Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Cuồng Phong trong 11:44:44 AM Ngày 12 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7020Tiêu đề: 4 bài sóng cơ cần sự giúp đỡ
Gửi bởi: Cuồng Phong trong 11:44:44 AM Ngày 12 Tháng Ba, 2012
Bài 1: Buộc một đầu sợi dây đàn hồi mềm dài 4m vào một bức tường, cho đầu còn lại dao động với tần số 5Hz thì thấy trên sợi dây có một sóng dừng ổn định hai đầu sợi dây là hai nút sóng, ở giữa có một bụng sóng. Cắt sợi dây thành hai phần có độ dài bằng nhau, để có  được sóng dừng có một bụng và hai nút là ở hai đầu trên mỗi phần của sợi dây ta phải cho đầu tự do của mỗi phần dao động với tần số
A. 2,5Hz
B. 5,0Hz
C. 10Hz
D. 20Hz

Bài 2: Để có sóng dừng một múi (hai đầu là hai nút sóng, ở giữa có một bụng sóng), trên một sợi dây đàn hồi mềm chiều dài l1, môt đầu gắn chặt ta phải cho đầu tự do của nó dao động với tần số 20Hz. Thay sợi dây trên bằng sợi dây có chiều dài l2 thì phải cho đầu tự do của nó dao động với tần số 30Hz thì mới quan sát được sóng dừng một múi. Để có sóng dừng một múi trên sợi dây có chiều dài l1 + l2 ta phải cho đầu tự do của nó dao động với tần số
A. 50Hz
B. 25Hz
C. 22Hz
D. 12Hz

Bài 3: Hai nguồn sóng S1, S2 trên mặt nước tạo ra các sóng có bước sóng bằng 2m và biên độ A. Hai nguồn được đặt cách nhau 4m trên mặt nước như hình vẽ. Biết dao động của hai nguồn cùng pha, cùng tần số và cùng phương dao động. Biên độ dao động tổng hợp tại M cách nguồn S1 một đoạn 3(m) nhận giá trị nào
A. 2A
B. 1A
C. 0
D. 3A

Bài 4: Với máy dò dùng sóng siêu âm, chỉ có thể phát hiện những vật có kích thước cỡ bước sóng siêu âm. Cho biết tốc độ âm thanh trong không khí là 340m/s. Siêu âm với một máy dò có tần số 5MHz. Với máy dò này có thể phát hiện những vật đặt trong không khí có kích thước cỡ bao nhiêu mm?
A. 0,34mm
B. 0,034mm
C. 0,05mm
D. 0,068mm


Tiêu đề: Trả lời: 4 bài Sóng cơ cần Sự giúp đỡ
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 11:59:20 AM Ngày 12 Tháng Ba, 2012
Bài 1: Buộc một đầu Sợi dây đàn hồi mềm dài 4m vào một bức tường, cho đầu còn lại dao động với tần Số 5Hz thì thấy trên Sợi dây có một Sóng dừng ổn định hai đầu Sợi dây là hai nút Sóng, ở giữa có một bụng Sóng. Cắt Sợi dây thành hai phần có độ dài bằng nhau, để có  được Sóng dừng có một bụng và hai nút là ở hai đầu trên mỗi phần của Sợi dây ta phải cho đầu tự do của mỗi phần dao động với tần Số
A. 2,5Hz
B. 5,0Hz
C. 10Hz
D. 20Hz
Khi dây có chiều dài l: l =4m = [tex]1\frac{\lambda1 }{2}[/tex] ==> [tex]\lambda 1[/tex] = 8m
dây có chiều dài l/2 ==> [tex]\lambda 2[/tex] = [tex]\lambda 1[/tex]/2 = 4m
==> [tex]\frac{\lambda 2 }{\lambda 1} = \frac{\frac{v}{f2}}{\frac{v}{f1}} \frac{f1}{f2}[/tex] ==> f2 = 2,5HzTiêu đề: Trả lời: 4 bài Sóng cơ cần Sự giúp đỡ
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 12:08:10 PM Ngày 12 Tháng Ba, 2012
Bài 4: Với máy dò dùng Sóng siêu âm, chỉ có thể phát hiện những vật có kích thước cỡ bước Sóng siêu âm. Cho biết tốc độ âm thanh trong không khí là 340m/S. Siêu âm với một máy dò có tần Số 5MHz. Với máy dò này có thể phát hiện những vật đặt trong không khí có kích thước cỡ bao nhiêu mm?
A. 0,34mm
B. 0,034mm
C. 0,05mm
D. 0,068mm
Do máy dò sóng siêu âm chỉ có thể phát hiện đc các vật có kích thước cỡ bước sóng siêu âm, nên sóng siêu âm của máy dò đó phát ra có bước sóng là bao nhiêu thì sẽ phát hiện được vật có kích thước bấy nhiêu: lamda=v/f


Tiêu đề: Trả lời: 4 bài Sóng cơ cần Sự giúp đỡ
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 12:11:08 PM Ngày 12 Tháng Ba, 2012
Bài 3: Hai nguồn Sóng S1, S2 trên mặt nước tạo ra các Sóng có bước Sóng bằng 2m và biên độ A. Hai nguồn được đặt cách nhau 4m trên mặt nước như hình vẽ. Biết dao động của hai nguồn cùng pha, cùng tần Số và cùng phương dao động. Biên độ dao động tổng hợp tại M cách nguồn S1 một đoạn 3(m) nhận giá trị nào
A. 2A
B. 1A
C. 0
D. 3A

HD: em viết phương trình sóng do S1 và S2 truyền tới M. sau đó tìm biên độ tại M bằng cách tìm biên độ dao động tổng hợp của hai sóng đó. chúc em làm tốt


Tiêu đề: Trả lời: 4 bài Sóng cơ cần Sự giúp đỡ
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 12:11:52 PM Ngày 12 Tháng Ba, 2012

Bài 2: Để có Sóng dừng một múi (hai đầu là hai nút Sóng, ở giữa có một bụng Sóng), trên một Sợi dây đàn hồi mềm chiều dài l1, môt đầu gắn chặt ta phải cho đầu tự do của nó dao động với tần Số 20Hz. Thay Sợi dây trên bằng Sợi dây có chiều dài l2 thì phải cho đầu tự do của nó dao động với tần Số 30Hz thì mới quan Sát được Sóng dừng một múi. Để có Sóng dừng một múi trên Sợi dây có chiều dài l1 + l2 ta phải cho đầu tự do của nó dao động với tần Số
A. 50Hz
B. 25Hz
C. 22Hz
D. 12Hz
Theo mình thì 2 dây cùng loại thì tốc độ truyền Sóng giống nhau mới giải được.
[tex]l_{1} = \frac{\lambda 1}{2} = \frac{v}{2f1}[/tex]
[tex]l_{2} = \frac{\lambda 2}{2} = \frac{v}{2f2}[/tex]
Khi dây có chiều dài l = l1 + l2: [tex]l  = \frac{v}{2f1} + \frac{v}{2f2} = \frac{\lambda }{2} = \frac{v}{2f}[/tex]
==> [tex]f = \frac{f1f2}{f1 + f2} = 12Hz[/tex]