Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Cuồng Phong trong 01:40:18 PM Ngày 13 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7033Tiêu đề: 4 bài điện xoay chiều cần sự giúp đỡ
Gửi bởi: Cuồng Phong trong 01:40:18 PM Ngày 13 Tháng Ba, 2012
Bài 1: Một mạch điện gồm hai hộp kín X và Y mắc nối tiếp với nhau (trong X và Y không chứa các đoạn mạch song song). Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế không đổi U = 12V thì thấy hiệu điện thế hai đầu Y là UY = 12V. Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế xoay chiều UAB = [tex]100\sqrt{2}cos\left<100\pi t - \frac{\pi }{3} \right>(V)[/tex] thì hiệu điện thế hai đầu X có phương trình UX = [tex]50\sqrt{6}cos\left<100\pi t - \frac{\pi }{6} \right>(V)[/tex], cường độ dòng điện trong mạch là i = [tex]2\sqrt{2}cos\left<100\pi t - \frac{\pi }{6} \right>(A)[/tex]. Nếu tần số góc của hiệu điện thế là [tex]\omega = 200\pi rad/s[/tex] thì I = [tex]\frac{4}{\sqrt{7}}(A)[/tex] và UY = [tex]\frac{200}{\sqrt{7}}(V)[/tex]. X,Y chứa những phần tử nào, tìm độ lớn của chúng.
A. X chứa R = [tex]25\sqrt{3}\Omega[/tex], Y chứa C = [tex]\frac{0,4}{\pi }(\mu F)[/tex], R = [tex]25\sqrt{6}\Omega[/tex]
B. X chứa R = [tex]25\sqrt{3}\Omega[/tex], L = [tex]\frac{1}{\pi }(H)[/tex], C = [tex]\frac{10^{-4}}{\pi }(\mu F)[/tex], Y chứa C = [tex]\frac{0,4}{\pi }(mF)[/tex]
C. X chứa R = [tex]25\sqrt{6}\Omega[/tex], Y chứa L = [tex]\frac{5}{12\pi }H[/tex], C = [tex]\frac{1,5}{\pi }. 10^{-4}F[/tex]
D. X chứa R = [tex]25\sqrt{3}\Omega[/tex], Y chứa L = [tex]\frac{5}{12\pi }H[/tex], C = [tex]\frac{1,5}{\pi }. 10^{-4}F[/tex]

Bài 2: Khi đặt vào hai đầu cuộn dây một điện áp xoay chiều có U hiệu dụng là 120V và f=50Hz thì thấy dòng điện chạy qua cuộn dây có giá trị hiệu dụng là 2A và trễ pha 60 độ so với hai đầu đoạn mạch. Khi mắc nối tiếp cuộn dây trên với một đoạn mạch điện X rồi đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều như trên thì thấy I hiệu dụng qua mạch là 1A và sớm pha 30 độ so với điện áp hai đầu mạch X. Tìm công suất tiêu thụ của đoạn mạch trên.

Bài 3: Cho mạch điện như hình vẽ. uAB = [tex]120\sqrt{2}cos100\pi t(V)[/tex], cuộn dây thuần cảm.
1. Đặt R = 30[tex]\Omega[/tex], khi C = C1 = [tex]\frac{1}{9\pi }mF[/tex] hoặc C = C2 = [tex]\frac{1}{3\pi }mF[/tex] thì độ lệch pha giữa dòng điện i và hiệu điện thế uAB có độ lớn như nhau. Hãy viết i trong mỗi trường hợp. Nhận xét và vẽ đồ thị biểu diễn sự thay đổi cường độ hiệu dụng qua mạch theo C khi C tăng liên tục từ C1 đến C2.
2. C bằng bao nhiệu để khi R thay đổi thì hiệu điện thế hiệu dụng A và M không đổi.

Bài 4: Cho mạch điện như hình vẽ. Biết u = [tex]U_{0}cos100\pi t(V)[/tex], UMN = 120V, UAM lệch pha so với uMN là 1400; uAM lệch pha so với uMB là 1100, uAM lệch pha so với uAB là 900. Cho R = [tex]40\sqrt{3}\Omega[/tex]. Hãy viết biểu thức hiệu điện thế tức thời giữa hai điểm NB và tính r,L,C


Tiêu đề: Trả lời: 4 bài điện xoay chiều cần sự giúp đỡ
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 02:41:53 PM Ngày 13 Tháng Ba, 2012
Bài 1: Một mạch điện gồm hai hộp kín X và Y mắc nối tiếp với nhau (trong X và Y không chứa các đoạn mạch song song). Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế không đổi U = 12V thì thấy hiệu điện thế hai đầu Y là UY = 12V. Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế xoay chiều UAB = [tex]100\sqrt{2}cos\left<100\pi t - \frac{\pi }{3} \right>(V)[/tex] thì hiệu điện thế hai đầu X có phương trình UX = [tex]50\sqrt{6}cos\left<100\pi t - \frac{\pi }{6} \right>(V)[/tex], cường độ dòng điện trong mạch là i = [tex]2\sqrt{2}cos\left<100\pi t - \frac{\pi }{6} \right>(A)[/tex]. Nếu tần số góc của hiệu điện thế là [tex]\omega = 200\pi rad/s[/tex] thì I = [tex]\frac{4}{\sqrt{7}}(A)[/tex] và UY = [tex]\frac{200}{\sqrt{7}}(V)[/tex]. X,Y chứa những phần tử nào, tìm độ lớn của chúng.
A. X chứa R = [tex]25\sqrt{3}\Omega[/tex], Y chứa C = [tex]\frac{0,4}{\pi }(\mu F)[/tex], R = [tex]25\sqrt{6}\Omega[/tex]
B. X chứa R = [tex]25\sqrt{3}\Omega[/tex], L = [tex]\frac{1}{\pi }(H)[/tex], C = [tex]\frac{10^{-4}}{\pi }(\mu F)[/tex], Y chứa C = [tex]\frac{0,4}{\pi }(mF)[/tex]
C. X chứa R = [tex]25\sqrt{6}\Omega[/tex], Y chứa L = [tex]\frac{5}{12\pi }H[/tex], C = [tex]\frac{1,5}{\pi }. 10^{-4}F[/tex]
D. X chứa R = [tex]25\sqrt{3}\Omega[/tex], Y chứa L = [tex]\frac{5}{12\pi }H[/tex], C = [tex]\frac{1,5}{\pi }. 10^{-4}F[/tex]


Dự kiện có vẻ rắc rối nhưng có thể nhìn nhanh ra đáp án :D
Ta thấy i cùng pha với ux, u trễ pha pi/6 so với i ==> đáp án B


Tiêu đề: Trả lời: 4 bài điện xoay chiều cần sự giúp đỡ
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 02:53:00 PM Ngày 13 Tháng Ba, 2012

Bài 2: Khi đặt vào hai đầu cuộn dây một điện áp xoay chiều có U hiệu dụng là 120V và f=50Hz thì thấy dòng điện chạy qua cuộn dây có giá trị hiệu dụng là 2A và trễ pha 60 độ so với hai đầu đoạn mạch. Khi mắc nối tiếp cuộn dây trên với một đoạn mạch điện X rồi đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều như trên thì thấy I hiệu dụng qua mạch là 1A và sớm pha 30 độ so với điện áp hai đầu mạch X. Tìm công suất tiêu thụ của đoạn mạch trên.


- Mạch chỉ có dây:  Zd = U/I1 = 60ôm.
- Mạch dây nối tiếp với X: Ud = 60.1 = 60V.
Góc (Ud,Ux) = 60o + 30o =90o ==> [tex]cos(U,Ux) = 60/120 = 1/2[/tex] ==> Góc (U,Ux) = 60o ==> u sớm pha hơn i góc 30o
P = UIcos(phi) = 120.1.cos(30o)


Tiêu đề: Trả lời: 4 bài điện xoay chiều cần sự giúp đỡ
Gửi bởi: khanhhuyen trong 02:55:09 PM Ngày 13 Tháng Ba, 2012
bài 4
giản đồ như hình
(UMN,UMB)=140-110=30 =>(UNB,UMB)=60
=> UMB=UMN/cos(30)=60[tex]\sqrt{3}[/tex]
và, UNB=60[tex]\sqrt{3}[/tex].cos60=30[tex]\sqrt{3}[/tex]=UR
=>IR=Im=30[tex]\sqrt{3}[/tex]/40[tex]\sqrt{3}[/tex]=0.75A =IC
=>IC.ZC=UMN
=>ZC=120/0.75=500/3 J
=>C=3/500.1/100[tex]\pi[/tex] =6.10^-5/[tex]\pi[/tex]


hix, thế đã, phần này em mới học nên gà quá, ngồi máy tính 1 lúc mà mắt em hoa lên, nhờ các bác chỉ giúp, em đoán là em có mắc sai lầm. hi hiTiêu đề: Trả lời: 4 bài điện xoay chiều cần sự giúp đỡ
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 03:06:20 PM Ngày 13 Tháng Ba, 2012

Bài 3: Cho mạch điện như hình vẽ. uAB = [tex]120\sqrt{2}cos100\pi t(V)[/tex], cuộn dây thuần cảm.
1. Đặt R = 30[tex]\Omega[/tex], khi C = C1 = [tex]\frac{1}{9\pi }mF[/tex] hoặc C = C2 = [tex]\frac{1}{3\pi }mF[/tex] thì độ lệch pha giữa dòng điện i và hiệu điện thế uAB có độ lớn như nhau. Hãy viết i trong mỗi trường hợp. Nhận xét và vẽ đồ thị biểu diễn sự thay đổi cường độ hiệu dụng qua mạch theo C khi C tăng liên tục từ C1 đến C2.
2. C bằng bao nhiệu để khi R thay đổi thì hiệu điện thế hiệu dụng A và M không đổi.

Khi ZC = ZC1 = 90 và ZC = ZC2 = 30 thì độ lớn pha giữa u và i như nhau ==> [tex]\varphi 2 = - \varphi 1[/tex],  [tex]ZL = \frac{ZC1 + ZC2}{2} = 60\Omega[/tex] và  I1 = I2
Io1 = Io2 = [tex]\frac{120\sqrt{2}}{\sqrt{30^{3} + (60 - 90)^{2}}} = 4(A)[/tex]
[tex]tan\varphi 2 = -tan\varphi 1 = \frac{60 - 30}{30} = 1[/tex] ==> [tex]\varphi 2 = - \varphi 1 = \frac{\Pi }{4}[/tex]
==> [tex]i1 = 4cos(100\Pi t - \frac{\Pi }{4})[/tex]
      [tex]i2 = 4cos(100\Pi t + \frac{\Pi }{4})[/tex]Tiêu đề: Trả lời: 4 bài điện xoay chiều cần sự giúp đỡ
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 03:26:51 PM Ngày 13 Tháng Ba, 2012
bài 4
giản đồ như hình
(UMN,UMB)=140-110=30 =>(UNB,UMB)=60
=> UMB=UMN/cos(30)=60[tex]\sqrt{3}[/tex][/b]
và, UNB=60[tex]\sqrt{3}[/tex].cos60=30[tex]\sqrt{3}[/tex]=UR
=>IR=Im=30[tex]\sqrt{3}[/tex]/40[tex]\sqrt{3}[/tex]=0.75A =IC
=>IC.ZC=UMN
=>ZC=120/0.75=500/3 J
=>C=3/500.1/100[tex]\pi[/tex] =6.10^-5/[tex]\pi[/tex]
hix, thế đã, phần này em mới học nên gà quá, ngồi máy tính 1 lúc mà mắt em hoa lên, nhờ các bác chỉ giúp, em đoán là em có mắc sai lầm. hi hi

Bạn tính nhầm mất ở dòng màu đỏ: UMB=UMN/cos(30) = 240[tex]\sqrt{3}[/tex]
Từ giản đồ của bạn ta tính được UR = UNB. Góc (UAB,UMB) = 111o - 90o = 20o ==> Góc (UNB,UAB) = 60o - 20o = 40o ==> biểu thức uNB.
Từ tam giác vuông O.U_MB.U_AB tính được U_AM ==> r và L


Tiêu đề: Trả lời: 4 bài điện xoay chiều cần sự giúp đỡ
Gửi bởi: khanhhuyen trong 03:30:40 PM Ngày 13 Tháng Ba, 2012
bài 4
giản đồ như hình
(UMN,UMB)=140-110=30 =>(UNB,UMB)=60
=> UMB=UMN/cos(30)=60[tex]\sqrt{3}[/tex][/b]
và, UNB=60[tex]\sqrt{3}[/tex].cos60=30[tex]\sqrt{3}[/tex]=UR
=>IR=Im=30[tex]\sqrt{3}[/tex]/40[tex]\sqrt{3}[/tex]=0.75A =IC
=>IC.ZC=UMN
=>ZC=120/0.75=500/3 J
=>C=3/500.1/100[tex]\pi[/tex] =6.10^-5/[tex]\pi[/tex]
hix, thế đã, phần này em mới học nên gà quá, ngồi máy tính 1 lúc mà mắt em hoa lên, nhờ các bác chỉ giúp, em đoán là em có mắc sai lầm. hi hi

Bạn tính nhầm mất ở dòng màu đỏ: UMB=UMN/cos(30) = 240[tex]\sqrt{3}[/tex]
Từ giản đồ của bạn ta tính được UR = UNB. Góc (UAB,UMB) = 111o - 90o = 20o ==> Góc (UNB,UAB) = 60o - 20o = 40o ==> biểu thức uNB.
Từ tam giác vuông O.U_MB.U_AB tính được U_AM ==> r và L
đúng rồi, chỗ đó bthức ko sai nhưng nhẩm sai. hi hi, thank bác


Tiêu đề: Trả lời: 4 bài điện xoay chiều cần sự giúp đỡ
Gửi bởi: khanhhuyen trong 03:32:51 PM Ngày 13 Tháng Ba, 2012
bài 4
giản đồ như hình
(UMN,UMB)=140-110=30 =>(UNB,UMB)=60
=> UMB=UMN/cos(30)=80[tex]\sqrt{3}[/tex]
và, UNB=80[tex]\sqrt{3}[/tex].cos60=40[tex]\sqrt{3}[/tex]=UR
=>IR=Im=40[tex]\sqrt{3}[/tex]/40[tex]\sqrt{3}[/tex]=1A =IC
=>IC.ZC=UMN
=>ZC=120/1=120
=>C=1/120.1/100[tex]\pi[/tex] =10^-5/(1.2[tex]\pi[/tex])Tiêu đề: Hỏi bài 1
Gửi bởi: Cuồng Phong trong 08:36:16 PM Ngày 13 Tháng Ba, 2012
Bài 1: Một mạch điện gồm hai hộp kín X và Y mắc nối tiếp với nhau (trong X và Y không chứa các đoạn mạch song song). Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế không đổi U = 12V thì thấy hiệu điện thế hai đầu Y là UY = 12V. Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế xoay chiều UAB = [tex]100\sqrt{2}cos\left<100\pi t - \frac{\pi }{3} \right>(V)[/tex] thì hiệu điện thế hai đầu X có phương trình UX = [tex]50\sqrt{6}cos\left<100\pi t - \frac{\pi }{6} \right>(V)[/tex], cường độ dòng điện trong mạch là i = [tex]2\sqrt{2}cos\left<100\pi t - \frac{\pi }{6} \right>(A)[/tex]. Nếu tần số góc của hiệu điện thế là [tex]\omega = 200\pi rad/s[/tex] thì I = [tex]\frac{4}{\sqrt{7}}(A)[/tex] và UY = [tex]\frac{200}{\sqrt{7}}(V)[/tex]. X,Y chứa những phần tử nào, tìm độ lớn của chúng.
A. X chứa R = [tex]25\sqrt{3}\Omega[/tex], Y chứa C = [tex]\frac{0,4}{\pi }(\mu F)[/tex], R = [tex]25\sqrt{6}\Omega[/tex]
B. X chứa R = [tex]25\sqrt{3}\Omega[/tex], L = [tex]\frac{1}{\pi }(H)[/tex], C = [tex]\frac{10^{-4}}{\pi }(\mu F)[/tex], Y chứa C = [tex]\frac{0,4}{\pi }(mF)[/tex]
C. X chứa R = [tex]25\sqrt{6}\Omega[/tex], Y chứa L = [tex]\frac{5}{12\pi }H[/tex], C = [tex]\frac{1,5}{\pi }. 10^{-4}F[/tex]
D. X chứa R = [tex]25\sqrt{3}\Omega[/tex], Y chứa L = [tex]\frac{5}{12\pi }H[/tex], C = [tex]\frac{1,5}{\pi }. 10^{-4}F[/tex]


Dự kiện có vẻ rắc rối nhưng có thể nhìn nhanh ra đáp án :D
Ta thấy i cùng pha với ux, u trễ pha pi/6 so với i ==> đáp án B

+ Đáp số bài 1 là D, không hiểu suy luận nhanh ra đáp số như thế nào? Gacongnghiep chỉ giùm.
+ Còn câu 2/bài 3 nữa, mong mọi người hướng dẫn giúp.


Tiêu đề: Trả lời: 4 bài điện xoay chiều cần sự giúp đỡ
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 09:23:01 PM Ngày 13 Tháng Ba, 2012

+ Còn câu 2/bài 3 nữa, mong mọi người hướng dẫn giúp.
[tex]U_{AM} = \frac{U}{\sqrt{\frac{R^{2} + (ZL - ZC)^{2}}{R^{2} + ZL^{2}}}} = \frac{U}{\sqrt{1 + \frac{ZC^{2} -2ZLZC}{R^{2} + ZL^{2}}}}[/tex] Đểm UAM ko đổi khi R biến thiên thì [tex]ZC^{2} -2ZLZC = 0[/tex]Tiêu đề: Trả lời: 4 bài điện xoay chiều cần sự giúp đỡ
Gửi bởi: Cuồng Phong trong 12:03:02 PM Ngày 14 Tháng Ba, 2012
Vui lòng giúp em bài 1


Tiêu đề: Trả lời: 4 bài điện xoay chiều cần sự giúp đỡ
Gửi bởi: Quỷ Lệ. trong 10:42:49 AM Ngày 08 Tháng Tư, 2012

Bài 2: Khi đặt vào hai đầu cuộn dây một điện áp xoay chiều có U hiệu dụng là 120V và f=50Hz thì thấy dòng điện chạy qua cuộn dây có giá trị hiệu dụng là 2A và trễ pha 60 độ so với hai đầu đoạn mạch. Khi mắc nối tiếp cuộn dây trên với một đoạn mạch điện X rồi đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều như trên thì thấy I hiệu dụng qua mạch là 1A và sớm pha 30 độ so với điện áp hai đầu mạch X. Tìm công suất tiêu thụ của đoạn mạch trên.[tex]cos(U,Ux) = 60/120 = 1/2[/tex] ==> Góc (U,Ux) = 60o
Ai giải thích chỗ cos(U,Ux) sao lại bằng 60/120 hộ mình với


Tiêu đề: Trả lời: 4 bài điện xoay chiều cần sự giúp đỡ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 01:13:03 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2012
Bài 1: Một mạch điện gồm hai hộp kín X và Y mắc nối tiếp với nhau (trong X và Y không chứa các đoạn mạch song song). Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế không đổi U = 12V thì thấy hiệu điện thế hai đầu Y là UY = 12V. Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế xoay chiều UAB = [tex]100\sqrt{2}cos\left<100\pi t - \frac{\pi }{3} \right>(V)[/tex] thì hiệu điện thế hai đầu X có phương trình UX = [tex]50\sqrt{6}cos\left<100\pi t - \frac{\pi }{6} \right>(V)[/tex], cường độ dòng điện trong mạch là i = [tex]2\sqrt{2}cos\left<100\pi t - \frac{\pi }{6} \right>(A)[/tex]. Nếu tần số góc của hiệu điện thế là [tex]\omega = 200\pi rad/s[/tex] thì I = [tex]\frac{4}{\sqrt{7}}(A)[/tex] và UY = [tex]\frac{200}{\sqrt{7}}(V)[/tex]. X,Y chứa những phần tử nào, tìm độ lớn của chúng.
A. X chứa R = [tex]25\sqrt{3}\Omega[/tex], Y chứa C = [tex]\frac{0,4}{\pi }(\mu F)[/tex], R = [tex]25\sqrt{6}\Omega[/tex]
B. X chứa R = [tex]25\sqrt{3}\Omega[/tex], L = [tex]\frac{1}{\pi }(H)[/tex], C = [tex]\frac{10^{-4}}{\pi }(\mu F)[/tex], Y chứa C = [tex]\frac{0,4}{\pi }(mF)[/tex]
C. X chứa R = [tex]25\sqrt{6}\Omega[/tex], Y chứa L = [tex]\frac{5}{12\pi }H[/tex], C = [tex]\frac{1,5}{\pi }. 10^{-4}F[/tex]
D. X chứa R = [tex]25\sqrt{3}\Omega[/tex], Y chứa L = [tex]\frac{5}{12\pi }H[/tex], C = [tex]\frac{1,5}{\pi }. 10^{-4}F[/tex]
Bài này cũng có thể đoán nhanh ĐA.
TH1 chắc chắn X không chứa tụ, Y có chứa tụ hoặc Y có chứa R=1om (loại vì không có R=1om)
TH2: Nhận thấy ux đồng pha i ==> trong X cũng chẳng có L nốt mà chỉ có R thôi.
lại thấy U mạch nhanh pha hơn I 1 góc < 90 ==> Mạch Y có thêm L và có thể có thêm R
Vậy ta có thể nhận ĐA C,D mà [tex]R=Ux/I=25\sqrt{3}(\Omega)[/tex]
ĐA (D)


Tiêu đề: Trả lời: 4 bài điện xoay chiều cần sự giúp đỡ
Gửi bởi: Quỷ Lệ. trong 04:34:26 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2012

Bài 2: Khi đặt vào hai đầu cuộn dây một điện áp xoay chiều có U hiệu dụng là 120V và f=50Hz thì thấy dòng điện chạy qua cuộn dây có giá trị hiệu dụng là 2A và trễ pha 60 độ so với hai đầu đoạn mạch. Khi mắc nối tiếp cuộn dây trên với một đoạn mạch điện X rồi đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều như trên thì thấy I hiệu dụng qua mạch là 1A và sớm pha 30 độ so với điện áp hai đầu mạch X. Tìm công suất tiêu thụ của đoạn mạch trên.


- Mạch chỉ có dây:  Zd = U/I1 = 60ôm.
- Mạch dây nối tiếp với X: Ud = 60.1 = 60V.
Góc (Ud,Ux) = 60o + 30o =90o ==> [tex]cos(U,Ux) = 60/120 = 1/2[/tex] ==> Góc (U,Ux) = 60o ==> u sớm pha hơn i góc 30o
P = UIcos(phi) = 120.1.cos(30o)
Bản có thể nói rõ chỗ cos(U,Ux)=60/120 là thế nào không mình chưa hiểu rõ.
Mà kết quả bài này chưa đúng không có kết quả trong đáp án


Tiêu đề: Trả lời: 4 bài điện xoay chiều cần sự giúp đỡ
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 04:52:36 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2012
Hazzzz chỗ đó nhầm mất rùi!

Góc (Ud,Ux) = 60o + 30o =90o  ==> tam giác OUxU là tam giác vuông tại Ux (bạn vẽ hình ra sẽ thấy)

==> [tex]sin(U,U_{x}) = \frac{U_{d}}{U} = 1/2[/tex]  ==> góc (U,Ux) = 30o ==> u cùng pha vs i

P = UI = 120W

Bạn đưa đáp án lên mình xem nào


Tiêu đề: Trả lời: 4 bài điện xoay chiều cần sự giúp đỡ
Gửi bởi: Quỷ Lệ. trong 04:59:10 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2012
Hazzzz chỗ đó nhầm mất rùi!

Góc (Ud,Ux) = 60o + 30o =90o  ==> tam giác OUxU là tam giác vuông tại Ux (bạn vẽ hình ra sẽ thấy)

==> [tex]sin(U,U_{x}) = \frac{U_{d}}{U} = 1/2[/tex]  ==> góc (U,Ux) = 30o ==> u cùng pha vs i

P = UI = 120W

Bạn đưa đáp án lên mình xem nào

chỗ này mình vẫn chưa hiểu lắm
[tex]sin(U,U_{x}) = \frac{U_{d}}{U} = 1/2[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: 4 bài điện xoay chiều cần sự giúp đỡ
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 05:20:20 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2012
Hazzzz chỗ đó nhầm mất rùi!

Góc (Ud,Ux) = 60o + 30o =90o  ==> tam giác OUxU là tam giác vuông tại Ux (bạn vẽ hình ra sẽ thấy)

==> [tex]sin(U,U_{x}) = \frac{U_{d}}{U} = 1/2[/tex]  ==> góc (U,Ux) = 30o ==> u cùng pha vs i

P = UI = 120W

Bạn đưa đáp án lên mình xem nào

chỗ này mình vẫn chưa hiểu lắm
[tex]sin(U,U_{x}) = \frac{U_{d}}{U} = 1/2[/tex]

(http://nk6.upanh.com/b3.s24.d3/18bc2c89dc3200261a714683c63ce09b_43166736.1.jpg)

Chính là góc anpha trong hình vẽ đó bạn