Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tiennguyen trong 09:11:29 PM Ngày 17 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7094Tiêu đề: Lý hạt nhân
Gửi bởi: tiennguyen trong 09:11:29 PM Ngày 17 Tháng Ba, 2012
Thầy/Cô và cách bạn giải giúp em bài này:
1. 1 nguồn phóng xạ nhân tại vửa được tạo thành có chu kỳ bán rã là 2 giờ, có độ phóng xạ lớn hơn mức phóng xạ an toàn cho phép 64 lần, thời gian tử lúc có nguồn phóng xạ này đến khi có thể bắt đầu làm việc an toàn với nguồn phóng xạ này là:
A. 6 giờ               B. 12 h.               C. 24h.                D.32h
2. Bộ phóng xạ bêta (-) của một tượng gỗ bằng 0,8 lần độ phóng xạ của một khúc gỗ cùng khối lượng vừa mới chặt, biết chu kỳ bán rã của C (có số khối A =14) bằng 5600 năm. Tuổi của tượng gỗ khoảng
A. 1200 năm          B. 2000 năm                 C. 2500 năm               D. 1803 năm.


Tiêu đề: Trả lời: Lý hạt nhân
Gửi bởi: mark_bk99 trong 09:33:05 PM Ngày 17 Tháng Ba, 2012
Thầy/Cô và cách bạn giải giúp em bài này:
1. 1 nguồn phóng xạ nhân tại vửa được tạo thành có chu kỳ bán rã là 2 giờ, có độ phóng xạ lớn hơn mức phóng xạ an toàn cho phép 64 lần, thời gian tử lúc có nguồn phóng xạ này đến khi có thể bắt đầu làm việc an toàn với nguồn phóng xạ này là:
A. 6 giờ               B. 12 h.               C. 24h.                D.32h
2. Bộ phóng xạ bêta (-) của một tượng gỗ bằng 0,8 lần độ phóng xạ của một khúc gỗ cùng khối lượng vừa mới chặt, biết chu kỳ bán rã của C (có số khối A =14) bằng 5600 năm. Tuổi của tượng gỗ khoảng
A. 1200 năm          B. 2000 năm                 C. 2500 năm               D. 1803 năm.
1.T=2h
TA có H=Ho/64
Mà H=Ho* 2-t/T<-->1/64=2-t/T-->6=t/T-->t=12h
2.H=0,8Ho <-->0,8=2-t/T-->log2(0,8)=-t/T --->t=1803 năm


Tiêu đề: Trả lời: Lý hạt nhân
Gửi bởi: Cuồng Phong trong 09:35:20 PM Ngày 17 Tháng Ba, 2012
2. Bộ phóng xạ bêta (-) của một tượng gỗ bằng 0,8 lần độ phóng xạ của một khúc gỗ cùng khối lượng vừa mới chặt, biết chu kỳ bán rã của C (có số khối A =14) bằng 5600 năm. Tuổi của tượng gỗ khoảng
A. 1200 năm          B. 2000 năm                 C. 2500 năm               D. 1803 năm.

Gọi H0, H lần lượt là độ phóng xạ của khúc gỗ mới chặt và của tượng gỗ.
Ta có:
[tex]H = H_{0}.e^{-\lambda t} = 0,8H_{0}[/tex]
[tex]==> e^{-\lambda t} = 0,8[/tex]
[tex]==> -\lambda t = \frac{-ln2}{T}.t = ln0,8 ==> t = -\frac{T.ln0,8}{ln2}[/tex] = 1803 năm


Tiêu đề: Trả lời: Lý hạt nhân
Gửi bởi: tiennguyen trong 06:52:58 AM Ngày 25 Tháng Ba, 2012
Thầy, Cô và cách bạn giải giúp em mấy bài này
3. Một lượng chất phóng xạ X, tại thời điểm t0, có độ phóng xạ là H0, tại t=t0+24 ngày thì độ phóng xạ là H = 12,5%, như vậy tại thời điềm t=t0+8 ngày thì độ phóng xạ là
A. H'=25%H0              B. H'=50%H0               C. H'=75%H0                  D. H'=37,5%H0

4. Nhờ một máy đếm xung người ta có được thông tin sau về một chất phóng xạ. Ban đầu, trong thời gian 1 phút có 200 nguyên tử của chất phóng xạ, nhưng sau 4 ngày ( kể từ thời điểm ban đầu) thì trong 1 phút chỉ có 50 nguyên từ phóng xxa5. Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ này bằng
A. 1 ngày       B. 2 ngày             C. 4 ngày            D. 8 ngày

5. Poloni P0( A=210, Z=86) là chất phóng xạ anpha tạo thành hạt nhân chì Pb ( A=206, Z- 82) . Chu kỳ bán rã của Poloni là 140 ngày, sau thời gian t=240 ngày ( kể từ thời điểm bắt đầu khảo sát). người ta nhận được 10,3 g chì. Khối lượng Ploloni ban đầu là
A.12g         B. 24g                  C. 32g                   D. 36g

6. Một chất phóng xạ 10 ngày đêm giảm đi 3/4 khối lượng ban đầu. Chi kỳ bán rã của chất này là
A. 20 ngày         B. 5 ngày            C. 24 ngày                D. 15 ngàyTiêu đề: Trả lời: Lý hạt nhân
Gửi bởi: kydhhd trong 07:25:18 AM Ngày 25 Tháng Ba, 2012
Câu3: tại thời điểm t có độ phóng xạ H0 đến thời điểm t+24 nên  có độ phóng xạ H= 0,125H0  , 0,125= 2mũ(-3). Nên suy ra chu kì T= 24:3=8
Vậy đến thời điêm t+5 độ phóng xạ còn lại là 0.5H0. 50phần trăm


Tiêu đề: Trả lời: Lý hạt nhân
Gửi bởi: kydhhd trong 08:52:54 AM Ngày 25 Tháng Ba, 2012
Câu 4 Số hạt nguyên tử phóng xạ [tex]\Delta N[/tex]=N(1-2[tex]^{-1/T}[/tex])
Số hạt nguyên tử phóng xạ  con lại sau 4ngay=5760phút N'=N[tex]\frac{\Delta N}{\Delta N'}=2^{5760/T}=4 \Rightarrow T=2880p=2 ngay[/tex]
[tex]^{-5760/T}[/tex]
Số hạt nguyên tử phóng xạ [tex]\Delta N'=N'(1-2^{-1/T})[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: Lý hạt nhân
Gửi bởi: kydhhd trong 09:01:59 AM Ngày 25 Tháng Ba, 2012
Câu 6 theo đầu bài sau 10 ngày chất phóng xạ còn lại ¼ khối lượng ban đâu
[tex]\frac{m,}{m}=2^{-2}=2^{-\frac{10}T{}}\Rightarrow T=5 ngay[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Lý hạt nhân
Gửi bởi: kydhhd trong 09:15:59 AM Ngày 25 Tháng Ba, 2012
Câu 5  : số hạt chì tạo thành bằng số hạt ploni phân rã
[tex]\frac{10,3}{206}N_{A}=\frac{m}{208}N_{A}(1-2^-{240/120})\Rightarrow[/tex]
từ đó bạn tự tính ra m


Tiêu đề: Trả lời: Lý hạt nhân
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:54:37 AM Ngày 25 Tháng Ba, 2012

4. Nhờ một máy đếm xung người ta có được thông tin sau về một chất phóng xạ. Ban đầu, trong thời gian 1 phút có 200 nguyên tử của chất phóng xạ, nhưng sau 4 ngày ( kể từ thời điểm ban đầu) thì trong 1 phút chỉ có 50 nguyên từ phóng xxa5. Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ này bằng
A. 1 ngày       B. 2 ngày             C. 4 ngày            D. 8 ngày


Em xem một bài tương tự ở đây:

Click vào để xem (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6820.0)


Tiêu đề: Trả lời: Lý hạt nhân
Gửi bởi: tiennguyen trong 06:56:05 PM Ngày 27 Tháng Ba, 2012
Câu3: tại thời điểm t có độ phóng xạ H0 đến thời điểm t+24 nên  có độ phóng xạ H= 0,125H0  , 0,125= 2mũ(-3). Nên suy ra chu kì T= 24:3=8
Vậy đến thời điêm t+5 độ phóng xạ còn lại là 0.5H0. 50phần trăm

Bạn khdhhd ơi, có thể giải cụ thể hơn cho mình được ko, mình chưa hiểu lắm. Cám ơn bạn nhiều.


Tiêu đề: Trả lời: Lý hạt nhân
Gửi bởi: mark_bk99 trong 07:49:12 PM Ngày 28 Tháng Ba, 2012
3. Một lượng chất phóng xạ X, tại thời điểm t0, có độ phóng xạ là H0, tại t=t0+24 ngày thì độ phóng xạ là H = 12,5%, như vậy tại thời điềm t=t0+8 ngày thì độ phóng xạ là
A. H'=25%H0              B. H'=50%H0               C. H'=75%H0                  D. H'=37,5%H0
độ phóng xạ của X sau thời gian t: H=Ho.2-t/T
t0-->Ho ,với to=0
t=to+24ngày -->H=Ho.2-t/T-->H/H0=0,125<-->0,125=2-t/T<--> 3=24/T-->T=8ngày
-->H'/Ho=2-t'/T với t'=to+8 -->H'/Ho=0,5 -->Đáp án B :D


Tiêu đề: Trả lời: Lý hạt nhân
Gửi bởi: tiennguyen trong 10:32:53 AM Ngày 31 Tháng Ba, 2012
Nhờ Thầy Cô và cách bạn giúp em bài này
1. Đo độ phóng xạ của một tượng gỗ khối lượng M là 8 Bq. Đo độ phóng xạ của mẫu khối lượng 1,5 M của một cây vừa mới chặt là 15 Bq. Xác định tuổi của bức xạ cổ. Biết chu kỳ bán rã cũa C14 là T = 5600 năm.


Tiêu đề: Trả lời: Lý hạt nhân
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:46:49 AM Ngày 31 Tháng Ba, 2012

Nhờ Thầy Cô và cách bạn giúp em bài này
1. Đo độ phóng xạ của một tượng gỗ khối lượng M là 8 Bq. Đo độ phóng xạ của mẫu khối lượng 1,5 M của một cây vừa mới chặt là 15 Bq. Xác định tuổi của bức xạ cổ. Biết chu kỳ bán rã cũa C14 là T = 5600 năm.


Gọi độ phóng xạ của mẫu khối lượng 1,5 M của một cây vừa mới chặt là  [tex]H'_{0}= 15 \: Bq[/tex]

Độ phóng xạ của mẫu gỗ mới chặt cùng khối lượng với tượng gỗ: [tex]H_{0} = \frac{H'_{0}}{1,5} = 10 \: (Bq)[/tex]

Mà: [tex]H = \frac{H_{0}}{2^{\frac{t}{T}}}[/tex]

(Với H là độ phóng xạ của tượng)

[tex]\Rightarrow 2^{\frac{t}{T}}= \frac{H_{0}}{H}= \frac{10}{8}[/tex]

[tex]\Rightarrow \frac{t}{T}= log_{2}\left(\frac{10}{8} \right)[/tex]

[tex]\Rightarrow t = T.log_{2}\left(\frac{10}{8} \right)=1802,79[/tex] năm


Tiêu đề: Trả lời: Lý hạt nhân
Gửi bởi: tiennguyen trong 07:54:46 AM Ngày 01 Tháng Tư, 2012
Nhờ Thầy, Cô và các bạn giúp em mấy bài này.
1. Hạt [tex]\alpha[/tex] có động năng [tex]K^{\alpha }[/tex] bắn vào hạt N( A=14, Z=7) đứng yên sau phản ứng có hạt p. Biết phản ứng thu năng lượng 1,21 MeV. Hạt anpha có động năng 5 MeV, hạt p có động năng 2,79 MeV. Tìm góc giữa hạt anpha và hạt p. Coi khối lượng hạt nhân xấp xỉ bằng số khối ( tính bằng u ) của nó.

2. Bắn hạt notron n có động năng 2 MeV vào hạt nhân Li ( A= 6, Z= 3) đứng yên thì thu được hạt anpha và hạt triti. Hạt an pha và hạt X có góc hợp với phương tới của hạt notron lần lượt là 15 độ, và 30 độ. Phản ứng tỏa hay thu năng lượng bao nhiêu. ( lấy tỉ số giữa khối lượng hạt nhân bằng tỉ số giữa số khối của chúng.

3. Na ( A= 24, Z= 11) là chất phóng xã beta ( trừ) và tạo thành magie. Ban đầu có 4,8g Na. Khối lượng magie tạo th2anh sao thời gian 15 giờ là 2,4 g. Sao 60h khối lượng Mg tạo thành bằng bao nhiêu.


Tiêu đề: Trả lời: Lý hạt nhân
Gửi bởi: Quang Dương trong 08:22:16 AM Ngày 01 Tháng Tư, 2012
Nhờ Thầy, Cô và các bạn giúp em mấy bài này.
1. Hạt [tex]\alpha[/tex] có động năng [tex]K^{\alpha }[/tex] bắn vào hạt N( A=14, Z=7) đứng yên sau phản ứng có hạt p. Biết phản ứng thu năng lượng 1,21 MeV. Hạt anpha có động năng 5 MeV, hạt p có động năng 2,79 MeV. Tìm góc giữa hạt anpha và hạt p. Coi khối lượng hạt nhân xấp xỉ bằng số khối ( tính bằng u ) của nó.

2. Bắn hạt notron n có động năng 2 MeV vào hạt nhân Li ( A= 6, Z= 3) đứng yên thì thu được hạt anpha và hạt triti. Hạt an pha và hạt X có góc hợp với phương tới của hạt notron lần lượt là 15 độ, và 30 độ. Phản ứng tỏa hay thu năng lượng bao nhiêu. ( lấy tỉ số giữa khối lượng hạt nhân bằng tỉ số giữa số khối của chúng.


Cả hai bài này đều dùng phương pháp như sau :
+ Áp dung định luật bảo toàn động lượng ( vẽ hình )
+ Dùng định lí hàm cos kết hợp với biểu thức [tex]p^{2} = 2mK[/tex]
Từ đó tính được yêu cầu bài toán !
Ví dụ bài 1 :

Phương trình phản ứng [tex]_{2}^{4}He + _{7}^{14}N \rightarrow _{1}^{1}p +_{8}^{17}O[/tex]

+ Áp dung định luật bảo toàn động lượng [tex]\vec{p_{\alpha }} = \vec{p_{p}} + \vec{p_{O }}[/tex]

+ Vẽ hình và Dùng định lí hàm cos ta có

[tex]p_{\alpha }^{2} = p_{p }^{2} + p_{O }^{2} + 2p_{p }p_{O}cos\varphi[/tex]

Hay : [tex]2m_{\alpha }K_{\alpha } = 2m_{p}K_{p} + 2m_{O}K_{O} + 2\sqrt{2m_{p}K_{p}2m_{O}K_{O}}cos\varphi[/tex]

Thay số và tính [tex]cos\varphi[/tex]