Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Quỷ kiến sầu trong 04:12:18 PM Ngày 11 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7010Tiêu đề: Giúp em giải 2 bài dao động điều hòa khó
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 04:12:18 PM Ngày 11 Tháng Ba, 2012
Bài 1: Một dao động điều hòa với biên độ 4cm. Trong khoảng thời gian [tex]\frac{T}{12}[/tex] bất kì thì vật luôn tồn tại một vận tốc v  ≤  [tex](\sqrt{6} + \sqrt{2})[/tex] cm/s . Tính chu kì của dao động trên?
A. 5π         B. 2π           C. 3π         D. 4π

Bài 2:
(http://nj5.upanh.com/b2.s24.d1/ebdcf0de870adfeb2ea6de6bcf772fad_41918965.1.jpg) (http://www.upanh.com/1_upanh/v/4neabx7i0zt.htm)


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em giải 2 bài dao động điều hòa khó
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 06:00:53 PM Ngày 11 Tháng Ba, 2012
wow mò mẫn được bài 1 rồi các thầy xem hộ em :D
(http://nj1.upanh.com/b2.s13.d5/318ffe64cdd54ddfd510795de976f439_41924171.1.jpg) (http://www.upanh.com/1_upanh/v/fne1bo5a6ce.htm)

Điều kiện bài chỉ thỏa mãn khi điểm cắt có giá trị [tex]\sqrt{6} + \sqrt{2}[/tex]

==> [tex]A\omega cos\frac{\Pi }{12} = \sqrt{6} + \sqrt{2}[/tex]
 Tách [tex]cos\frac{\Pi }{12} = cos(\frac{\Pi }{3} - \frac{\Pi }{3})[/tex] = [tex]\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} ==> \omega = 1[/tex]

Còn bài 2 vẫn chịu :(Tiêu đề: Trả lời: Giúp em giải 2 bài dao động điều hòa khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:37:45 AM Ngày 13 Tháng Ba, 2012
Bài 2:
(http://nj5.upanh.com/b2.s24.d1/ebdcf0de870adfeb2ea6de6bcf772fad_41918965.1.jpg) (http://www.upanh.com/1_upanh/v/4neabx7i0zt.htm)
Giả Sử Phương trình có dạng [tex]x=Acos(\omega.t)[/tex]
[tex]x_1=Acos(\omega.t_1)[/tex]
[tex]x_2=Acos(\omega.t_2)[/tex]
Vị trí động năng = thế năng [tex]==> |x|=A/\sqrt{2}[/tex]
G thiết : [tex]\frac{1}{2}A.\omega^2.cos(\omega.t_1) + \frac{\sqrt{3}}{2}A.\omega^2.cos(\omega.t_2)=\frac{\omega^2.A}{2}[/tex]
[tex]==> cos(60).cos(\omega.t_1)+sin(60).sin(\omega.t_1)=1/2[/tex]
[tex]==> cos(60-\omega.t_1)=cos(60)[/tex]
[tex]==> \omega.t_1=2\pi/3+k2\pi ==> t_1=T/3+kT , T_2=T/12+kT[/tex]
[tex]t_1=T/3 ==> x=-A/2[/tex]
[tex]t_2=T/12 ==> x=A\sqrt{3}/2[/tex]
[tex]==>S=A/2+A\sqrt{3}/2=\frac{(1+\sqrt{3})A}{2}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em giải 2 bài dao động điều hòa khó
Gửi bởi: kydhhd trong 12:02:11 PM Ngày 21 Tháng Ba, 2012
quykiensau    xem lai loi giai cau 1 xem neu giai nhu vay thi v> cân6+ can2 chu


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em giải 2 bài dao động điều hòa khó
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 12:44:05 PM Ngày 21 Tháng Ba, 2012
quykiensau    xem lai loi giai cau 1 xem neu giai nhu vay thi v> cân6+ can2 chu
Bạn thử quay góc trên lệch đi xem có tồn tại điểm có v thỏa mãn điều kiện của bài không? :D
Trường hợp trên (hình vẽ) là trường hợp duy nhất tồn tại 1 điểm có v = [tex]\sqrt{6} + \sqrt{2}[/tex], các điểm còn lại v có giá trị lớn hơn. Khi góc trên lệch khỏi vị trí đó thì luôn tồn tại v <= [tex]\sqrt{6} + \sqrt{2}[/tex] (có lúc luôn <)


Tiêu đề: Dao động cơ
Gửi bởi: Mr Bare trong 12:46:03 PM Ngày 21 Tháng Ba, 2012
Ai có thể nói rõ hơn vần đề trên không vây


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em giải 2 bài dao động điều hòa khó
Gửi bởi: kydhhd trong 01:03:57 PM Ngày 21 Tháng Ba, 2012
goc pi/6 phai doi xung qua truc sin


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em giải 2 bài dao động điều hòa khó
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 01:47:53 PM Ngày 21 Tháng Ba, 2012
goc pi/6 phai doi xung qua truc sin

Đường tròn lượng giác trên vẽ cho vận tốc mà bạn (Biên phải cực đại [tex]\omega A[/tex] biên trái cực tiểu -[tex]\omega A[/tex]. Mình nói rất rõ rồi mà: Bạn quay góc [tex]\frac{\Pi }{6}[/tex] ở hình vẽ trên lệch ra khỏi vị trí vừa vẽ rồi lấy 1 điểm bất kỳ trên cung (chắn bởi góc [tex]\frac{\Pi }{6}[/tex]) chiếu lên trục ov xem v có thỏa mãn điều kiện bài cho ko?