Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: arsenal2011 trong 05:59:32 PM Ngày 12 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7024Tiêu đề: Một Số bài tập thi thử hay
Gửi bởi: arsenal2011 trong 05:59:32 PM Ngày 12 Tháng Ba, 2012
Bài 1: Một tấm ván nằm ngang trên có một vật tiếp xúc phẳng. Tấm ván dao động điều hoà theo phương nằm ngang với biên độ [tex]A=10cm[/tex].Khi chu kì dao động [tex]T<1s[/tex] thì vật trượt trên tấm ván .Lấy [tex]g=\pi ^{2}=10m/S^{2}[/tex].Tính hệ Số ma Sát trượt giữa vật và tấm ván
[tex]A.0,2[/tex]
[tex]B.0,4[/tex]
[tex]C.0,6[/tex]
[tex]D.0,8[/tex]

Bài 2:Một ống Rơn-ghen hoạt động dưới điện áp [tex]U=50000V[/tex] . Khi đó cường độ dòng điện qua ống Rơn-ghen là  [tex]I=5mA[/tex]. Giả thiết 1% năng lượng của chùm electron được chuyển hóa thành năng lượng của tia X và năng lượng trung bình của các tia X sinh ra bằng 75% năng lượng của tia có bước Sóng ngắn nhất. Biết electron phát ra khỏi catot với vận tôc bằng 0. Tính Số photon của tia X phát ra trong 1 giây?
[tex]A.3,125.10^{16}[/tex]
[tex]B.3,125.10^{15}[/tex]
[tex]C.4,2.10^{15}[/tex]
[tex]D.4,2.10^{14}[/tex]

Bài 3: Trong thí nghiệm I-âng, ánh Sáng đơn Sắc có bước Sóng [tex]\lambda =590nm[/tex] ,ta đặt một bản thuỷ tinh song song dày [tex]e=5\mu m[/tex],chiết suất n ,trước một trong 2 khe [tex]S_{1},S_{2}[/tex].Khi cho ánh Sáng vuông góc với bản song song thì vân trung tâm chuyển đến vân Sáng bậc 6 cũ. Khi nghiêng bản song song một góc [tex]\alpha[/tex],vân trung tâm chuyển đến vân Sáng bậc 7 cũ. Tính n và [tex]\alpha[/tex]:
[tex]A.\alpha =60^{0},n=1,708[/tex]
[tex]B.\alpha =31^{0},n=1,708[/tex]
[tex]C.\alpha =31^{0},n=1,51[/tex]
[tex]D.\alpha =60^{0},n=1,51[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: Một Số bài tập thi thử hay
Gửi bởi: Quang Dương trong 09:09:12 PM Ngày 12 Tháng Ba, 2012
Bài 1: Một tấm ván nằm ngang trên có một vật tiếp xúc phẳng. Tấm ván dao động điều hoà theo phương nằm ngang với biên độ [tex]A=10cm[/tex].Khi chu kì dao động [tex]T<1s[/tex] thì vật trượt trên tấm ván .Lấy [tex]g=\pi ^{2}=10m/S^{2}[/tex].Tính hệ Số ma Sát trượt giữa vật và tấm ván
[tex]A.0,2[/tex]
[tex]B.0,4[/tex]
[tex]C.0,6[/tex]
[tex]D.0,8[/tex]


Khi vật chưa trượt trên tám ván thì nó DĐĐH dưới tác dụng của lực  ma Sát nghỉ :

[tex]F_{msn} = ma = - m \omega ^{2} Acos(\omega t + \varphi ) \leq \mu mg[/tex]

[tex]\Leftrightarrow \mu g \geq \omega ^{2} A = \frac{4\pi ^{2}}{T^{2}}[/tex]

Hay :[tex]\mu \geq \frac{4\pi ^{2}}{g.T^{2}}[/tex]

Dấu = xảy ra khi T = 1 s Từ đó tính muy


Tiêu đề: Trả lời: Một Số bài tập thi thử hay
Gửi bởi: Quang Dương trong 09:21:13 PM Ngày 12 Tháng Ba, 2012

Bài 2:Một ống Rơn-ghen hoạt động dưới điện áp [tex]U=50000V[/tex] . Khi đó cường độ dòng điện qua ống Rơn-ghen là  [tex]I=5mA[/tex]. Giả thiết 1% năng lượng của chùm electron được chuyển hóa thành năng lượng của tia X và năng lượng trung bình của các tia X sinh ra bằng 75% năng lượng của tia có bước Sóng ngắn nhất. Biết electron phát ra khỏi catot với vận tôc bằng 0. Tính Số photon của tia X phát ra trong 1 giây?
[tex]A.3,125.10^{16}[/tex]
[tex]B.3,125.10^{15}[/tex]
[tex]C.4,2.10^{15}[/tex]
[tex]D.4,2.10^{14}[/tex]


Công suất của dòng điện : P = UI

Công suất của chùm tia X : P' = UI/100

Mà [tex]P' = n\bar{\varepsilon } = n \frac{75}{100}\frac{hc}{\lambda _{min}} = n \frac{75}{100}eU[/tex]

Nên: [tex]I = 75 .n e \Rightarrow n[/tex]

Thừa giả thiết U !


Tiêu đề: Trả lời: Một Số bài tập thi thử hay
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 09:36:31 PM Ngày 13 Tháng Ba, 2012
Bài 3: Trong thí nghiệm I-âng, ánh Sáng đơn Sắc có bước Sóng [tex]\lambda =590nm[/tex] ,ta đặt một bản thuỷ tinh song song dày [tex]e=5\mu m[/tex],chiết suất n ,trước một trong 2 khe [tex]S_{1},S_{2}[/tex].Khi cho ánh Sáng vuông góc với bản song song thì vân trung tâm chuyển đến vân Sáng bậc 6 cũ. Khi nghiêng bản song song một góc [tex]\alpha[/tex],vân trung tâm chuyển đến vân Sáng bậc 7 cũ. Tính n và [tex]\alpha[/tex]:
[tex]A.\alpha =60^{0},n=1,708[/tex]
[tex]B.\alpha =31^{0},n=1,708[/tex]
[tex]C.\alpha =31^{0},n=1,51[/tex]
[tex]D.\alpha =60^{0},n=1,51[/tex]

- Khi ánh sáng vuông góc với bản mỏng ==> vân trung tâm dịch chuyển một khoảng x1 = [tex]\frac{D.e.(n-1)}{a} = 6\frac{\lambda D}{a}[/tex] (1) ==> n = 1,708
- Khi quay bản mỏng góc [tex]\alpha[/tex] thì có thể coi như bản mỏng có bề dày e' = [tex]\frac{e}{cos\alpha }[/tex]
==> [tex]\frac{D.e.(n-1)}{cos\alpha .a} = 7\frac{\lambda D}{a}[/tex]  (2)
Từ (1) và (2) ==> [tex]cos\alpha = \frac{6}{7} ==> \alpha = 31^{o}[/tex]

Tiêu đề: Trả lời: Một Số bài tập thi thử hay
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 09:54:00 PM Ngày 14 Tháng Ba, 2012
(http://nj3.upanh.com/b4.s16.d1/b45209358ca8ce50d1160c8f20097a24_42071113.1.jpg) (http://www.upanh.com/1_upanh/v/erb4el0p2jb.htm)


- Khi  bản mặt song song quay góc [tex]\alpha[/tex]

    Thời gian ánh sáng tryền qua bản mặt là  [tex]t = \frac{e'}{v}[/tex].     (1)

    Cũng thời gian này ánh sáng truyền trong chân không một quãng đường e’’ = c.t       (2)
    Thay (1) vào (2) ta có:       [tex]e'' = c\frac{e'}{v} = n.e' = n\frac{e}{cos\alpha }[/tex] (n = c/v)
 ==>  Bản mặt lúc này có tác dụng làm chậm sự truyền ánh sáng hoặc tương đương với sự kéo dài đường đi của tia sáng một đoạn : d = e’’ – e’ =  [tex]\frac{e}{cos\alpha }[/tex].(n - 1)
Tới đây bạn tự CM tiếp :))


Tiêu đề: Trả lời: Một Số bài tập thi thử hay
Gửi bởi: ankenz trong 10:05:28 PM Ngày 27 Tháng Ba, 2012

Bài 2:Một ống Rơn-ghen hoạt động dưới điện áp [tex]U=50000V[/tex] . Khi đó cường độ dòng điện qua ống Rơn-ghen là  [tex]I=5mA[/tex]. Giả thiết 1% năng lượng của chùm electron được chuyển hóa thành năng lượng của tia X và năng lượng trung bình của các tia X sinh ra bằng 75% năng lượng của tia có bước Sóng ngắn nhất. Biết electron phát ra khỏi catot với vận tôc bằng 0. Tính Số photon của tia X phát ra trong 1 giây?
[tex]A.3,125.10^{16}[/tex]
[tex]B.3,125.10^{15}[/tex]
[tex]C.4,2.10^{15}[/tex]
[tex]D.4,2.10^{14}[/tex]


Công suất của dòng điện : P = UI

Công suất của chùm tia X : P' = UI/100

Mà [tex]P' = n\bar{\varepsilon } = n \frac{75}{100}\frac{hc}{\lambda _{min}} = n \frac{75}{100}eU[/tex]

Nên: [tex]I = n \frac{75}{100}e \Rightarrow n[/tex]

Thừa giả thiết U !

I = n * 75 *e thôi chứ thầy????