Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Điền Quang trong 04:21:46 PM Ngày 09 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6985Tiêu đề: Giao thoa ánh sáng 1
Gửi bởi: Điền Quang trong 04:21:46 PM Ngày 09 Tháng Ba, 2012
Đây là một số bài giao thoa ánh sáng của Tiennguyen, mong các thầy/cô giải giúp:

1.Trong TN Y-âng về giao thoa ánh Sáng đơn Sắc với hai khe Sáng cách màn quan Sát 1,375m thì tại điểm M trên màn ta quan Sát được vân Sáng bậc 5. Để quan Sát được vân tối thứ 6 tại điểm M nói trên thì phải tịnh tiến màn theo phương vuông góc với nó một đoạn bằng bao nhiêu?

2.  Trong Tn Y-âng về giao thoa ánh Sáng, khi chiếu vào các khe ánh Sáng đồng thời 2 ánh Sáng đơn Sắc có bước Sóng lamda 1 và lamda 2, ta quan Sát được trên màn hai hệ vân giao thoa với các khoảng vân lần lượt là i1= 0,3mm và i2= 0,2mm. Tìm khỏng cách từ vân Sáng trung tâm đến vân Sáng gần nhất cùgn màu với nó.

3. Trong TN Y-âng, nguồn Sáng phát ra 2 bức xạ có bước Sóng lần lượt là lamda 1 = 0,5 micromet và lam da 2 = 0,75micromet. Xét tại điểm M là vân Sáng bậc 6 ứng với bước Sóng lamda 1 và tại N là vân Sáng bậc 6 ứng với bước Sóng lamda 2 ( M, N ở cùng phía đới với tâm O) Trên MN ta đếm được bao nhiêu vân Sáng?


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa ánh Sáng 1
Gửi bởi: mark_bk99 trong 07:20:30 PM Ngày 09 Tháng Ba, 2012
Đây là một Số bài giao thoa ánh Sáng của Tiennguyen, mong các thầy/cô giải giúp:

1.Trong TN Y-âng về giao thoa ánh Sáng đơn Sắc với hai khe Sáng cách màn quan Sát 1,375m thì tại điểm M trên màn ta quan Sát được vân Sáng bậc 5. Để quan Sát được vân tối thứ 6 tại điểm M nói trên thì phải tịnh tiến màn theo phương vuông góc với nó một đoạn bằng bao nhiêu?

2.  Trong Tn Y-âng về giao thoa ánh Sáng, khi chiếu vào các khe ánh Sáng đồng thời 2 ánh Sáng đơn Sắc có bước Sóng lamda 1 và lamda 2, ta quan Sát được trên màn hai hệ vân giao thoa với các khoảng vân lần lượt là i1= 0,3mm và i2= 0,2mm. Tìm khỏng cách từ vân Sáng trung tâm đến vân Sáng gần nhất cùgn màu với nó.

3. Trong TN Y-âng, nguồn Sáng phát ra 2 bức xạ có bước Sóng lần lượt là lamda 1 = 0,5 micromet và lam da 2 = 0,75micromet. Xét tại điểm M là vân Sáng bậc 6 ứng với bước Sóng lamda 1 và tại N là vân Sáng bậc 6 ứng với bước Sóng lamda 2 ( M, N ở cùng phía đới với tâm O) Trên MN ta đếm được bao nhiêu vân Sáng?
Câu1.Ta có xM=K[tex]\lambda[/tex]D/a=5[tex]\lambda[/tex]D/a
để tại M là vân tối thứ 6 thì xM=(k+1/2)[tex]\lambda[/tex](D+-x)/a
-->5D=5,5(D+-x)-->-0,5D=-x -->x=0,6875m (dịch chuyển lại gần )
Câu2.
Bài này tính i chung Ta tính BSCNN của i1 và i2 , --> itrung =khoảng cách từ Vân Tt->vân sáng gần nhất=0,6m
Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa ánh Sáng 1
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:21:20 PM Ngày 09 Tháng Ba, 2012

1.Trong TN Y-âng về giao thoa ánh Sáng đơn Sắc với hai khe Sáng cách màn quan Sát 1,375m thì tại điểm M trên màn ta quan Sát được vân Sáng bậc 5. Để quan Sát được vân tối thứ 6 tại điểm M nói trên thì phải tịnh tiến màn theo phương vuông góc với nó một đoạn bằng bao nhiêu?


 ~O) Lúc đầu: [tex]x_{M}=5\frac{\lambda D}{a}[/tex]

 ~O) Lúc sau: [tex]x'_{M}=5,5\frac{\lambda\left( D + \Delta D\right)}{a}[/tex]

[tex]\Delta D[/tex] là độ dời đại Số

 ~O) Ta có: [tex]x_{M}=x'_{M}\Rightarrow 5D = 5,5 \left(D + \Delta D \right)\Rightarrow \Delta D= - \frac{0,5D}{5,5}= -0,125 \, (m)[/tex]

Vì [tex]\Delta D < 0[/tex] nên màn di chuyển lại gần hai khe.


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa ánh Sáng 1
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:28:50 PM Ngày 09 Tháng Ba, 2012

2.  Trong Tn Y-âng về giao thoa ánh Sáng, khi chiếu vào các khe ánh Sáng đồng thời 2 ánh Sáng đơn Sắc có bước Sóng lamda 1 và lamda 2, ta quan Sát được trên màn hai hệ vân giao thoa với các khoảng vân lần lượt là i1= 0,3mm và i2= 0,2mm. Tìm khỏng cách từ vân Sáng trung tâm đến vân Sáng gần nhất cùgn màu với nó.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Câu2.
Bài này tính i chung Ta tính BSCNN của i1 và i2 , --> itrung =khoảng cách từ Vân Tt->vân Sáng gần nhất=0,6mm


Câu này Mark làm đúng rồi. (chú ý đơn vị ghi lộn rồi)

Em xem thêm phần này ở link này:

Giao thoa ánh Sáng nhiều thành phần đơn Sắc (http://360.thuvienvatly.com/bai-viet/phuong-phap-day-hoc/1237-giao-thoa-anh-sang-nhieu-thanh-phan-don-sac-)


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa ánh Sáng 1
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:47:55 PM Ngày 09 Tháng Ba, 2012

3. Trong TN Y-âng, nguồn sáng phát ra 2 bức xạ có bước Sóng lần lượt là lamda 1 = 0,5 micromet và lam da 2 = 0,75micromet. Xét tại điểm M là vân Sáng bậc 6 ứng với bước Sóng lamda 1 và tại N là vân Sáng bậc 6 ứng với bước Sóng lamda 2 ( M, N ở cùng phía đới với tâm O) Trên MN ta đếm được bao nhiêu vân Sáng?


 ~O) Tại vị trí hai bức xạ cho vân sáng trùng nhau: [tex]k_{1}\lambda _{1}=k_{2}\lambda _{2}\Rightarrow k_{1}=\frac{3}{2}k_{2}[/tex]

 ~O) Tiếp theo để dễ dàng tính toán thì em lập bảng giá trị của [tex]k_{1}, \: k_{2}[/tex] ra. Chú ý là đề bài yêu cầu mình tính Số vân từ vân Sáng bậc 6 của bức xạ 1 đến vân Sáng bậc 6 của bức xạ 2.

Từ bảng giá trị em đếm xem có bao nhiêu vân là ra đáp Số. (vân trùng thì tính là 1, vì đề hỏi là Số vân quan Sát được)Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa ánh Sáng 1
Gửi bởi: tiennguyen trong 11:10:17 PM Ngày 09 Tháng Ba, 2012
4. Trong Tn GTAS; khe hẹp S phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 micromet, khoảng cách từ S đến hai khe S1, S2 là d = 80 cm, khoảng cách giữa hai khe S1, S2 là a = 0,6mm, khoảng cách từ hai khe S1, S2 đến màn là D = 2m, O là vị trí giữa hai tấm màn. Cho khe S tịnh tiến xuống dưới theo phương song song với màn. Hỏi S phải dịch chuyển một đoạn tối thiểu bằng bao nhiêu để cường độ sáng tại điểm O chuyển từ cực đại sang cực tiểu.
5. TRong TN GTAS: khoảng cách giữa hai khe S1, S2 là 0,2 mm, khoảng cách từ S1,S2 đến màn là 1m, nguồn S phát ra đồng thời 2 bức xã bước sóng lamda 1 = 600nm, và bước sóng lamda2. Người quan sát được 17 vạch sáng, mà khảong cách giữa 2 vân sáng ngoài cùng là 2,4cm, Tìm bước sóng lamda 2. Biết 2 trong 3 vãch trùng nhau nằm ngoài cùng.


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa ánh Sáng 1
Gửi bởi: mark_bk99 trong 07:02:57 PM Ngày 10 Tháng Ba, 2012
5. TRong TN GTAS: khoảng cách giữa hai khe S1, S2 là 0,2 mm, khoảng cách từ S1,S2 đến màn là 1m, nguồn S phát ra đồng thời 2 bức xã bước Sóng lamda 1 = 600nm, và bước Sóng lamda2. Người quan Sát được 17 vạch Sáng, mà khảong cách giữa 2 vân Sáng ngoài cùng là 2,4cm, Tìm bước Sóng lamda 2. Biết 2 trong 3 vãch trùng nhau nằm ngoài cùng.
Câu5:
Gọi N1 và N2 là số vân sáng của bức xạ[tex]\lambda 1[/tex] và [tex]\lambda 2[/tex].Vì trên bề rộng L ta quan sát được 17 vân sáng,trong đó có 2 trong 3 vân trùng nhau nằm ngoài cùng-->N1+N2=20
Ta có:i1=[tex]\lambda 1[/tex]D/a=3mm
Số vân sáng của [tex]\lambda 1[/tex]:i1=L/N1-1 --> N1=L/i1 +1-->N1=9 vân sáng
Số vân sáng của [tex]\lambda 2[/tex]=20-9=11 vân sáng
Khoảng vân i2=L/N2-1 =2,4mm
-->[tex]\lambda 2[/tex]=ai1/D=0,48[tex]\mu[/tex]m