Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Cuồng Phong trong 06:00:04 PM Ngày 16 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7080Tiêu đề: Ánh sáng, dao đông/sóng cơ cần sự giúp đỡ
Gửi bởi: Cuồng Phong trong 06:00:04 PM Ngày 16 Tháng Ba, 2012
Bài 1: Một con lắc đơn có quả lắc làm bằng hợp kim có khối lượng riêng D. Khi đặt trong chân không con lắc đơn có chu kì dao động bé là T. Khi đặt con lắc đơn trong không khí có khối lượng riêng D', bỏ qua lực cản của không khí so với lực đẩy Acsimet, chu kì dao động của con lắc đơn là
A. [tex]T^{'} = T. \sqrt{\frac{D}{D - D^{'}}}[/tex]          B. [tex]T^{'} = T. \sqrt{\frac{D}{D + D^{'}}}[/tex]          C. [tex]T^{'} = T. \sqrt{\frac{D + D^{'}}{D}}[/tex]          D. [tex]T^{'} = T. \sqrt{\frac{D - D^{'}}{D}}[/tex]

Bài 2: Một sợi dây OM đàn hồi dài 90cm có hai đầu cố định. Khi được kích thích trên dây hình thành 3 bụng sóng (với O và M là hai nút), biên độ tại bụng là 3cm. Tại N gần O nhất có biên độ dao động là 1,5cm. Khoảng cách ON nhận giá trị nào sau đây?
A. 4cm          B. 5cm          C. 10cm          D. 7,5cm

Bài 3: Hai con lắc đơn giống hệt nhau, các quả cầu dao động có kích thước nhỏ làm bẳng chất có khối lượng riêng D = 7250(kg/m3). Dùng các con lắc nói trên để điều khiển các đồng hồ quả lắc. Đồng hồ thứ nhất đặt trong không khí và đồng hồ thứ hai đặt trong chân không. Khối lượng riêng của không khí là [tex]\rho = 1,3(kg/m^{3})[/tex]. Biết các điều kiện khác giống hệt nhau khi hai đồng hồ hoạt động. Nếu xem đồng hồ đặt trong chân không chạy đúng thì đồng hồ đặt trong không khí chạy nhanh hay chậm bao nhiêu sau một ngày đêm?
A. nhanh 7,75s          B. nhanh 15,5s          C. chậm 7,75s          D. chậm 15,5s

Bài 4: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng hai khe Y-âng, khoảng cách hai khe là a = 0,6mm, khoảng cách hai khe đến màn D = 2m, khoảng cách giữa hai khe đến nguồn S là d = 0,8m, bước sóng do nguồn S phát ra có bước sóng [tex]\lambda = 0,6\mu m[/tex]. Muốn cường độ sáng tại trung tâm O chuyển từ cực đại sang cực tiểu lần đầu, nguồn sáng S phải dịch chuyển theo phương thẳng đứng một đoạn là
A. 4mm          B. 0,4mm          C. 8mm          D. 0,8mm


Tiêu đề: Trả lời: Ánh sáng, dao đông/sóng cơ cần sự giúp đỡ
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 06:38:55 PM Ngày 16 Tháng Ba, 2012
Bài 1: Một con lắc đơn có quả lắc làm bằng hợp kim có khối lượng riêng D. Khi đặt trong chân không con lắc đơn có chu kì dao động bé là T. Khi đặt con lắc đơn trong không khí có khối lượng riêng D', bỏ qua lực cản của không khí so với lực đẩy Acsimet, chu kì dao động của con lắc đơn là
A. [tex]T^{'} = T. \sqrt{\frac{D}{D - D^{'}}}[/tex]          B. [tex]T^{'} = T. \sqrt{\frac{D}{D + D^{'}}}[/tex]          C. [tex]T^{'} = T. \sqrt{\frac{D + D^{'}}{D}}[/tex]          D. [tex]T^{'} = T. \sqrt{\frac{D - D^{'}}{D}}[/tex]


Ở trong c/lỏng, vật chịu 2 lực là lực acsimet và trọng lực nên
[tex]P - F_A =mg' \Leftrightarrow Vg(D-D')=DVg' \Leftrightarrow g'=\frac{D'-D}{D}g[/tex]
Đ.án A.


Tiêu đề: Trả lời: Ánh sáng, dao đông/sóng cơ cần sự giúp đỡ
Gửi bởi: mark_bk99 trong 06:51:28 PM Ngày 16 Tháng Ba, 2012
Bài 2: Một sợi dây OM đàn hồi dài 90cm có hai đầu cố định. Khi được kích thích trên dây hình thành 3 bụng sóng (với O và M là hai nút), biên độ tại bụng là 3cm. Tại N gần O nhất có biên độ dao động là 1,5cm. Khoảng cách ON nhận giá trị nào sau đây?
A. 4cm          B. 5cm          C. 10cm          D. 7,5cm
Điều kiện sóng dừng trên hai đầu dây cố định; L=klamda/2
Số bụng sóng là 3 -->lamda=2L/3=60cm
Biên độ điểm bụng là 3cm  A=3sin(2IId/lamda)
An=3/2=3sin(2IId/lamda)-->sinII/6=sin(2IId/lamda)<->1/6=2d/lamda -->d=lamda/12=60/12=5cm


Tiêu đề: Trả lời: Ánh sáng, dao đông/sóng cơ cần sự giúp đỡ
Gửi bởi: mark_bk99 trong 06:58:34 PM Ngày 16 Tháng Ba, 2012
Bài số 4 bạn coi link tại đây thầy ngulau đã giải rồi:http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6986.0


Tiêu đề: Trả lời: Ánh sáng, dao đông/sóng cơ cần sự giúp đỡ
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 07:37:30 PM Ngày 16 Tháng Ba, 2012

Bài 3: Hai con lắc đơn giống hệt nhau, các quả cầu dao động có kích thước nhỏ làm bẳng chất có khối lượng riêng D = 7250(kg/m3). Dùng các con lắc nói trên để điều khiển các đồng hồ quả lắc. Đồng hồ thứ nhất đặt trong không khí và đồng hồ thứ hai đặt trong chân không. Khối lượng riêng của không khí là [tex]\rho = 1,3(kg/m^{3})[/tex]. Biết các điều kiện khác giống hệt nhau khi hai đồng hồ hoạt động. Nếu xem đồng hồ đặt trong chân không chạy đúng thì đồng hồ đặt trong không khí chạy nhanh hay chậm bao nhiêu sau một ngày đêm?
A. nhanh 7,75s          B. nhanh 15,5s          C. chậm 7,75s          D. chậm 15,5s


+ Ta có: [tex]\frac{T_{kk}}{Tck} = \sqrt{\frac{\rho _{vat}}{\rho _{vat} - \rho _{kk}}} = (1 - \frac{\rho _{kk}}{\rho _{vat}})^{-1/2} \simeq (1 + \frac{\rho _{kk}}{2\rho _{vat}})[/tex] > 1 ==> đồng hồ chạy chậm

+ Ở trong chân không đồng hồ chạy đúng: T ------ [tex]\tau[/tex] = 86400(s)
  Ở trong không khí đồng hồ chạy sai:       T' ------ t
==> t = [tex]\frac{T'}{T}\tau[/tex] ==> thời gian chạy chậm: [tex]\Delta t = \tau - t = \frac{T' - T}{T}\tau = \frac{\rho _{kk}}{\rho _{vật}}\tau \approx 7,75s[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Ánh sáng, dao đông/sóng cơ cần sự giúp đỡ
Gửi bởi: Cuồng Phong trong 07:49:19 PM Ngày 16 Tháng Ba, 2012

Bài 3: Hai con lắc đơn giống hệt nhau, các quả cầu dao động có kích thước nhỏ làm bẳng chất có khối lượng riêng D = 7250(kg/m3). Dùng các con lắc nói trên để điều khiển các đồng hồ quả lắc. Đồng hồ thứ nhất đặt trong không khí và đồng hồ thứ hai đặt trong chân không. Khối lượng riêng của không khí là [tex]\rho = 1,3(kg/m^{3})[/tex]. Biết các điều kiện khác giống hệt nhau khi hai đồng hồ hoạt động. Nếu xem đồng hồ đặt trong chân không chạy đúng thì đồng hồ đặt trong không khí chạy nhanh hay chậm bao nhiêu sau một ngày đêm?
A. nhanh 7,75s          B. nhanh 15,5s          C. chậm 7,75s          D. chậm 15,5s
+ Ta có: [tex]\frac{T_{kk}}{Tck} = \sqrt{\frac{\rho _{vat}}{\rho _{vat} - \rho _{kk}}} = (1 - \frac{\rho _{kk}}{\rho _{vat}})^{-1/2} \simeq (1 + \frac{\rho _{kk}}{2\rho _{vat}})[/tex] > 1 ==> đồng hồ chạy chậm

+ Ở trong chân không đồng hồ chạy đúng: T ------ [tex]\tau[/tex] = 86400(s)
  Ở trong không khí đồng hồ chạy sai:       T' ------ t
==> t = [tex]\frac{T'}{T}\tau[/tex] ==> thời gian chạy chậm: [tex]\Delta t = \tau - t = \frac{T' - T}{T}\tau = \frac{\rho _{kk}}{\rho _{vật}}\tau \approx 7,75s[/tex]
gacongnghiep nhầm kết quả [tex]\frac{\rho _{kk}}{\rho _{vt}}.\tau = 15,5s[/tex] mới đúng.


Tiêu đề: Trả lời: Ánh sáng, dao đông/sóng cơ cần sự giúp đỡ
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 07:59:35 PM Ngày 16 Tháng Ba, 2012
Bài 4: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng hai khe Y-âng, khoảng cách hai khe là a = 0,6mm, khoảng cách hai khe đến màn D = 2m, khoảng cách giữa hai khe đến nguồn S là d = 0,8m, bước sóng do nguồn S phát ra có bước sóng [tex]\lambda = 0,6\mu m[/tex]. Muốn cường độ sáng tại trung tâm O chuyển từ cực đại sang cực tiểu lần đầu, nguồn sáng S phải dịch chuyển theo phương thẳng đứng một đoạn là
A. 4mm          B. 0,4mm          C. 8mm          D. 0,8mm
[tex]\Delta y=\frac{d}{D}\Delta y=0,4mm[/tex]

[tex]i=2mm[/tex]
"cường độ sáng tại trung tâm O chuyển từ cực đại sang cực tiểu lần đầu" <=> hệ vân dịch 1đoạn [tex]\Delta x=\frac{i}{2}=1mm[/tex]
 
Khi nguồn dich 1 đoạn [tex]\Delta y[/tex] thì hệ vân dịch [tex]\Delta x=\frac{D}{d}\Delta y[/tex]


=> nguồn phải dịch  [tex]\Delta y=\frac{d}{D}\Delta y=0,4mm[/tex]
Đ.án BTiêu đề: Trả lời: Ánh sáng, dao đông/sóng cơ cần sự giúp đỡ
Gửi bởi: Cuồng Phong trong 08:17:19 PM Ngày 16 Tháng Ba, 2012
Bài 4: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng hai khe Y-âng, khoảng cách hai khe là a = 0,6mm, khoảng cách hai khe đến màn D = 2m, khoảng cách giữa hai khe đến nguồn S là d = 0,8m, bước sóng do nguồn S phát ra có bước sóng [tex]\lambda = 0,6\mu m[/tex]. Muốn cường độ sáng tại trung tâm O chuyển từ cực đại sang cực tiểu lần đầu, nguồn sáng S phải dịch chuyển theo phương thẳng đứng một đoạn là
A. 4mm          B. 0,4mm          C. 8mm          D. 0,8mm
[tex]\Delta y=\frac{d}{D}\Delta y=0,4mm[/tex]

[tex]i=2mm[/tex]
"cường độ sáng tại trung tâm O chuyển từ cực đại sang cực tiểu lần đầu" <=> hệ vân dịch 1đoạn [tex]\Delta x=\frac{i}{2}=1mm[/tex]
 
Khi nguồn dich 1 đoạn [tex]\Delta y[/tex] thì hệ vân dịch [tex]\Delta x=\frac{D}{d}\Delta y[/tex]


=> nguồn phải dịch  [tex]\Delta y=\frac{d}{D}\Delta y=0,4mm[/tex]
Đ.án BLời giải thật là rõ ràng, xin cảm ơn.


Tiêu đề: Trả lời: Ánh sáng, dao đông/sóng cơ cần sự giúp đỡ
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 08:53:30 PM Ngày 16 Tháng Ba, 2012

Bài 3: Hai con lắc đơn giống hệt nhau, các quả cầu dao động có kích thước nhỏ làm bẳng chất có khối lượng riêng D = 7250(kg/m3). Dùng các con lắc nói trên để điều khiển các đồng hồ quả lắc. Đồng hồ thứ nhất đặt trong không khí và đồng hồ thứ hai đặt trong chân không. Khối lượng riêng của không khí là [tex]\rho = 1,3(kg/m^{3})[/tex]. Biết các điều kiện khác giống hệt nhau khi hai đồng hồ hoạt động. Nếu xem đồng hồ đặt trong chân không chạy đúng thì đồng hồ đặt trong không khí chạy nhanh hay chậm bao nhiêu sau một ngày đêm?
A. nhanh 7,75s          B. nhanh 15,5s          C. chậm 7,75s          D. chậm 15,5s
+ Ta có: [tex]\frac{T_{kk}}{Tck} = \sqrt{\frac{\rho _{vat}}{\rho _{vat} - \rho _{kk}}} = (1 - \frac{\rho _{kk}}{\rho _{vat}})^{-1/2} \simeq (1 + \frac{\rho _{kk}}{2\rho _{vat}})[/tex] > 1 ==> đồng hồ chạy chậm

+ Ở trong chân không đồng hồ chạy đúng: T ------ [tex]\tau[/tex] = 86400(s)
  Ở trong không khí đồng hồ chạy sai:       T' ------ t
==> t = [tex]\frac{T'}{T}\tau[/tex] ==> thời gian chạy chậm: [tex]\Delta t = \tau - t = \frac{T' - T}{T}\tau = \frac{\rho _{kk}}{\rho _{vật}}\tau \approx 7,75s[/tex]
gacongnghiep nhầm kết quả [tex]\frac{\rho _{kk}}{\rho _{vt}}.\tau = 15,5s[/tex] mới đúng.
Không phải mình tính nhầm mà mình đánh nhầm bạn ơi.  Phải là [tex]\frac{\rho _{kk}}{2\rho _{vt}}.\tau = 7,75s[/tex]
Bạn xem dòng chữ màu đỏ là thấy mình đánh nhầm liền, thiếu mất số 2 :D


Tiêu đề: Trả lời: Ánh sáng, dao đông/sóng cơ cần sự giúp đỡ
Gửi bởi: Cuồng Phong trong 08:48:29 AM Ngày 17 Tháng Ba, 2012

Bài 3: Hai con lắc đơn giống hệt nhau, các quả cầu dao động có kích thước nhỏ làm bẳng chất có khối lượng riêng D = 7250(kg/m3). Dùng các con lắc nói trên để điều khiển các đồng hồ quả lắc. Đồng hồ thứ nhất đặt trong không khí và đồng hồ thứ hai đặt trong chân không. Khối lượng riêng của không khí là [tex]\rho = 1,3(kg/m^{3})[/tex]. Biết các điều kiện khác giống hệt nhau khi hai đồng hồ hoạt động. Nếu xem đồng hồ đặt trong chân không chạy đúng thì đồng hồ đặt trong không khí chạy nhanh hay chậm bao nhiêu sau một ngày đêm?
A. nhanh 7,75s          B. nhanh 15,5s          C. chậm 7,75s          D. chậm 15,5s


+ Ta có: [tex]\frac{T_{kk}}{Tck} = \sqrt{\frac{\rho _{vat}}{\rho _{vat} - \rho _{kk}}} = (1 - \frac{\rho _{kk}}{\rho _{vat}})^{-1/2} \simeq (1 + \frac{\rho _{kk}}{2\rho _{vat}})[/tex] > 1 ==> đồng hồ chạy chậm

+ Ở trong chân không đồng hồ chạy đúng: T ------ [tex]\tau[/tex] = 86400(s)
  Ở trong không khí đồng hồ chạy sai:       T' ------ t
==> t = [tex]\frac{T'}{T}\tau[/tex] ==> thời gian chạy chậm: [tex]\Delta t = \tau - t = \frac{T' - T}{T}\tau = \frac{\rho _{kk}}{\rho _{vật}}\tau \approx 7,75s[/tex]

+ Khai triển thế nào ra được biểu thức này vậy? [tex]\frac{T_{kk}}{Tck} = \sqrt{\frac{\rho _{vat}}{\rho _{vat} - \rho _{kk}}}[/tex]
+ Đáp số của bài này là chậm 15,5s


Tiêu đề: Trả lời: Ánh sáng, dao đông/sóng cơ cần sự giúp đỡ
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 10:57:47 AM Ngày 17 Tháng Ba, 2012

Bài 3: Hai con lắc đơn giống hệt nhau, các quả cầu dao động có kích thước nhỏ làm bẳng chất có khối lượng riêng D = 7250(kg/m3). Dùng các con lắc nói trên để điều khiển các đồng hồ quả lắc. Đồng hồ thứ nhất đặt trong không khí và đồng hồ thứ hai đặt trong chân không. Khối lượng riêng của không khí là [tex]\rho = 1,3(kg/m^{3})[/tex]. Biết các điều kiện khác giống hệt nhau khi hai đồng hồ hoạt động. Nếu xem đồng hồ đặt trong chân không chạy đúng thì đồng hồ đặt trong không khí chạy nhanh hay chậm bao nhiêu sau một ngày đêm?
A. nhanh 7,75s          B. nhanh 15,5s          C. chậm 7,75s          D. chậm 15,5s


+ Ta có: [tex]\frac{T_{kk}}{Tck} = \sqrt{\frac{\rho _{vat}}{\rho _{vat} - \rho _{kk}}} = (1 - \frac{\rho _{kk}}{\rho _{vat}})^{-1/2} \simeq (1 + \frac{\rho _{kk}}{2\rho _{vat}})[/tex]  (vì [tex]\rho _{kk} << \rho _{vat}[/tex])

vì T'/T < 1 ==> đồng hồ chạy chậm

+ Ở trong chân không đồng hồ chạy đúng: T ------ [tex]\tau[/tex] = 86400(s)
  Ở trong không khí đồng hồ chạy sai:       T' ------ t
==> t = [tex]\frac{T'}{T}\tau[/tex] ==> thời gian chạy chậm: [tex]\Delta t = \tau - t = \frac{T' - T}{T}\tau = \frac{\rho _{kk}}{2\rho _{vật}}\tau \approx 7,75s[/tex]

Em giải quyết như vậy ra đáp số 7,75s. Còn nghiemtruong bảo đáp án bài này là 15,5s. Chẳng biết biến đổi sai ở đâu nữa nhờ thầy Quang Dương, thầy Triệu Béo, thầy Điền Quang, thầy Ngulau211 xem hộ em với


Tiêu đề: Trả lời: Ánh sáng, dao đông/sóng cơ cần sự giúp đỡ
Gửi bởi: Điền Quang trong 12:17:04 PM Ngày 17 Tháng Ba, 2012

Bài 3: Hai con lắc đơn giống hệt nhau, các quả cầu dao động có kích thước nhỏ làm bẳng chất có khối lượng riêng D = 7250(kg/m3). Dùng các con lắc nói trên để điều khiển các đồng hồ quả lắc. Đồng hồ thứ nhất đặt trong không khí và đồng hồ thứ hai đặt trong chân không. Khối lượng riêng của không khí là [tex]\rho = 1,3(kg/m^{3})[/tex]. Biết các điều kiện khác giống hệt nhau khi hai đồng hồ hoạt động. Nếu xem đồng hồ đặt trong chân không chạy đúng thì đồng hồ đặt trong không khí chạy nhanh hay chậm bao nhiêu sau một ngày đêm?
A. nhanh 7,75s          B. nhanh 15,5s          C. chậm 7,75s          D. chậm 15,5s


 ~O) Trong chân không: [tex]T_{0}=2\pi \sqrt{\frac{l}{g_{0}}}[/tex]

 ~O) Trong không khí: Theo ĐL II Newton:

[tex]\vec{P} + \vec{T}_{cang} + \vec{F}_{A}= \vec{0}[/tex]

[tex]\Rightarrow T_{cang}=P-F_{A}=mg_{0}-\rho .Vg_{0}[/tex]

[tex]\Rightarrow T_{cang}=\left<1- \frac{\rho}{D}\right>mg_{0}[/tex]

Gia tốc biểu kiến:

[tex]\Rightarrow g =\left<1- \frac{\rho}{D}\right>g_{0}[/tex]

Chu kỳ con lắc trong không khí:

[tex]T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}= 2\pi\sqrt{\frac{l}{\left<1- \frac{\rho}{D}\right>g_{0}}}=T_{0} \left<1-\frac{\rho }{D} \right>^{-\frac{1}{2}}[/tex]

 ~O) Ta có: Do [tex]\frac{\rho }{D} <<1[/tex] nên dùng công thức gần đúng:

[tex]\frac{T}{T_{0}}=\frac{T_{0}+\Delta T}{T_{0}}= 1+ \frac{\Delta T}{T_{0}}= \left<1-\frac{\rho }{D} \right>^{-\frac{1}{2}}\approx 1 +\frac{\rho }{2D}[/tex]

[tex]\Rightarrow \frac{\Delta T}{T_{0}}= \frac{\rho }{2D}= \frac{1,3}{2.7250}\approx 8,96.10^{-5} > 0[/tex]

Vậy đồng hồ trong không khí chạy chậm hơn.

 ~O) Thời gian chậm hơn sau một ngày đêm:

[tex]\tau = N. \left|\Delta T \right|= N. \left|\frac{\Delta T}{T_{0}} \right|=86400 .8,96.10^{-5}= 7,746 (s)[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Ánh sáng, dao đông/sóng cơ cần sự giúp đỡ
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 12:21:45 PM Ngày 17 Tháng Ba, 2012

Bài 3: Hai con lắc đơn giống hệt nhau, các quả cầu dao động có kích thước nhỏ làm bẳng chất có khối lượng riêng D = 7250(kg/m3). Dùng các con lắc nói trên để điều khiển các đồng hồ quả lắc. Đồng hồ thứ nhất đặt trong không khí và đồng hồ thứ hai đặt trong chân không. Khối lượng riêng của không khí là [tex]\rho = 1,3(kg/m^{3})[/tex]. Biết các điều kiện khác giống hệt nhau khi hai đồng hồ hoạt động. Nếu xem đồng hồ đặt trong chân không chạy đúng thì đồng hồ đặt trong không khí chạy nhanh hay chậm bao nhiêu sau một ngày đêm?
A. nhanh 7,75s          B. nhanh 15,5s          C. chậm 7,75s          D. chậm 15,5s


 ~O) Trong chân không: [tex]T_{0}=2\pi \sqrt{\frac{l}{g_{0}}}[/tex]

 ~O) Trong không khí: Theo ĐL II Newton:

[tex]\vec{P} + \vec{T}_{cang} + \vec{F}_{A}= \vec{0}[/tex]

[tex]\Rightarrow T_{cang}=P-F_{A}=mg_{0}-\rho .Vg_{0}[/tex]

[tex]\Rightarrow T_{cang}=\left<1- \frac{\rho}{D}\right>mg_{0}[/tex]

Gia tốc biểu kiến:

[tex]\Rightarrow g =\left<1- \frac{\rho}{D}\right>g_{0}[/tex]

Chu kỳ con lắc trong không khí:

[tex]T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}= 2\pi\sqrt{\frac{l}{\left<1- \frac{\rho}{D}\right>g_{0}}}=T_{0} \left<1-\frac{\rho }{D} \right>^{-\frac{1}{2}}[/tex]

 ~O) Ta có: Do [tex]\frac{\rho }{D} <<1[/tex] nên dùng công thức gần đúng:

[tex]\frac{T}{T_{0}}=\frac{T_{0}+\Delta T}{T_{0}}= 1+ \frac{\Delta T}{T_{0}}= \left<1-\frac{\rho }{D} \right>^{-\frac{1}{2}}\approx 1 +\frac{\rho }{2D}[/tex]

[tex]\Rightarrow \frac{\Delta T}{T_{0}}= \frac{\rho }{2D}= \frac{1,3}{2.7250}\approx 8,96.10^{-5} > 0[/tex]

Vậy đồng hồ trong không khí chạy chậm hơn.

 ~O) Thời gian chậm hơn sau một ngày đêm:

[tex]\tau = N. \left|\Delta T \right|= N. \left|\frac{\Delta T}{T_{0}} \right|=86400 .8,96.10^{-5}= 7,746 (s)[/tex]
Thầy làm có khác gì em làm đâu  :.))


Tiêu đề: Trả lời: Ánh sáng, dao đông/sóng cơ cần sự giúp đỡ
Gửi bởi: Điền Quang trong 12:26:36 PM Ngày 17 Tháng Ba, 2012

Thầy làm có khác gì em làm đâu  :.))


Thì em hỏi, thầy trả lời, còn muốn gì nữa?


Tiêu đề: Trả lời: Ánh sáng, dao đông/sóng cơ cần sự giúp đỡ
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 12:36:48 PM Ngày 17 Tháng Ba, 2012

Thầy làm có khác gì em làm đâu  :.))


Thì em hỏi, thầy trả lời, còn muốn gì nữa?
Ý em hỏi là cách giải của em sai hay đáp án sai mè. Thầy xem lại hộ em rồi kết luận luôn đi thầy  m:x


Tiêu đề: Trả lời: Ánh sáng, dao đông/sóng cơ cần sự giúp đỡ
Gửi bởi: Điền Quang trong 01:06:29 PM Ngày 17 Tháng Ba, 2012

Ý em hỏi là cách giải của em sai hay đáp án sai mè. Thầy xem lại hộ em rồi kết luận luôn đi thầy  m:x


Thầy giải lại tức là đã trả lời rồi đó. Bài này chắc là đáp án sai rồi.