Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Journey trong 10:10:43 PM Ngày 18 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7108Tiêu đề: Dao động cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: Journey trong 10:10:43 PM Ngày 18 Tháng Ba, 2012
Câu 1: Một con lắc đơn tích điện được teo tại nơi có gia tốc rơi tự do [tex]g=10m/s^2[/tex] . Quả nặng có khối lượng [tex]m=400g[/tex] . Con lắc được đặt trong điện trường đều có phương nằm ngang thì tại vị trí cân bằng dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc [tex]30^0[/tex] . Đưa con lắc lệch khỏi phương thẳng đứng một góc [tex]60^0[/tex]  ở cùng một phía so với vị trí cân bằng rồi thả nhẹ, Lực căng dây treo cực đại có giá trị là:

A. 3 N   
B. 4,4 N   
C. 7,6 N   
D. 6 N

Câu 2 Cho hai con lắc đơn được treo thẳng đứng ở cùng một nơi trên mặt đất. Con lắc thứ nhất có chiều dài [tex]l_1[/tex], con lắc thứ hai có chiều dài [tex]l_2[/tex]. Kích thích cho hai con lắc dao động bé với biên độ góc bằng nhau, khối lượng các vật thoả mãn [tex]m_1= 2m_2[/tex]. Nếu chọn gốc tính thế năng là vị trí thấp nhất của mỗi vật thì cơ năng của con lắc thứ nhất bằng 3 lần cơ năng của con lắc thứ 2. Tỉ số [tex]\frac{l_1}{l_2}[/tex] nhận giá trị nào sau đây:
   
A. 1,5   
B. 3   
C. 6   
D. 9


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 06:19:14 AM Ngày 19 Tháng Ba, 2012
Câu 1: Một con lắc đơn tích điện được teo tại nơi có gia tốc rơi tự do [tex]g=10m/s^2[/tex] . Quả nặng có khối lượng [tex]m=400g[/tex] . Con lắc được đặt trong điện trường đều có phương nằm ngang thì tại vị trí cân bằng dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc [tex]30^0[/tex] . Đưa con lắc lệch khỏi phương thẳng đứng một góc [tex]60^0[/tex]  ở cùng một phía so với vị trí cân bằng rồi thả nhẹ, Lực căng dây treo cực đại có giá trị là:

A. 3 N   
B. 4,4 N   
C. 7,6 N   
D. 6 N

Khi con lắc ở VTCB: [tex]Fd = Ptan30^{o}[/tex]

Theo bài ta có con lắc dao động tuần hoàn quanh vị trí cân bằng mới với biên độ 30o
==> [tex]T_{max} = 3mg_{bk}(3 - 2cos30^{o})[/tex]

với [tex]g_{bk} = \sqrt{g^{2} + (\frac{Fd}{m})^{2}}[/tex]
Thay số vào ta thu được kết quả


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 06:22:39 AM Ngày 19 Tháng Ba, 2012

Câu 2 Cho hai con lắc đơn được treo thẳng đứng ở cùng một nơi trên mặt đất. Con lắc thứ nhất có chiều dài [tex]l_1[/tex], con lắc thứ hai có chiều dài [tex]l_2[/tex]. Kích thích cho hai con lắc dao động bé với biên độ góc bằng nhau, khối lượng các vật thoả mãn [tex]m_1= 2m_2[/tex]. Nếu chọn gốc tính thế năng là vị trí thấp nhất của mỗi vật thì cơ năng của con lắc thứ nhất bằng 3 lần cơ năng của con lắc thứ 2. Tỉ số [tex]\frac{l_1}{l_2}[/tex] nhận giá trị nào sau đây:
   
A. 1,5   
B. 3   
C. 6   
D. 9
[/font][/size]

[tex]\frac{W1}{W2} = \frac{\frac{1}{2}m_{1}gl_{1}\alpha _{o}^{2}}{\frac{1}{2}m_{2}gl_{2}\alpha _{o}^{2}}[/tex]
thay số nữa thôi :D