Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: KSH_Blow trong 01:02:12 AM Ngày 10 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6996Tiêu đề: Điện trong đề thiTrieu Sơn 2 và Yên Mô B
Gửi bởi: KSH_Blow trong 01:02:12 AM Ngày 10 Tháng Ba, 2012
Câu 11: Đoạn mạch điện gồm cuộn dây có điện trở thuần r = 40W, độ tự cảm L = 3/p H, tụ điện có điện dung C thay đổi được và một điện trở thuần R = 80W ghép nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng là 120V, tần số 120Hz. Khi C = C1 thì điện áp hai đầu cuộn cảm không phụ thuộc vào C1. Cường độ dòng điện chạy trong mạch lúc này có giá trị:
A. can2    B. 1A    C. 1,5A   D. 2A
Câu 25: Nếu tốc độ quay của roto tăng thêm 60 vòng trong một phút thì tần số của dòng điện do máy phát ra tăng từ 50Hz đến 60Hz và suất điện động hiệu dụng do máy phát ra thay đổi 40V so với ban đầu. Hỏi nếu tiếp tục tăng tôc độ của roto thêm 60 vòng/phút nữa thì suất điện động hiệu dụng khi đó do máy phát ra là bao nhiêu?
A. 280V   B. 220V   C. 100V   D. 200V
Câu 8: Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến gồm cuộn cảm L = 1,5 mH và tụ xoay có Cmin = 50 pF đến Cmax = 450 pF. Biết có thể xoay bản di động từ 0 đến 1800. Để bắt được sóng có bước sóng bằng 1200 m thì từ vị trí có Cmin cần phải xoay bản di động một góc bằng
A. 38,570.   B. 55,210.   C. 154,280.   D. 990.
Câu 24: Một động cơ không đồng bộ 3 pha hoạt động dưới điện áp xoay chiều có điện áp pha UP = 200 V, khi đó công suất của động cơ là 3,6 kW, hệ số công suất là cosj = 0,8 và điện trở thuần của mỗi cuộn dây là 2 . Biết ba cuộn dây của động cơ mắc hình sao vào mạng điện hình sao. Coi năng lượng hao phí chỉ do tỏa nhiệt trong các cuộn dây của stato. Hiệu suất của động cơ là
A. 99,7%.   B. 90,626%.   C. 7,5%.   D. 92,5%.
Câu 33: Máy biến áp gồm cuộn sơ cấp có N1=1000 vòng, điện trở r1=1 Ω; cuộn thứ cấp với N2=200 vòng, r2=1,2 Ω. Nguồn sơ cấp có điện áp hiệu dụng U1, mạch thứ cấp có tải là điện trở thuần R=10 Ω, điện áp hiệu dụng U2. Bỏ qua mất mát năng lượng ở lõi từ. Tỉ số  bằng
A. 500/283 .   B. 281/50 .   C. 1/5 .   D.  5.
Câu 41: Một động cơ điện xoay chiều khi hoạt động bình thường với điện áp hiệu dụng 220 V thì sinh ra công suất cơ học là 80 W. Biết động cơ có hệ số công suất 0,8, điện trở thuần của dây cuốn là 32 Ω, công suất toả nhiệt nhỏ hơn công suất cơ học. Bỏ qua các hao phí khác, cường độ dòng điện cực đại qua động cơ là
A. can2 A.   B. 1,25 A.   C. 0,5 A.   D. can2/2 A.
Câu 43: Mạch dao động LC gồm cuộn dây có độ tự cảm L = 1 mH có điện trở R, tụ điện có điện dung  . Để duy trì hiệu điện thế cực đại ở hai cực của tụ điện U0 = 6 V, người ta phải cung cấp cho mạch một công suất trung bình sau mỗi chu kì là 10 mW. Giá trị điện trở R của cuộn dây là
A.  6om.   B. 0,6 om .   C. 0.06 .   D.  6mmom
Câu 50: Đoạn mạch R, L(thuần cảm) và C nối tiếp được đặt dưới điện áp xoay chiều không đổi, tần số thay đổi được. Khi điều chỉnh tần số dòng điện là f1 và f2 thì pha ban đầu của dòng điện qua mạch là-pi/6 va pi/12     còn cường độ dòng điện hiệu dụng không thay đổi. Hệ số công suất của mạch khi tần số
dòng điện bằng  f1 là
A. 0,8642   B. 0,9852.   C. 0,9238.   D. 0,8513.
Tiêu đề: Trả lời: Điện trong đề thiTrieu Sơn 2 và Yên Mô B
Gửi bởi: KSH_Blow trong 11:33:45 AM Ngày 10 Tháng Ba, 2012
Ai giup minh giai vai cau di. that la kho? [-O<


Tiêu đề: Trả lời: Điện trong đề thiTrieu Sơn 2 và Yên Mô B
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 12:36:57 PM Ngày 10 Tháng Ba, 2012
Nhiều thế thì phải từ từ chứ :D
Câu 11: UL = I.ZL = [tex]\frac{UZL}{\sqrt{(R+r)^{2} + (ZL - ZC1)^{2}}}[/tex]
 Để UL không phụ thuộc vào C1 thì ZL = ZC1 (cộng hưởng điện) => [tex]I=\frac{U}{R + r}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Điện trong đề thiTrieu Sơn 2 và Yên Mô B
Gửi bởi: Điền Quang trong 12:49:31 PM Ngày 10 Tháng Ba, 2012
Tôi thấy như vầy:

1) Em post bài quá nhiều, tới 7-8 câu lận, lần sau em post tối đa 4 câu thôi.

2) Em post bài quá chi chít, nhìn rối cả mắt. Không có khoảng cách giữa các câu.

Đề nghị lần sau em hỏi thì hỏi ít thôi, nếu cần hỏi nhiều thì tách ra nhiều topic. Và cố gắng trình bày lại sao cho dễ đọc hơn một chút.
 
Cảm ơn em đã tham gia Diễn đàn.


Tiêu đề: Trả lời: Điện trong đề thiTrieu Sơn 2 và Yên Mô B
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 12:50:44 PM Ngày 10 Tháng Ba, 2012
Câu 25:
- ta có f1 = p.n1 = 50Hz   (1)
          f2 = p.n2 = p(n1 + 1) = 60Hz  (2)
Lấy (2) - (1) => p = 10 (cặp cực) => f3 = p(n2+1) = 70Hz
- Từ E = [tex]\frac{NBS2\Pi f}{\sqrt{2}}[/tex] = a.f  và E2 - E1 =40 => a.f2 - a.f1 = 40 = a.10 => a = 4 (với a = [tex]\frac{NBS2\Pi }{\sqrt{2}}[/tex])
=> E3 = a.f3 = 4.70 = 280V


Tiêu đề: Trả lời: Điện trong đề thiTrieu Sơn 2 và Yên Mô B
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 01:02:28 PM Ngày 10 Tháng Ba, 2012
Câu 8:
- Để mạch thu được sóng có bước sóng [tex]\lambda[/tex] thì f0 = [tex]\frac{1}{\sqrt{LC}}[/tex] = f = [tex]\frac{C}{\lambda }[/tex]. Từ đó bạn tính được giá trị của C.
- Để C thay đổi một lượng [tex]\Delta C = C_{max} - C_{min}[/tex] thì phải quay một góc 180o
 tương tự . . . .               [tex]\Delta C = C - C_{min}[/tex]  thì phải quay một góc [tex]\alpha[/tex]
Vậy góc quay của tụ là: [tex]\alpha = \frac{C_{max}-C_{min}}{C-C_{min}}[/tex] = ...


Tiêu đề: Trả lời: Điện trong đề thiTrieu Sơn 2 và Yên Mô B
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 01:08:05 PM Ngày 10 Tháng Ba, 2012
Câu 24: P = 3UIcos[tex]\varphi[/tex] => I
 Công suất hao phí: Php = [tex]3I^{2}r[/tex]
 Hiệu suất động cơ: [tex]H = \frac{P - Php}{P}[/tex]
Bạn tự tính đi nha :((
Tiêu đề: Trả lời: Điện trong đề thiTrieu Sơn 2 và Yên Mô B
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 01:16:34 PM Ngày 10 Tháng Ba, 2012
Câu 33: Tỉnh tỉ Số nào vậy? Mình đoán là U1/U2

Ta có: [tex]\frac{N1}{N2} = \frac{U1 - I1r1}{U2 + I2r2} = \frac{I2}{I1}[/tex]   (1)
          [tex]I2 = \frac{U2}{R2}[/tex]   (2)

Từ (1) và (2) Sẽ tính được tỉ Số U1/U2


Tiêu đề: Trả lời: Điện trong đề thiTrieu Sơn 2 và Yên Mô B
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 01:24:39 PM Ngày 10 Tháng Ba, 2012
Câu 41: Ta có P = [tex]UIcos\varphi = P_{cơ học} + I^{2}R[/tex] => I
 Dòng điện cực đại qua động cơ I0 = I.căn2

Câu 43: Bảo toàn năng lượng: [tex]\frac{1}{2}LI_{o}^{2} = \frac{1}{2}CU_{o}^{2}[/tex] => I0
 Công suất cung cấp để duy trì dao động = công suất hao phí => [tex]P = I^{2}R[/tex] => R
 (Bạn kiểm tra lại câu này có phải thiếu điện dung của tụ ko bạn?)
Tiêu đề: Trả lời: Điện trong đề thiTrieu Sơn 2 và Yên Mô B
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 02:01:56 PM Ngày 10 Tháng Ba, 2012
Câu 50: Do hai trường hợp cùng giá trị I nên: [tex]\varphi 1 = - \varphi 2 = \varphi[/tex]
 Ta có: [tex]\varphi u - \varphi i1 = \varphi[/tex] (1)
           [tex]\varphi u - \varphi i2 = -\varphi[/tex] (2)
Lấy (2) - (1) => [tex]\varphi i2 - \varphi i1 = 2\varphi[/tex] => [tex]\varphi = \frac{\Pi }{8}[/tex]
                 => [tex]cos\varphi 1 = cos\frac{\Pi }{8} = 0,9238[/tex]
Giải bài nào post bài đó nên có một loạt coment chứ không phải spam, hơn nữa như vậy dễ nhìn hơn vì nhiều bài quá mong BQT tha thứ hì hìTiêu đề: Trả lời: Điện trong đề thiTrieu Sơn 2 và Yên Mô B
Gửi bởi: KSH_Blow trong 03:15:35 PM Ngày 10 Tháng Ba, 2012
Cau dao dong C bang 1microfara ma sao minh khong tinh ra cau nao ca. Thong cam unikey cua minh co van de nen khong go duoc tieng viet


Tiêu đề: Trả lời: Điện trong đề thiTrieu Sơn 2 và Yên Mô B
Gửi bởi: KSH_Blow trong 03:21:27 PM Ngày 10 Tháng Ba, 2012
Giup minh them vai cau phan khac nhe

Câu 2: Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn dao động uS1 = uS2 = 2cos(20pit)mm, tốc độ truyền sóng là 60cm/s. Khoảng cách giữa hai nguồn là 30 cm. Số điểm dao động với biên độ lớn nhất giữa hai nguồn và cùng pha với nguồn là:
A. 11 điểm   B. 9 điểm   C. 5 điểm   D. 4 điểm

Câu 5: Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn dao động uS1 = uS2 = 4cos(40pit)mm, tốc độ truyền sóng là 120cm/s. Gọi I là trung điểm của S1S2, lấy hai điểm A, B nằm trên S1S2 lần lượt cách I một khoảng 0,5cm và 2cm. Tại thời điểm t vận tốc của điểm A là 12 cm/s thì vận tốc dao động tại điểm B có giá trị là:   A. 12 cm/s      B. -12 cm/s      C. -12 cm/s      D. 4 cm/s

Câu 46: Một con lắc lò xo dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang với chu kỳ T = 2π (s), quả cầu nhỏ có khối lượng m1. Khi lò xo có độ dài cực đại và vật m1 có gia tốc là – 2(cm/s2) thì một vật có khối lượng m2 với (m1 = 2m2 ) chuyển động dọc theo trục của lò xo đến va chạm đàn hồi xuyên tâm với vật m1,  có hướng làm lò xo nén lại. Biết tốc độ chuyển động của vật m2 ngay trước lúc va chạm là 3  (cm/s). Quãng đường mà vật m1 đi được từ lúc va chạm đến khi vật m1 đổi chiều chuyển động lần đầu tiên là:
A. 4 cm.   B. 6 cm.   C. 6,5 cm.   D. 2 cm.


Tiêu đề: Trả lời: Điện trong đề thiTrieu Sơn 2 và Yên Mô B
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 05:18:55 PM Ngày 10 Tháng Ba, 2012
Giup minh them vai cau phan khac nhe

Câu 2: Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn dao động uS1 = uS2 = 2cos(20pit)mm, tốc độ truyền Sóng là 60cm/S. Khoảng cách giữa hai nguồn là 30 cm. Số điểm dao động với biên độ lớn nhất giữa hai nguồn và cùng pha với nguồn là:
A. 11 điểm   B. 9 điểm   C. 5 điểm   D. 4 điểm

Câu 5: Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn dao động uS1 = uS2 = 4cos(40pit)mm, tốc độ truyền Sóng là 120cm/S. Gọi I là trung điểm của S1S2, lấy hai điểm A, B nằm trên S1S2 lần lượt cách I một khoảng 0,5cm và 2cm. Tại thời điểm t vận tốc của điểm A là 12 cm/S thì vận tốc dao động tại điểm B có giá trị là:   A. 12 cm/S      B. -12 cm/S      C. -12 cm/S      D. 4 cm/SCâu 2: [tex]\lambda = \frac{v}{f} = 3cm[/tex]
Ta có phương trình Sóng tại 1 điểm thuộc AB: [tex]u = 2Acos\frac{\Pi (d2-d1}{\lambda }cos(20\Pi t - \frac{\Pi (d2+d1}{\lambda }) = 2Acos(k\Pi)cos(20\Pi t - 10\Pi )[/tex]
=> Số điểm dao động với biên đội cực đại và cùng pha với hai nguồn giữa hai nguồn thỏa mãn điều kiện:
 [tex]\begin{cases} & \text{ } -AB \leq d2 - d1 = k\lambda \leq AB \\ & \text{ } cos(k\Pi ) < 0 \end{cases}[/tex]
Từ đó Sẽ đếm được!

Câu 5: Điểm A cách I 0,5cm => MS2 - MS1 = 1cm, Điểm B cách I 2cm => MS2 - MS1 = 4cm
Phương trình Sóng tại A và B:[tex]u_{A} = 2Acos\frac{\Pi (d2-d1}{\lambda }cos(40\Pi t - \frac{\Pi (d2+d1}{\lambda }) = 2Acos\frac{\Pi }{3}cos(40\Pi t - \frac{\Pi (d2+d1}{\lambda })[/tex]
            [tex]u_{B}  = 2Acos\frac{4\Pi }{3}cos(40\Pi t - \frac{\Pi (d2+d1}{\lambda })[/tex]
Ta có [tex]\frac{vA}{vB} = \frac{uA'}{uB'} = \frac{cos\frac{\Pi }{3}}{cos\frac{4\Pi }{3}} = \frac{12}{vB}[/tex]
Từ đó tính được VB


Tiêu đề: Trả lời: Điện trong đề thiTrieu Sơn 2 và Yên Mô B
Gửi bởi: mark_bk99 trong 06:38:16 PM Ngày 10 Tháng Ba, 2012
Câu 41: Ta có P = [tex]UIcos\varphi = P_{cơ học} + I^{2}R[/tex] => I
 Dòng điện cực đại qua động cơ I0 = I.căn2

Câu 43: Bảo toàn năng lượng: [tex]\frac{1}{2}LI_{o}^{2} = \frac{1}{2}CU_{o}^{2}[/tex] => I0
 Công suất cung cấp để duy trì dao động = công suất hao phí => [tex]P = I^{2}R[/tex] => R
 (Bạn kiểm tra lại câu này có phải thiếu điện dung của tụ ko bạn?)Câu 43: Mạch dao động LC gồm cuộn dây có độ tự cảm L = 1 mH có điện trở R, tụ điện có điện dung  . Để duy trì hiệu điện thế cực đại ở hai cực của tụ điện U0 = 6 V, người ta phải cung cấp cho mạch một công suất trung bình sau mỗi chu kì là 10 mW. Giá trị điện trở R của cuộn dây là
A.  6om.   B. 0,6 om .   C. 0.06 .   D.  6mmom
Bổ sung:C=1microF
Ta có  LIo2 =CUo2-->Io2=0,036A
Công suất để duy trì dao động cho mạch là P=1/2RIo2--->R=0.055 ôm(gần bằng 0.06 ôm) Đáp án C


Tiêu đề: Trả lời: Điện trong đề thiTrieu Sơn 2 và Yên Mô B
Gửi bởi: KSH_Blow trong 10:22:16 PM Ngày 10 Tháng Ba, 2012
Giải thích giùm mình chỗ mà sao lại là kpi?


Tiêu đề: Trả lời: Điện trong đề thiTrieu Sơn 2 và Yên Mô B
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 10:25:26 PM Ngày 10 Tháng Ba, 2012
Giải thích giùm mình chỗ mà sao lại là kpi?
Mình đánh nhầm không phải là k[tex]\Pi[/tex] mà là k[tex]\lambda[/tex] sorry nha :DTiêu đề: Trả lời: Điện trong đề thiTrieu Sơn 2 và Yên Mô B
Gửi bởi: KSH_Blow trong 04:40:05 PM Ngày 11 Tháng Ba, 2012
Mọi người ui cài bài sóng sồ 2 khó hiểu chỗ cùng pha quá ai giài thích giùm minh được không. Đáp án là 4 điểm...


Tiêu đề: Trả lời: Điện trong đề thiTrieu Sơn 2 và Yên Mô B
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 05:06:53 PM Ngày 11 Tháng Ba, 2012
Câu 2: Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn dao động uS1 = uS2 = 2cos(20pit)mm, tốc độ truyền Sóng là 60cm/S. Khoảng cách giữa hai nguồn là 30 cm. Số điểm dao động với biên độ lớn nhất giữa hai nguồn và cùng pha với nguồn là:
A. 11 điểm   B. 9 điểm   C. 5 điểm   D. 4 điểm
Mọi người ui cài bài Sóng Sồ 2 khó hiểu chỗ cùng pha quá ai giài thích giùm minh được không. Đáp án là 4 điểm...

[tex]\lambda = \frac{v}{f} = 6cm[/tex]
Cực đại d2 - d1 = klamda
Ta có phương trình Sóng của một cực đại thuộc AB: [tex]u = 2Acos\frac{\Pi (d2-d1}{\lambda }cos(20\Pi t - \frac{\Pi (d2+d1}{\lambda }) = 2Acos(k\Pi)cos(20\Pi t - 5\Pi )[/tex]

Bạn để ý: Pha của một điểm M bất kỳ trên AB là
          + [tex]\varphi = -5\Pi[/tex] nếu [tex]cos\frac{\Pi (d2-d1}{\lambda } =  cos(k\pi)[/tex] > 0
(trường hợp này M cùng ngược với hai nguồn, vì ngược pha thì [tex]\Delta \varphi = (2k + 1)\pi[/tex])
          + là [tex]\varphi = -5\Pi + \pi = -4\pi[/tex] nếu [tex]cos\frac{\Pi (d2-d1}{\lambda } =  cos(k\pi)[/tex] < 0
(trường hợp này M cùng pha với hai nguồn, vì cùng pha thì [tex]\Delta \varphi = 2k\pi[/tex])Tiêu đề: Trả lời: Điện trong đề thiTrieu Sơn 2 và Yên Mô B
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 05:20:38 PM Ngày 11 Tháng Ba, 2012
Với bài trên:
+ Trước tiên bạn đếm số cực đại giữa AB: [tex]-AB < k\lambda < AB[/tex] ==> -5 < k < 5
Vậy có 9 điểm cực đại giữa hai nguồn ứng với k =+- 4, . . . . ,0  (1)
+ Cực đại cùng pha với hai nguồn thỏa mãn điều kiện [tex]cos(k\pi)[/tex] < 0 (phân tích ở trên)
 Trong các giá trị của k ở (1) chỉ có k = +- 3, k = +-1 là thỏa mãn điều kiện này ==> có 4 điểmTiêu đề: Trả lời: Điện trong đề thiTrieu Sơn 2 và Yên Mô B
Gửi bởi: tieungoctu95 trong 08:55:40 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2013
Tôi thấy như vầy:

1) Em post bài quá nhiều, tới 7-8 câu lận, lần sau em post tối đa 4 câu thôi.

2) Em post bài quá chi chít, nhìn rối cả mắt. Không có khoảng cách giữa các câu.

Đề nghị lần sau em hỏi thì hỏi ít thôi, nếu cần hỏi nhiều thì tách ra nhiều topic. Và cố gắng trình bày lại sao cho dễ đọc hơn một chút.
 
Cảm ơn em đã tham gia Diễn đàn.
thưa thầy, em thấy post thế này đâu có quá nhiều và chi chít, chính ra lập quá nhiều topic thì mới gây lộn xộn, khó kiểm soát, em nghĩ các bạn nào muốn hỏi gì thì cố tập trung hết lại rồi hỏi 1 thể, để mọi người giải quyết cho luôn, như vậy với bản thân người đó cũng tốt hơn và với diễn đàn cũng tốt hơn, chứ bao nhiêu người trên diễn đàn, ai cũng post một đống câu, mỗi câu 1 topic, thể nào cũng sẽ có những topic lên mốc vì bị bỏ lơ ạ, chưa kể mấy mem mới lơ ngơ còn post sai mục ....mới lại 1 phát nhấp chuột được cả đống thông tin thích hơn việc cứ phải lục tung cả diễn đàn lên để tìm từng bài từng bài 1, thầy nhỉ, mới lại lên đây hỏi càng nhiều càng tốt chứ sao thầy lại bảo hỏi ít ít thôi hì hì, đấy là góp ý của em thôi, có gì mong thầy bỏ qua ạ, ^^. 


Tiêu đề: Trả lời: Điện trong đề thiTrieu Sơn 2 và Yên Mô B
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:25:39 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2013
Quy định của chúng tôi là khi hỏi bài, mỗi lần chỉ hỏi tối đa 4 bài tập. Vậy thôi!