Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thaoho trong 10:03:32 PM Ngày 15 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7072Tiêu đề: sóng cơ khó
Gửi bởi: thaoho trong 10:03:32 PM Ngày 15 Tháng Ba, 2012
em có mấy bài sóng cơ khó mà giải chưa ra.Vậy em post lên đây nhờ các sư phụ vào đây ra tay giúp đỡ em nữa nha.
Câu 1:Hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 50mm dao động cùng pha theo phương thẳng đứng trên mặt thoáng của một chất lỏng. Xét về một phía của đường trung trực của AB, người ta thấy vân cực đại bậc k đi qua điểm M có MA – MB = 12mm và vân cực đại bậc k + 3 đi qua điểm N có NA – NB = 36mm. Số điểm cực đại giao thoa trên đoạn AB dao động ngược pha với A, B là
A. 6         B. 5         C. 11           D. 4
Câu 2. Thực hiện giao thoa trên mặt nước với hai nguồn sóng kết hợp S1 và S2 cách nhau 8cm dao động điều hòa cùng pha, phát ra hai sóng có bước sóng 4cm. Một điểm A trên mặt nước nằm ở khoảng cách   kể từ S1 và AS1S1S2. Giá trị cực đại của   để tại A dao động với biên độ cực tiểu là
A. 11cm.             B. 15cm.             C. 8cm.         D. 10cm
Câu 3. Thực hiện giao thoa trên mặt nước với hai nguồn sóng kết hợp A, B cách nhau 20cm dao động điều hòa cùng pha, cùng tần số f = 40Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 1,2m/s. Xét trên đường tròn tâm A, bán kính AB, điểm dao động với biên độ cực đại, cách đường trung trực của AB một khoảng gần nhất bằng
A. 27,75mm         B. 21,1mm        C. 19,76mm             D. 32,4mm.


Tiêu đề: Trả lời: sóng cơ khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:29:13 PM Ngày 15 Tháng Ba, 2012
em có mấy bài sóng cơ khó mà giải chưa ra.Vậy em post lên đây nhờ các sư phụ vào đây ra tay giúp đỡ em nữa nha.
Câu 1:Hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 50mm dao động cùng pha theo phương thẳng đứng trên mặt thoáng của một chất lỏng. Xét về một phía của đường trung trực của AB, người ta thấy vân cực đại bậc k đi qua điểm M có MA – MB = 12mm và vân cực đại bậc k + 3 đi qua điểm N có NA – NB = 36mm. Số điểm cực đại giao thoa trên đoạn AB dao động ngược pha với A, B là
A. 6         B. 5         C. 11           D. 4
MA-MB=12mm
NA-NB=36mm
[tex]==>2MN=36-12 ==> MN=12mm[/tex]
Giữa MN có 4 cực đại [tex]==> 3\lambda/2=12 ==> \lambda=8mm.[/tex]
Số cực đại trên AB : [tex]AB/\lambda=50/8=6,25 ==>[/tex] 13 cực đại
B,A thuộc bó sóng cuối ==> bó sóng 5,3,1,-1,-3,-5 ngược pha với nguồnTiêu đề: Trả lời: sóng cơ khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:48:40 PM Ngày 15 Tháng Ba, 2012
Câu 3. Thực hiện giao thoa trên mặt nước với hai nguồn sóng kết hợp A, B cách nhau 20cm dao động điều hòa cùng pha, cùng tần số f = 40Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 1,2m/s. Xét trên đường tròn tâm A, bán kính AB, điểm dao động với biên độ cực đại, cách đường trung trực của AB một khoảng gần nhất bằng
A. 27,75mm         B. 21,1mm        C. 19,76mm             D. 32,4mm.


Câu 2 em Post lại bài đi mất dữ liệu rồi

+[tex]\lambda=1,2/40=3cm[/tex]
+Điểm dao động cực đại gần đường TT nhất chỉ có thể là điểm thuộc đường cực đại thứ 1
[tex]==> MA-MB=\lambda, mà MA=AB ==> MB=AB-\lambda=17cm[/tex]
+[tex] MA^2=AH'^2+MH'^2 ; MB^2=BH'^2+MH'^2 [/tex]
[tex]==> 111=AH'^2-BH'^2=AH'^2-(20-AH')^2[/tex]
[tex]==> 111=40AH'-400 ==> AH'=511/40=12,775 [/tex]
[tex]==> MH=2,775cm=27,75mm[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: sóng cơ khó
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:07:23 AM Ngày 16 Tháng Ba, 2012
em có mấy bài sóng cơ khó mà giải chưa ra.Vậy em post lên đây nhờ các sư phụ vào đây ra tay giúp đỡ em nữa nha.
Câu 1:Hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 50mm dao động cùng pha theo phương thẳng đứng trên mặt thoáng của một chất lỏng. Xét về một phía của đường trung trực của AB, người ta thấy vân cực đại bậc k đi qua điểm M có MA – MB = 12mm và vân cực đại bậc k + 3 đi qua điểm N có NA – NB = 36mm. Số điểm cực đại giao thoa trên đoạn AB dao động ngược pha với A, B là
A. 6         B. 5         C. 11           D. 4


Tại  điểm M có [tex]MA – MB = k\lambda[/tex]

Tại  điểm N có [tex]NA – NB = ( k + 3 )\lambda[/tex]

Hiệu số cho ta [tex]3\lambda = 24 mm \Rightarrow \lambda = 8 mm[/tex]

Tại những điểm trên trên AB và có biên độ cực đại ta có hai sóng thành phần cùng pha nhau nên những điểm cần tìm phải cách các nguồn bằng một số nguyên lần bước sóng . Nghĩa là :

[tex]d_{2} + d_{1} = n\lambda = AB \Leftrightarrow 8n = 50[/tex]

Vậy không tồn tại điểm nào


Tiêu đề: Trả lời: sóng cơ khó
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 10:10:53 AM Ngày 16 Tháng Ba, 2012
Bài 1 em đồng ý với thầy Quang Dương. [tex]\frac{AB}{\lambda }[/tex] = 6,25 thì trên S1S2 ko thể tồn tại phần tử nào dao động cùng pha với hai nguồn!


Tiêu đề: Trả lời: sóng cơ khó
Gửi bởi: thaoho trong 10:03:48 PM Ngày 16 Tháng Ba, 2012
em post lại câu 2 các bác vào đây giải hộ em với nhá
Câu 2: Thực hiện giao thoa trên mặt nước với hai nguồn sóng kết hợp S1 và S2 cách nhau 8cm dao động điều hòa cùng pha, phát ra hai sóng có bước sóng 4cm. Một điểm A trên mặt nước nằm ở khoảng cách  l kể từ S1 và AS1 vuông góc với S1S2. Giá trị cực đại của l  để tại A dao động với biên độ cực tiểu là
A. 11cm.             B. 15cm.             C. 8cm.         D. 10cm


Tiêu đề: Trả lời: sóng cơ khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:14:48 AM Ngày 17 Tháng Ba, 2012
em post lại câu 2 các bác vào đây giải hộ em với nhá
Câu 2: Thực hiện giao thoa trên mặt nước với hai nguồn sóng kết hợp S1 và S2 cách nhau 8cm dao động điều hòa cùng pha, phát ra hai sóng có bước sóng 4cm. Một điểm A trên mặt nước nằm ở khoảng cách  l kể từ S1 và AS1 vuông góc với S1S2. Giá trị cực đại của l  để tại A dao động với biên độ cực tiểu là
A. 11cm.             B. 15cm.             C. 8cm.         D. 10cm
Vị trí A thuộc cực tiểu mà lại xa nhất ==> đó là cực tiểu thuộc cực tiểu đầu tiên tính từ k=0
[tex]==> AS2-AS1=0,5\lambda=2[/tex]
Mặt khác : [tex]AS2^2-AS1^2=AB^2 ==> AS1+AS2=AB^2/(AS2-AS1)=32[/tex]
==> AS1=15cm