Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: mark_bk99 trong 06:50:50 PM Ngày 08 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6976Tiêu đề: Điện xoay chiều trong đề thi thử
Gửi bởi: mark_bk99 trong 06:50:50 PM Ngày 08 Tháng Ba, 2012
Câu1.Đặt điện áp xoay chiều vào đầu mạch RLC nối tiếp có L thay đổi được.Khi L=Lo=2/II thì công suất của mạch là Po,khi L=L1=1/II và L=L2=3/II thì công suất của mạch có cùng giá trị P.Khi L =L3=3/2II thì công suất của mạch là P'.So sánh đúng quan hệ về các công suất là
A/Po=P=P'          B/Po>P=P'      C/Po>P>P'        D/Po>P'>p
Câu2.Đoạn mạch AB gồm biến trở R thay đổi từ 0 đến 100,tụ C có điện dung thay đổi được và cuôn cảm có L=1/II(H) mắc nối tiếp.Đặt vào 2 đầu AB một điện áp xoay chiều u=200[tex]\sqrt{2}[/tex]cos(100IIt).Điều chỉnh C đến giá trị Co khác không thì thấy hiệu điện thế hiệu dụng Urc không phụ thuộc vào  R khi thay đổi giá trị của R.Giá trị của ZCo và Urc lần lượt là :
A.100,110        B.50,220              C.100,220             D 50,110
Câu3.Đoạn mạch AB gồm điện trở R nối tiếp với tụ C và cuộn cảm thuần mắc nối tiếp.Biểu thức điện áp hai đầu các đoạn mạch có tần số là f1=40Hz,f2=50Hz,f3=90Hz lần lượt là:Ur=Uocos(w1t+phi1),uR=U[tex]\sqrt{2}[/tex]cos(w2t+phi2),uR=Uocos(w3t +phi3).Biểu thức đúng là
A.U<Uo/[tex]\sqrt{2}[/tex]      B.U=Uo/[tex]\sqrt{2}[/tex]      C.U>Uo/[tex]\sqrt{2}[/tex]    D.U[tex]\leq[/tex]Uo/[tex]\sqrt{2}[/tex]
Câu4.Cho mạch điện gồm cuôn dây nối tiếp với tụ C.Đặt vào 2 đầu mạch điện một điện áp xoaay chiều ổn định u=48[tex]\sqrt{2}[/tex]cos(wt)V.Dùng vôn kế để đo điện áp hai đầu cuộn dây và hai đầu tụ điện thì thấy chỉ số của chúng lần lượt là 60V và 36V.Cho C thay đổi thì điện áp tức thời hai đầu tụ C có giá trị cực đại là:
A.60V       B.96[tex]\sqrt{2}[/tex]V        C.64[tex]\sqrt{2}[/tex]V          D. 60[tex]\sqrt{2}[/tex]VTiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều trong đề thi thử
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:57:10 PM Ngày 08 Tháng Ba, 2012
Câu1.Đặt điện áp xoay chiều vào đầu mạch RLC nối tiếp có L thay đổi được.Khi L=Lo=2/II thì công suất của mạch là Po,khi L=L1=1/II và L=L2=3/II thì công suất của mạch có cùng giá trị P.Khi L =L3=3/2II thì công suất của mạch là P'.So Sánh đúng quan hệ về các công suất là
A/Po=P=P'          B/Po>P=P'      C/Po>P>P'        D/Po>P'>p
[tex]P=R.\frac{U^2}{(Z_L-Z_C)^2+R^2}[/tex]
[tex]L_1,L_2[/tex] cho cùng [tex]P ==> Z_{L1}-Z_C=-Z_{L2}+Z_C ==> Z_C=\frac{Z_{L1}+Z_{L2}}{2}[/tex]
[tex]==> Z_C=\frac{2\omega}{\pi}[/tex]
Th1 : [tex](Z_{Lo}-Z_C)^2=0. ==> Z_0^2=R^2[/tex]
Th2: [tex](Z_{L1}-Z_C)^2=(Z_{L2}-Z_C)^2=\frac{\omega^2}{10} ==> Z_1^2=Z_2^2=\frac{\omega^2}{10}+R^2[/tex]
Th3:[tex](Z_{L3}-Z_C)^2=\frac{\omega^2}{20} ==> Z_3^2=\frac{\omega^2}{20}+R^2[/tex]
[tex]==> Z_0 < Z_3<Z_1=Z_2 ==> P_0>P'>P[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều trong đề thi thử
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:06:54 PM Ngày 08 Tháng Ba, 2012
Câu2.Đoạn mạch AB gồm biến trở R thay đổi từ 0 đến 100,tụ C có điện dung thay đổi được và cuôn cảm có L=1/II(H) mắc nối tiếp.Đặt vào 2 đầu AB một điện áp xoay chiều u=200[tex]\sqrt{2}[/tex]cos(100IIt).Điều chỉnh C đến giá trị Co khác không thì thấy hiệu điện thế hiệu dụng U_{RC} không phụ thuộc vào  R khi thay đổi giá trị của R.Giá trị của Z_C và U_{RC} lần lượt là :
A.100,110        B.50,220              C.100,220             D 50,110
[tex]U_{RC}[/tex] không phụ thuộc R khi [tex]U_{RC}=U_{AB}=200V[/tex]
[tex]==> Z_{RC}=Z ==> R^2+Z_C^2=(Z_L-Z_C)^2+R^2 [/tex]
[tex]==> Z_C^2=(100-Z_C)^2 ==> 2Z_C=100 ==> Z_C=50\Omega[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều trong đề thi thử
Gửi bởi: mark_bk99 trong 10:18:20 PM Ngày 08 Tháng Ba, 2012
Câu2.Đoạn mạch AB gồm biến trở R thay đổi từ 0 đến 100,tụ C có điện dung thay đổi được và cuôn cảm có L=1/II(H) mắc nối tiếp.Đặt vào 2 đầu AB một điện áp xoay chiều u=200[tex]\sqrt{2}[/tex]cos(100IIt).Điều chỉnh C đến giá trị Co khác không thì thấy hiệu điện thế hiệu dụng U_{RC} không phụ thuộc vào  R khi thay đổi giá trị của R.Giá trị của Z_C và U_{RC} lần lượt là :
A.100,110        B.50,220              C.100,220             D 50,110
[tex]U_{RC}[/tex] không phụ thuộc R khi [tex]U_{RC}=U_{AB}=200V[/tex]
[tex]==> Z_{RC}=Z ==> R^2+Z_C^2=(Z_L-Z_C)^2+R^2 [/tex]
[tex]==> Z_C^2=(100-Z_C)^2 ==> 2Z_C=100 ==> Z_C=50\Omega[/tex]


tại sao Urc không phụ thuộc vào R thì Urc=U ạ em không hiểu .Thầy có thể giải thích rõ hơn không ạ


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều trong đề thi thử
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:24:45 PM Ngày 08 Tháng Ba, 2012
Câu3.Đoạn mạch AB gồm điện trở R nối tiếp với tụ C và cuộn cảm thuần mắc nối tiếp.Biểu thức điện áp hai đầu các đoạn mạch có tần Số là f1=40Hz,f2=50Hz,f3=90Hz lần lượt là:Ur=Uocos(w1t+phi1),uR=U[tex]\sqrt{2}[/tex]cos(w2t+phi2),uR=Uocos(w3t +phi3).Biểu thức đúng là
A.U<Uo/[tex]\sqrt{2}[/tex]      B.U=Uo/[tex]\sqrt{2}[/tex]      C.U>Uo/[tex]\sqrt{2}[/tex]    D.U[tex]\leq[/tex]Uo/[tex]\sqrt{2}[/tex]
Th1,Th3 cùng [tex]U_R,R ==>I_1=I_3 ==> Z_{L1}-Z_{C1}=-ZL_{L3}-Z_{C3} [/tex]
[tex]==> \omega_1.\omega_3=\omega_{ch}^2 [/tex]
[tex]==> I_1<I_2 ==> U_0<U\sqrt{2} ==> U>U_0/\sqrt{2}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều trong đề thi thử
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:32:33 PM Ngày 08 Tháng Ba, 2012
tại sao Urc không phụ thuộc vào R thì Urc=U ạ em không hiểu .Thầy có thể giải thích rõ hơn không ạ
[tex]U_{RC}=I.Z_{RC}=\frac{U.Z_{RC}}{Z}=\frac{U}{\sqrt{\frac{(Z_L-Z_C)^2+R^2}{Z_C^2+R^2}}}[/tex]
[tex]==>U_{RC}=\frac{U}{\sqrt{\frac{ZL^2-2Z_LZ_C}{Z_C^2+R^2}+1}}[/tex]
Để [tex]U_{RC}[/tex] không phụ thuộc [tex]R ==> ZL^2-2Z_LZ_C=0 ==> U_{RC}=U[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều trong đề thi thử
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 10:59:30 PM Ngày 08 Tháng Ba, 2012
Câu4.Cho mạch điện gồm cuôn dây nối tiếp với tụ C.Đặt vào 2 đầu mạch điện một điện áp xoaay chiều ổn định u=48[tex]\sqrt{2}[/tex]cos(wt)V.Dùng vôn kế để đo điện áp hai đầu cuộn dây và hai đầu tụ điện thì thấy chỉ Số của chúng lần lượt là 60V và 36V.Cho C thay đổi thì điện áp tức thời hai đầu tụ C có giá trị cực đại là:
A.60V       B.96[tex]\sqrt{2}[/tex]V        C.64[tex]\sqrt{2}[/tex]V          D. 60[tex]\sqrt{2}[/tex]V
từ các số liệu của bài ta thấy:
cuộn dây có r
khi C chưa thay đổi thì: U vuông pha với Uc
suy ra: Ur=48V, UL=36V =>ZL/r =36/48 =3/4 ->ZL = 3r/4
khi C thay đổi để Uc(max) -> UrL vuông với U
từ giản đồ vecto ta có:
Uc =U.căn(r^2+ZL^2)/r
thay U=48V và ZL=3r/4
ta có: Uc=60V ->Uc(max)=60.căn2