Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: mark_bk99 trong 07:46:04 PM Ngày 13 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7036Tiêu đề: Hạt nhân
Gửi bởi: mark_bk99 trong 07:46:04 PM Ngày 13 Tháng Ba, 2012
Câu 1: Dùng hạt proton có động năng Kp=1,6MeV bắn phá hạt nhân 7Li3 đứng yên. Sau pư ta thu được hai hạt giống nhau có cùng động năng và pư toả một năng lượng Q=17,4MeV. Động năng của mỗi hạt sau pư có giá trị là:
A.K=8,7MeV                 B K=9,5MeV             C K=3,2MeV       D K=35,8MeV

Câu 2:Hạt nhân Poloni 210Po84  phóng xạ anpha và biến đổi thành hạt nhân chì. Ban đầu có một mẫu Po nguyên chất.Tại thời điểm t tỉ số khối lượng chì tạo thành và kl Po còn lại là 7:1.Tại thời điểm t+414 ngày thì tỉ số kl chì tạo thành và kl Po còn lại là 63:1.Tính chu kì bán rã của Po

Câu này nếu làm nhiều thì có thể nhớ Po có chu kì bán rã là 138 ngày.Nếu đề không hỏi Po mà hỏi một chất X nào khác mà mình không bik chu kì bán rã phải giải ra (cách của em làm biến đổi dài, giải PT mũ ,tốn thời gian).Thầy nào có cách nhanh hơn giúp em 1 tay.

Tại t Khối lượng chì tạo thành chính bằng kl Po phân rã -->1-2-t/T/2 -t/T=7.
Tại t1=t+414 : 1-2 -t1/T/2 -t/T Từ đó biến đổi -->T (dài quá dễ sai nữa)

Câu 3: Dùng proton bắn vào hạt nhân 9Be4 đứng yên để gây pư: p + 9Be4 -->X +6Li3. Biết động năng của các hạt p,X,6Li3 lần lượt là 5,45MeV,4MeV,3,575MeV. Coi khối lượng các hạt tính theo u gần bằng số khối của nó. Góc hợp bởi hướng chuyển động của các hạt p và X gần bằng:
A.45o         B 120o       C 60o        D 90 o


Tiêu đề: Trả lời: Hạt nhân
Gửi bởi: Điền Quang trong 08:41:48 PM Ngày 13 Tháng Ba, 2012

Câu1.Dùng hạt proton có động năng Kp=1,6MeV bắn phá hạt nhân 7Li3 đứng yên.Sau pư ta thu được hai hạt giống nhau có cùng động năng và pư toản một năng lượng Q=17,4MeV.Động năng của mỗi hạt sau pư có giá trị là:
A.K=8,7MeV                 B K=9,5MeV             C K=3,2MeV       D K=35,8MeV


Ta có: [tex]K_{p}+ \Delta E = 2K[/tex]

Thế vào là tính ra động năng của hai hạt.


Tiêu đề: Trả lời: Hạt nhân
Gửi bởi: Điền Quang trong 08:53:09 PM Ngày 13 Tháng Ba, 2012

Câu 3: Dùng proton bắn vào hạt nhân 9Be4 đứng yên để gây pư: p + 9Be4 -->X +6Li3. Biết động năng của các hạt p,X,6Li3 lần lượt là 5,45MeV,4MeV,3,575MeV. Coi khối lượng các hạt tính theo u gần bằng số khối của nó. Góc hợp bởi hướng chuyển động của các hạt p và X gần bằng:
A.45       B 120o       C 60o        D 90 o


Ta có: [tex]p^{2}=2Km[/tex]

Trước hết tính ba động lượng của ba hạt proton, X và Liti.

Sau đó dùng công thức: [tex]p_{H}^{2}= p_{X}^{2}+ p_{Li}^{2}+ 2p_{X}p_{Li}cos\alpha[/tex]

Trong đó: [tex]\alpha= \left( \vec{p}_{X}, \, \vec{p}_{Li} \right)[/tex]

Thế vào tính ra góc cần tìm.


Tiêu đề: Trả lời: Hạt nhân
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 09:00:27 PM Ngày 13 Tháng Ba, 2012
câu 2: từ 2 dữ kiện đầu => 2^(-t/T) và 2^( - (t+414)/T)
=> t/T và t+414/T
chia 2 vế mất ẩn T => t