex]
==> Mạch MB phải chứ tụ vì nếu MB chứa RL thì: [tex]U_{MB} = \sqrt{U_{R}^{2} + U_{L}^{2}} > U_{R} = 200V[/tex]
==> ZC = UMB/I = [tex]\frac{U_{MB}}{\frac{U_{R}}{R}}[/tex] = 200 ômGacongnghiep xem lại giùm bài này với vì đáp số trong đề đưa ra là D. 400[tex]\Omega[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Điện và dao động điện cần sự giúp đỡ
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 12:34:00 PM Ngày 19 Tháng Ba, 2012


Bài 3: Mạch RLC nối tiếp theo thứ tự gồm tụ C, biến trở R và thuần cảm L. Đặt vào hai đầu mạch hiệu điện thế xoay chiều [tex]u_{AB} = U_{0}cos\left<100\pi t - \frac{\pi }{3} \right>V[/tex]. Thay đổi R ta thấy khi R = 200[tex]\Omega[/tex] thì cường độ dòng điện nhanh pha hơn hiệu điện thế hai đầu mạch, P = Pmax = 100W và UMB = 200V (M là điểm nằm giữa tụ và điện trở). Dung kháng của tụ có giá trị là
A. 100[tex]\Omega[/tex]          B. 200[tex]\Omega[/tex]          C. 300[tex]\Omega[/tex]          D. 400[tex]\Omega[/tex]Ta có [tex]P_{max} = \frac{U^{2}}{2R} \Rightarrow U = 200V = U_{MB}[/tex]
==> Mạch MB phải chứ tụ vì nếu MB chứa RL thì: [tex]U_{MB} = \sqrt{U_{R}^{2} + U_{L}^{2}} > U_{R} = 200V[/tex]
==> ZC = UMB/I = [tex]\frac{U_{MB}}{\frac{U_{R}}{R}}[/tex] = 200 ômGacongnghiep xem lại giùm bài này với vì đáp số trong đề đưa ra là D. 400[tex]\Omega[/tex]

Ừ đúng là sai thật. Sai ở [tex]I = \frac{U_R}{R}[/tex] mà UR chưa có. Tý nữa mình giải lại :D


Tiêu đề: Trả lời: Điện và dao động điện cần sự giúp đỡ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 03:28:13 PM Ngày 19 Tháng Ba, 2012


Bài 3: Mạch RLC nối tiếp theo thứ tự gồm tụ C, biến trở R và thuần cảm L. Đặt vào hai đầu mạch hiệu điện thế xoay chiều [tex]u_{AB} = U_{0}cos\left<100\pi t - \frac{\pi }{3} \right>V[/tex]. Thay đổi R ta thấy khi R = 200[tex]\Omega[/tex] thì cường độ dòng điện nhanh pha hơn hiệu điện thế hai đầu mạch, P = Pmax = 100W và UMB = 200V (M là điểm nằm giữa tụ và điện trở). Dung kháng của tụ có giá trị là
A. 100[tex]\Omega[/tex]          B. 200[tex]\Omega[/tex]          C. 300[tex]\Omega[/tex]          D. 400[tex]\Omega[/tex]Ta có [tex]P_{max} = \frac{U^{2}}{2R} \Rightarrow U = 200V = U_{MB}[/tex]
==> Mạch MB phải chứ tụ vì nếu MB chứa RL thì: [tex]U_{MB} = \sqrt{U_{R}^{2} + U_{L}^{2}} > U_{R} = 200V[/tex]
==> ZC = UMB/I = [tex]\frac{U_{MB}}{\frac{U_{R}}{R}}[/tex] = 200 ôm


+R thay đổi để [tex]P_{max} ==> R=|ZL-ZC|[/tex] do i nhanh pha hơn u
[tex]==> R=ZC-ZL=200\Omega[/tex]
+[tex] P_{max}=U^2/2R ==> U_{AB}=200V[/tex]
+[tex]U_{MB}=U_{RL}=200V=U_{AB} ==> ZL=Z_C-ZL ==> 2ZL=ZC[/tex]
[tex] ==> ZL=200\Omega, Z_C=400\Omega[/tex]