Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Journey trong 07:39:30 PM Ngày 10 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7001Tiêu đề: Giao thoa khe Young
Gửi bởi: Journey trong 07:39:30 PM Ngày 10 Tháng Ba, 2012

Câu 1: :) Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh Sáng. khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, màn quan Sát cách hai khe 2 m, khoảng cách giữa 6 vân Sáng liên tiếp là 1,2cm. Chắn sau khe [tex]S_1[/tex] bằng 1 tấm thủy tinh rất mỏng có chiết suất [tex]n =1,5[/tex] thì thấy vân Sáng trung tâm bị dịch đến vị trí của vân Sáng bậc 20 ban đầu. Tính chiều dày của bản thủy tinh :
A. e = 36 μm                
B. e = 14 μm                    
C. e = 2 μm                      
D. e = 24 μm

Câu 2: :) Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh Sáng với ánh Sáng đơn Sắc. Nếu làm thí nghiệm với ánh Sáng có bước Sóng [tex]\lambda_1[/tex] = 0,6μm quan Sát được 6 vân Sáng liên tiếp trải trên bề rộng 9mm. Nếu làm thí nghiệm với ánh Sáng gồm 2 bức xạ có bước Sóng   [tex]\lambda_1[/tex] và [tex]\lambda_2[/tex] ta thấy từ một điểm M trên màn đến vân Sáng trung tâm có 3 vân Sáng khác vân trung tâm cùng màu với màu của vân Sáng trung tâm, M là 1 trong 3 vân đó, M cách vân Sáng trung tâm 10,8 mm. Bước Sóng của bức xạ [tex]\lambda_2[/tex]  có giá trị:
    
A. 0,4 μm.                      
B. 0,76 μm.                      
C. 0,65 μm.                      
D. 0,45 μm.


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa khe Young
Gửi bởi: mark_bk99 trong 08:02:52 PM Ngày 10 Tháng Ba, 2012

Câu 1: :) Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh Sáng. khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, màn quan Sát cách hai khe 2 m, khoảng cách giữa 6 vân Sáng liên tiếp là 1,2cm. Chắn sau khe [tex]S_1[/tex] bằng 1 tấm thủy tinh rất mỏng có chiết suất [tex]n =1,5[/tex] thì thấy vân Sáng trung tâm bị dịch đến vị trí của vân Sáng bậc 20 ban đầu. Tính chiều dày của bản thủy tinh :
A. e = 36 μm                
B. e = 14 μm                    
C. e = 2 μm                      
D. e = 24 μm
Câu1:
Ta có khoảng cách giữa 6 vân sáng liên tiếp bằng 1,2 --> (6-1)i=1,2-->i=0,24cm
x=k.i=4,8cm
Mà x=e(n-1)D/a-->e=2,4.10-5m=24micomet-->Da D


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa khe Young
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:34:57 PM Ngày 10 Tháng Ba, 2012
Câu 2: :) Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh Sáng với ánh Sáng đơn Sắc. Nếu làm thí nghiệm với ánh Sáng có bước Sóng [tex]\lambda_1[/tex] = 0,6μm quan Sát được 6 vân Sáng liên tiếp trải trên bề rộng 9mm. Nếu làm thí nghiệm với ánh Sáng gồm 2 bức xạ có bước Sóng   [tex]\lambda_1[/tex] và [tex]\lambda_2[/tex] ta thấy từ một điểm M trên màn đến vân Sáng trung tâm có 3 vân Sáng khác vân trung tâm cùng màu với màu của vân Sáng trung tâm, M là 1 trong 3 vân đó, M cách vân Sáng trung tâm 10,8 mm. Bước Sóng của bức xạ [tex]\lambda_2[/tex]  có giá trị:
    
A. 0,4 μm.                      
B. 0,76 μm.                      
C. 0,65 μm.                      
D. 0,45 μm.
[/font][/size]
[tex]5i_1=9 ==> i_1=1,8mm[/tex]
[tex]x_M/i_1=6 [/tex](Tại M có vân sáng bậc 6 của [tex]\lambda_1[/tex])
+ĐK vân trùng tại M : [tex]6\lambda_1=k_2.\lambda_2 ==> \lambda_2=3,6/k_2[/tex]
+ Vì là AS nhìn thấy [tex]==> 0,38<=3,6/k_2<=0,76 ==> 4,7<=k_2<=9,47[/tex]
Vì có 3 vân trùng [tex]==> k_2[/tex] chia hết cho [tex]3 ==> k_2=6[/tex](loại),9 nhận
[tex]==> \lambda_2=0,4[/tex]