Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: linh1594 trong 11:55:54 PM Ngày 07 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6972Tiêu đề: bài tập sóng cơ hay
Gửi bởi: linh1594 trong 11:55:54 PM Ngày 07 Tháng Ba, 2012
bài 1:trong thí nhiệm giao thoa sóng trên mặt nước.hai nguonongs kết hợp O1,O2 dao động với phương trình u1=6[tex]\cos[/tex]([tex]\omega[/tex]t+[tex]\frac{5\Pi }{6} )[/tex]) và u2=8[tex]\cos (\omega t+\frac{\Pi }{6})[/tex]biết tốc độ truyền sóng là v=100cm/s;khoảng cách2 nguồn là O1O2=4cm,O1O2PQ làhình thang cân với diện tích là 12 [tex]cm^{2}[/tex]và PQ=2cm là
một đáy của hình thang.coi biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền sóng.số điểm dao động với biên độ 2[tex]\sqrt{13}[/tex] cm trên O1P là?
        A:2          B:3               C:5              D:7

Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng cơ hay
Gửi bởi: Điền Quang trong 07:16:59 AM Ngày 08 Tháng Ba, 2012
bài 1:trong thí nhiệm giao thoa sóng trên mặt nước.hai nguonongs kết hợp O1,O2 dao động với phương trình u1=6[tex]\cos[/tex]([tex]\omega[/tex]t+[tex]\frac{5\Pi }{6} )[/tex]) và u2=8[tex]\cos (\omega t+\frac{\Pi }{6})[/tex]biết tốc độ truyền sóng là v=100cm/S;khoảng cách2 nguồn là O1O2=4cm,O1O2PQ làhình thang cân với diện tích là 12 [tex]cm^{2}[/tex]và PQ=2cm là
một đáy của hình thang.coi biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền sóng.Số điểm dao động với biên độ 2[tex]\sqrt{13}[/tex] cm trên O1P là?
        A:2          B:3               C:5              D:7


Bài này hình như hỏi trên Forum đã mấy lần rồi, mà sao tìm hoài không ra link bài cũ.


Tiêu đề: Trả lời: bài tập Sóng cơ hay
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 08:37:29 AM Ngày 08 Tháng Ba, 2012
Từ diện tích hình thang và độ dài hai cạnh đáy => đường cao h = 4cm.
Từ hai phương trình Sóng => điểm có biên độ [tex]2\sqrt{13}[/tex] là cực đại giao thoa => các điểm này thỏa mãn: [tex]d_{2}- d_{1} = (\frac{\varphi 2 - \varphi 1}{2\Pi } + k)\lambda [/tex].
Đếm Số cực đại trên O1P từ: O2P - O1P <= d2 - d1 <= O2O1
p/S: Bài này thiếu dữ kiện [tex]\omega[/tex] để tính lamda

Tiêu đề: Trả lời: bài tập Sóng cơ hay
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:37:35 AM Ngày 08 Tháng Ba, 2012
Từ diện tích hình thang và độ dài hai cạnh đáy => đường cao h = 4cm.
Từ hai phương trình Sóng => điểm có biên độ [tex]2\sqrt{13}[/tex] là cực đại giao thoa => các điểm này thỏa mãn: [tex]d_{2}- d_{1} = (\frac{\varphi 2 - \varphi 1}{2\Pi } + k)\lambda [/tex].
Đếm Số cực đại trên O1P từ: O2P - O1P <= d2 - d1 <= O2O1
p/S: Bài này thiếu dữ kiện [tex]\omega[/tex] để tính lamda
Biên độ cực đại phải bằng 14, đây không phải là vị trí cực đại. Nếu tính kỳ ra vị trí này có độ lệch pha 2 sóng tới là [tex]2\pi/3[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bài tập Sóng cơ hay
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 11:27:55 AM Ngày 08 Tháng Ba, 2012
Biên độ cực đại phải bằng 14, đây không phải là vị trí cực đại. Nếu tính kỳ ra vị trí này có độ lệch pha 2 Sóng tới là [tex]2\pi/3[/tex]
Ừ nhỉ Amax = 14. Tính sai mất :D


Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng cơ hay
Gửi bởi: linh1594 trong 12:51:10 PM Ngày 10 Tháng Ba, 2012
em vẫn không hiểu cách giải của bài này mong các thầy trình bày kỹ để em hiểu hơn


Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng cơ hay
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 02:25:35 PM Ngày 10 Tháng Ba, 2012
bài 1:trong thí nhiệm giao thoa sóng trên mặt nước.hai nguonongs kết hợp O1,O2 dao động với phương trình u1=6[tex]\cos[/tex]([tex]\omega[/tex]t+[tex]\frac{5\Pi }{6} )[/tex]) và u2=8[tex]\cos (\omega t+\frac{\Pi }{6})[/tex]biết tốc độ truyền sóng là v=100cm/S;khoảng cách2 nguồn là O1O2=4cm,O1O2PQ làhình thang cân với diện tích là 12 [tex]cm^{2}[/tex]và PQ=2cm là một đáy của hình thang.coi biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền sóng.Số điểm dao động với biên độ 2[tex]\sqrt{13}[/tex] cm trên O1P là?
        A:2          B:3               C:5              D:7

HD: Diện tích hình thang em tính được đường cao nhé (Giả sử PH)
+ Dựa trên Hình Thang em tính được khoảng cách  các cạnh PO1, PO2, QO1,QO2.
+ Phần khó nhất nằm ở đây nè.
* Độ lệch pha 2 sóng tới 1 điểm bất kỳ :
[tex]\Delta \varphi=\frac{2\pi(d_1-d_2)}{\lambda}+\varphi_2-\varphi_1[/tex]
* Công thức tính biên độ 1 điểm bất kỳ:
[tex]A^2=A_1^2+A_2^2+2A_1A_2.cos(\Delta \varphi)[/tex]
Từ công thức này em tìm được cos(\varphi) và kết phương PT trên em tìm được d1-d2=f(k)
là hàm theo k.
* chặn nghiệm trên đoạn cần tìm O1P
-O1O2<d1-d2<O1P-O2P em sẽ lấy được các giá trị k.