Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Cuồng Phong trong 08:40:53 AM Ngày 16 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7075Tiêu đề: 4 bài hạt nhân ngtử cần sự giúp đỡ
Gửi bởi: Cuồng Phong trong 08:40:53 AM Ngày 16 Tháng Ba, 2012
Bài 1: Tiêm vào máu của bệnh nhân 10cm3 dung dịch có chứa 2411Na có chu kì bán rã T = 15h với nồng độ 10-3mol/lít. Sau 6h lấy 10cm3 máu tìm thấy 1,5.10-8 mol Na24. Coi Na24 phân bố đều. Thể tích máu của người được tiêm khoảng
A. 5 lít          B. 6 lít          C. 4 lít          D. 8 lít

Bài 2: Một hạt nhân có số khối A đang đứng yên, phát ra hạt [tex]\alpha[/tex] với tốc độ v. Lấy gần đúng khối lượng các hạt nhân theo số khối A khi tính theo đơn vị u. Tốc độ giật lùi của hạt nhân con là
A. [tex]\frac{2v}{A - 4}[/tex]          B. [tex]\frac{4v}{A + 4}[/tex]          C. [tex]\frac{4v}{A - 4}[/tex]          D. [tex]\frac{v}{A - 4}[/tex]

Bài 3: Quá trình biến đổi hạt nhân sau đây: 23892U [tex]\rightarrow[/tex] 23491X + Y1 + Y2 + Z1 + Z2 thuộc loại nào?
A. Hai lần phân rã [tex]\alpha[/tex] của U238, mỗi lần kèm theo một phóng xạ [tex]\gamma[/tex].
B. Một lần phân rã [tex]\alpha[/tex] và một lần phân rã [tex]\beta ^{-}[/tex] của U238, mỗi lần kèm theo một phóng xạ [tex]\gamma[/tex].
C. Hai lần phân rã [tex]\beta ^{+}[/tex] và một lần phân rã [tex]\beta ^{-}[/tex] của U238 kèm theo một phóng xạ [tex]\gamma[/tex].
D. Hai lần phân rã [tex]\beta ^{-}[/tex] và một lần phân rã [tex]\beta ^{+}[/tex] của U238 kèm theo một phóng xạ [tex]\gamma[/tex].

Bài 4: Để đo chu kì bán rã của chất phóng xạ, người ta dùng máy đếm xung. Bắt đầu đếm từ t0 = 0 đến t1 = 2h, máy đếm được X1 xung, đến t2 = 6h máy đếm được X2 = 2,3X1 xung. Chu kì bán rã của chất phóng xạ đó là
A. 4h 30phút 9s          B. 4h 2phút 33s          C. 4h 42phút 33s          D. 4h 12phút 3s


Tiêu đề: Trả lời: 4 bài hạt nhân ngtử cần sự giúp đỡ
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 09:44:57 AM Ngày 16 Tháng Ba, 2012

Bài 2: Một hạt nhân có số khối A đang đứng yên, phát ra hạt [tex]\alpha[/tex] với tốc độ v. Lấy gần đúng khối lượng các hạt nhân theo số khối A khi tính theo đơn vị u. Tốc độ giật lùi của hạt nhân con là
A. [tex]\frac{2v}{A - 4}[/tex]          B. [tex]\frac{4v}{A + 4}[/tex]          C. [tex]\frac{4v}{A - 4}[/tex]          D. [tex]\frac{v}{A - 4}[/tex]


[tex]^{A}_{Z}X \rightarrow ^{A - 4}_{Z}Y + ^{4}_{2}He[/tex]

Áp dụng định bảo toàn động lượng: 0 = 4v - (A - 4)[tex]v_{y}[/tex] ==> [tex]v_{y}= \frac{4v}{A-4}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: 4 bài hạt nhân ngtử cần sự giúp đỡ
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 09:48:38 AM Ngày 16 Tháng Ba, 2012

Bài 3: Quá trình biến đổi hạt nhân sau đây: 23892U [tex]\rightarrow[/tex] 23491X + Y1 + Y2 + Z1 + Z2 thuộc loại nào?
A. Hai lần phân rã [tex]\alpha[/tex] của U238, mỗi lần kèm theo một phóng xạ [tex]\gamma[/tex].
B. Một lần phân rã [tex]\alpha[/tex] và một lần phân rã [tex]\beta ^{-}[/tex] của U238, mỗi lần kèm theo một phóng xạ [tex]\gamma[/tex].
C. Hai lần phân rã [tex]\beta ^{+}[/tex] và một lần phân rã [tex]\beta ^{-}[/tex] của U238 kèm theo một phóng xạ [tex]\gamma[/tex].
D. Hai lần phân rã [tex]\beta ^{-}[/tex] và một lần phân rã [tex]\beta ^{+}[/tex] của U238 kèm theo một phóng xạ [tex]\gamma[/tex].


Gọi x, y và z là số phóng xạ anpha, b+ và b- của quá trình trên. Áp dụng định luật bảo toàn số khôi và điện tích ta có:
Số khối: 238 = 234 +4x ==> x = 1
Điện tích: 92 = 91 + 2x + y -z ==> y - z = -1
==> Đáp án B


Tiêu đề: Trả lời: 4 bài hạt nhân ngtử cần sự giúp đỡ
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 09:57:20 AM Ngày 16 Tháng Ba, 2012

Bài 4: Để đo chu kì bán rã của chất phóng xạ, người ta dùng máy đếm xung. Bắt đầu đếm từ t0 = 0 đến t1 = 2h, máy đếm được X1 xung, đến t2 = 6h máy đếm được X2 = 2,3X1 xung. Chu kì bán rã của chất phóng xạ đó là
A. 4h 30phút 9s          B. 4h 2phút 33s          C. 4h 42phút 33s          D. 4h 12phút 3s

Khi một hạt phóng xạ (anpha, beta)  đập vào máy, trong máy xuất hiện 1 xung điện; hệ đếm của máy tăng số đếm thêm 1 đơn vị ==> x là số hạt nhân bị phân rã

Từ đó ta có: [tex]X1 = No(1 - e^{-2\lambda })[/tex]       (1)
                  [tex]2,3X1 = No(1 - e^{-6\lambda })[/tex]   (2)
Lấy (2) chia (1) ==> [tex]-e^{-6\lambda } + 2,3e^{-2\lambda } -1,3 = 0[/tex] ==> [tex](e^{-2\lambda } - 1)[-(e^{-2\lambda })^{2} - e^{-2\lambda } + 1,3] = 0[/tex]  (3)

Giải phương trình (3) ==> [tex]\lambda[/tex] ==> T

Đáp số T = 4h 42phut 33 giây

Tiêu đề: Trả lời: 4 bài hạt nhân ngtử cần sự giúp đỡ
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 10:06:30 AM Ngày 16 Tháng Ba, 2012
Bài 1: Tiêm vào máu của bệnh nhân 10cm3 dung dịch có chứa 2411Na có chu kì bán rã T = 15h với nồng độ 10-3mol/lít. Sau 6h lấy 10cm3 máu tìm thấy 1,5.10-8 mol Na24. Coi Na24 phân bố đều. Thể tích máu của người được tiêm khoảng
A. 5 lít          B. 6 lít          C. 4 lít          D. 8 lít
Bài này được giải quyết trong chuyên mục "Tiến tới đề thi 2012-P.6: Hạt nhân". Mình post link gửi bài toàn bị lỗi, bạn chịu khó vào đó tìm xem đi ( ở trang 1 nhé)